Menu
Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

 

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol

 

Dyma aelodau eleni/ Here are the members this year 2016-2017:

Aelodau

Picture 1

Llynedd

 

Mae'r Cyngor Ysgol llynedd wedi codi arain i brynu pyst pêl-droed. Diolch am eich gwaith caled! The School Council last year managed to raise money for goal posts to be fitted on the Junior Yard. Thank you for all your hard work!

 

 

Noson Ffilm

 

Rydym ni wedi trefnu noson ffilm ar gyfer  yr Adran Iau i ddathlu cant blynedd Roald  Dahl.

We arranged a film night for the Juniors to celebrate a hundred years of Roald Dahl.

 

 

Ffair Nadolig

 

Ar gyfer y ffair Nadolig, aethom ati i greu conau losin Rwdolff a Siôn Corn a’u gwerthu am £1.50 yr un. Gweithiom ni am wythnosau i baratoi ac roedd y gwaith yn werth chweil oherwydd codon ni £124.00 i gyd.

 

For the Christmas fair, we created  Rudolph and Santa sweet cones and sold them for £1.50 each. We worked for weeks to prepare, and the work was worthwhile because we raised £124.00 in total.

 

Ein gwaith caled/ Our hard work

Wythnos fenter a busnes

'The Apprentice'

 

Trefnom ni wythnos fenter a busnes ‘Wythnos Apprentice’ i’r ysgol gyfan er mwyn i bawb fod yn rhan o godi elw i wella’r ysgol. Dechreuodd bob dosbarth gyda £20 i greu cynnyrch i werthu yn y ffair gyda’r her o wneud elw (Yn union fel Syr Alan Sugar!). Codon ni dros £600 fel ysgol i’r   Cyngor Ysgol ond enillodd Ddosbarth 7 y wobr o barti, melysion a ffilm ar ôl gwneud elw o £79.50! Da iawn chi wir!

 

 

We organised a business and enterprise week; the 'Apprentice' week to the whole school so that everyone can be a part of raising profits to improve the school. Each class began with £20 to create a product to sell at the fair with the challenge of making a profit (Just like Sir Alan Sugar!). We raised over  £600  as a school for the School Council but Class 7 won the prize of a class party with sweets and a film after making a profit of £79.50! Well done indeed!

 

 

 

Picture 1

    Disgo Sant Ffolant

 

 

 

Trefnon ni ddisgo Sant Ffolant i bawb yn yr ysgol ar ôl ysgol. Wnaethom greu  galonnau ac addurniadau i addurno’r neuadd. Dyma luniau o'n gwaith caled:

 

We organised an after school Valentine's disco for the whole school. We prepared and made hearts and other decorations to decorate the hall. Here are some pictures of all our hard work:

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11

Dyma aelodau'r Cyngor Ysgol eleni/

Here are the members of the School Council this year 2017-2018: 

Blwyddyn 3- Lennox ac Indina, Blwyddyn 4- Ella a Jacob, Blwyddyn 5- Xzavier a Llinos, Blwyddyn 6- Pierra, Seren a Jamie.

Blwyddyn 3- Lennox ac Indina, Blwyddyn 4- Ella a Jacob, Blwyddyn 5- Xzavier a Llinos, Blwyddyn 6- Pierra, Seren a Jamie. 1
Blwyddyn 3- Lennox ac Indina, Blwyddyn 4- Ella a Jacob, Blwyddyn 5- Xzavier a Llinos, Blwyddyn 6- Pierra, Seren a Jamie. 2
Blwyddyn 3- Lennox ac Indina, Blwyddyn 4- Ella a Jacob, Blwyddyn 5- Xzavier a Llinos, Blwyddyn 6- Pierra, Seren a Jamie. 3
Blwyddyn 3- Lennox ac Indina, Blwyddyn 4- Ella a Jacob, Blwyddyn 5- Xzavier a Llinos, Blwyddyn 6- Pierra, Seren a Jamie. 4

Helpon ni godi arian tuag at elusen Macmillan. Cynhalion ni fore coffi Macmillan yn yr ysgol lle dosbarthon ni gacennau i bob dosbarth gyda chost o £1 yr un. Hefyd, aethom i'r Co-op i'w helpu gyda'i bore coffi ac i werthu tocynnau raffl.

 

We helped raise money for Macmillan by holding a coffee morning in school. We helped distribute cakes to each class and asked for a contribution of a £1 per pupil for the charity. Also, we went to our local Co-op and helped them sell raffle tickets and cakes for their coffee morning.

Picture 1

Aethom ni i'r Co-op lleol i godi arian tuag at adnoddau iard i'n hysgol. Llwyddom ni godi £205.00. Hoffem ni ddiolch i'r Co-op ei cefnogaeth.

 

We went to our local Co-op to raise money for school yard equipment. We managed to raise £205.00 and we'd like to thank the Co-op for their support.


Top