Menu
Home Page

Dosbarth 4 / Class 4

Croeso i ddosbarth 4

 

Athrawes ddosbarth- Mrs Michaela Halls

Cynorthwyes ddosbarth- Miss Bethan Saggers

 

Yn nosbarth 4, mae 30 plant i gyd. Mae 25 ohonynt ym mlwyddyn 2 a 5 ohonyn ym mlwyddyn 1. In class 4, we have 30 children in total. 25 of whom are in year 2 and 5 are in year 1. 

 

Ymarfer Corff pob dydd Mercher.

PE every Wednesday.

 

 

Llyfrau darllen a gwaith cartref i'w dychwelyd pob Dydd Mercher.

Reading books and homework to be returned very Wednesday.

 

Profion sillafu pob Dydd Gwener.

Spelling tests are every Friday.

Wythnos aml-ddiwylliant/ Multi-cultural week

Tsieina/ China

 

Yr wythnos hon, astudion ni Tsieina. Dysgom ni lawer o ffeithiau diddorol am Tsieina a mwynheuon flasu bwydydd Tsieineaidd y fwyaf!

This week we studied China. We learnt many new facts about China but above all, we enjoyed tasting Chinese food the most!

 

Ein holl waith caled yr wythnos hon/ All our hard work this week

Rydym ni wedi defnyddio'r sgrin werdd/ We used the screen screen to travel to China!

Still image for this video
Dawns y rhuban

IMG_0611.mov

Still image for this video
Y panda mwyaf

IMG_0612.mov

Still image for this video
Wal enfawr Tsieina

IMG_0613.mov

Still image for this video
Gwlad Tsieina

IMG_0614.mov

Still image for this video
Gwlad Tsieina

IMG_0616.mov

Still image for this video
Gweill bwyta

Priodas dosbarth 4/ Class 4's wedding

 

Y tymor hwn, mae'r plant wedi mwynhau dysgu am briodasau. Cawsom ddiwrnod gwych yn dathlu priodas Leila a Jonah,  diolch i chi gyd am eich cefnogaeth, edrychodd bawb yn ffantastig. Digwyddodd y briodas Yn eglwys Sain Ioan a diolch i Father Hayden am gynnal y gwasanaeth.

 

This term, we have been learning about wedding. We had a fantastic day celebrating Jonah and Leila's wedding, I'd like to thank you for all your support, the children looked fabulous. The wedding took place in St John's church, TonPentref and I'd also like to thank Father Hayden for holding the service. 

Leila and Jonah's first dance

Still image for this video

Rydym ni wedi cyfansoddi can briodas/ We have composed a wedding song as a group

Still image for this video

Dyma gyfarwyddiadau i gynnal gwasanaeth briodas yn defnyddio puppetpals/ Here are instructions to hold a wedding service using puppetpals

Still image for this video

Wythnos wrth-fwlio/ Anti- bullying week

 

Rydym ni wedi trafod beth yw bwlio, beth sy'n gwneud ffrind da a sut mae pawb yn wahanol. Arwyddon ni ddatganiad i gytuno buasem ni ddim yn gwneud person i deimlo'n drist a meddylion am nodwedd o ffrind da.

 

 During anti-bullying week, we discussed what is bullying, what makes a good friend and how we are all different. We signed a declaration explaining what we wouldn't do to upset anybody and we made a note of a good attribute of a friend.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

Diogelwch ar y heol/ Road Safety gyda Mr Penny

 

Am 10 wythnos, mae Blwyddyn 2 wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ar yr heolydd. Dysgon nhw sut i fod yn ddiogel ar yr heolydd, sut i wybod bod car yn barod i symud, a mannau mwyaf diogel i groesi. Mae ganddyn nhw dystysgrifau i brofi eu bod yn gallu bod yn ddiogel am yr hewlydd a hoffem ni ddiolch i Mr Penny am ei holl waith caled. Hefyd, wnaethom gwrdd â Zalda y sebra sef masgot diogelwch ar yr heol a chawsom lun gyda hi.

 

For the past 10 weeks, Year 2 has been learning about road safety with Mr Penny. They have learnt how to be safe on the roads, the signs to look out for that a car will be moving, the best places to cross safely and the Green Cross Code. they have received a certificate proving that they can be safe on the road, and we'd also like to thank Mr Penny for all his hard work. During an assembly, we met with Zalda the zebra who is a mascot for road safety and we had a picture with her.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Cynnyrch y ffair/ Christmas fete's produce

 

Penderfynom ddylunio a chreu crysau-t ar gyfer y ffair Nadolig. Dyma ein cynnyrch gorffenedig: 

 

We decided to design and make t-shirts to sell in the Christmas fete. Here are pictures of our finished product:

Gwaith cartref dros gyfnod y Nadolig/ Homework over the Christmas period

Sioe Nadolig/ Christmas show

 

Hoffwn i ddiolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth, roedd y sioe yn ffantastig! Mwynheudd y plant ac edrychon nhw yn wych! Dyma ychydig o luniau:

 

I would like to thank you for all your support, the show was fantastic. The pupils thoroughly enjoyed themselves and they looked amazing!  Here are a few pictures:

Siôn Corn/ Father Christmas

 

Aethom ni i ymweld â Siôn Corn ym mharc Aberdâr. Cawsom ni lawer o hwyl a daeth Dazzle hefyd! (Dazzle yw ein corach dosbarth sydd wedi bod gyda ni ers y 1af o Ragfyr).

 

We went to visit Father Christmas at Aberadre Valley Park. We had so much fun and Dazzle even came with us! (Dazzle is our class elf and has been with us since the 1st of December).

 

 

Ditectifs Dewi

 

Dechreuom ni brosiect newydd yn helpu Dewi'r ddraig ffeindio'i wy, lle mae'n hedfan trwy Gymru ac yn ein gofyn gwneud gwahanol dasgau. Dilynwch ein taith gyda'n postiau Trydar (ar y linciau isod).

 

We have started a new project, helping Dewi the dragon find his egg. He's flying above Wales and he stops in different locations to ask for our help with certain tasks. Follow our journey with our twitter posts (click on the links below).

Neges gan Dewi

Still image for this video

Animeiddiad o lif yn Aberystwyth

Still image for this video

Here is a digital pamphlet for Dewi to encourage him to holiday in Tenby

Still image for this video

and another

Still image for this video

Ffeithiau am Roald Dahl/ Facts about Roald Dahl

Still image for this video
We have collected facts about Roald Dahl and created a digital fact file using morfo booth.

Cerddi acrostig am byllau glo/ Acrostic poems about coal mines

Still image for this video

Dyma ein cyfarwyddiadau i Dewi fedru cyrraedd yr ysgol a chasglu ei wy/ Here is our set of instructions in order for Dewi to reach our school and collect his egg.

Still image for this video
Defnyddiom ni bwerbwynt, Google Maps ac imove i greu'r cyfrawyddiadau ond cynlluniom ni ar bapur yn gyntaf. We used powerpoint, Google Maps and imovie to create our instructions but we planned our instructions first of all on paper.

Here's another example but in a different format.

Still image for this video

Diwrnod diogelwch ar y we/ Internet safety day

 

Heddiw, gwnaethom waith ar sut i fod yn ddiogel ar y we. Er rydym ni'n trafod sut i fod yn ddiogel ar lein trwy'r amser, roedd e'n bwysig heddiw i greu darnau o waith i rannu gyda'r ysgol gyfan.

 

Today we created pieces of work on how to be safe online. Even though we talk about online safety very often within our class, it was important today to create work and share the message with the entire school.

We have discussed and separated the type of information we can share and can't share.

We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 1
We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 2
We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 3
We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 4
We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 5
We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 6

Disgo Santes Dwynwen/ Santes Dwynwen Disco

 

Mae'r disgyblion wedi mwynhau'r disgo Santes Dwynwen a gwisgo'u coronau. Enillwyr y coronau oedd Gerry ac Alexis, gan eu bod wedi creu'r coronau yn annibynnol gyda chyn lleied o help gan eu rhieni. Da iawn i bawb am eu hymdrechion, edrychoch chi'n ffantastig! :)

 

The pupils really enjoyed their Santes Dwynwen disco and wearing their crowns. The winners of the best crowns are Gerry and Alexis, as they made their crowns mostly independently. Well done to everyone for their efforts, you all looked amazing! :)

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10

Diwrnod Crempogau/ Pancake Day

 

Crempogau blasus! Delicious pancakes! :)

Crempogau blasus! Delicious pancakes! :) 1

Gwaith Cartref Iaith hanner tymor/ Half term language homework (yr 2- a, yr 1-b)


Top