Menu
Home Page

Dosbarth 4 / Class 4

Croeso i ddosbarth 4

 

Athrawes ddosbarth- Mrs Michaela Halls

Cynorthwyes ddosbarth- Miss Bethan Saggers

 

Yn nosbarth 4, mae 30 plant i gyd. Mae 25 ohonynt ym mlwyddyn 2 a 5 ohonyn ym mlwyddyn 1. In class 4, we have 30 children in total. 25 of whom are in year 2 and 5 are in year 1. 

 

Ymarfer Corff pob dydd Mercher.

PE every Wednesday.

 

 

Llyfrau darllen a gwaith cartref i'w dychwelyd pob Dydd Mercher.

Reading books and homework to be returned very Wednesday.

 

Profion sillafu pob Dydd Gwener.

Spelling tests are every Friday.

Wythnos aml-ddiwylliant/ Multi-cultural week

Tsieina/ China

 

Yr wythnos hon, astudion ni Tsieina. Dysgom ni lawer o ffeithiau diddorol am Tsieina a mwynheuon flasu bwydydd Tsieineaidd y fwyaf!

This week we studied China. We learnt many new facts about China but above all, we enjoyed tasting Chinese food the most!

 

Ein holl waith caled yr wythnos hon/ All our hard work this week

Rydym ni wedi defnyddio'r sgrin werdd/ We used the screen screen to travel to China!

Still image for this video
Dawns y rhuban

IMG_0611.mov

Still image for this video
Y panda mwyaf

IMG_0612.mov

Still image for this video
Wal enfawr Tsieina

IMG_0613.mov

Still image for this video
Gwlad Tsieina

IMG_0614.mov

Still image for this video
Gwlad Tsieina

IMG_0616.mov

Still image for this video
Gweill bwyta

Priodas dosbarth 4/ Class 4's wedding

 

Y tymor hwn, mae'r plant wedi mwynhau dysgu am briodasau. Cawsom ddiwrnod gwych yn dathlu priodas Leila a Jonah,  diolch i chi gyd am eich cefnogaeth, edrychodd bawb yn ffantastig. Digwyddodd y briodas Yn eglwys Sain Ioan a diolch i Father Hayden am gynnal y gwasanaeth.

 

This term, we have been learning about wedding. We had a fantastic day celebrating Jonah and Leila's wedding, I'd like to thank you for all your support, the children looked fabulous. The wedding took place in St John's church, TonPentref and I'd also like to thank Father Hayden for holding the service. 

Leila and Jonah's first dance

Still image for this video

Rydym ni wedi cyfansoddi can briodas/ We have composed a wedding song as a group

Still image for this video

Dyma gyfarwyddiadau i gynnal gwasanaeth briodas yn defnyddio puppetpals/ Here are instructions to hold a wedding service using puppetpals

Still image for this video

Wythnos wrth-fwlio/ Anti- bullying week

 

Rydym ni wedi trafod beth yw bwlio, beth sy'n gwneud ffrind da a sut mae pawb yn wahanol. Arwyddon ni ddatganiad i gytuno buasem ni ddim yn gwneud person i deimlo'n drist a meddylion am nodwedd o ffrind da.

 

 During anti-bullying week, we discussed what is bullying, what makes a good friend and how we are all different. We signed a declaration explaining what we wouldn't do to upset anybody and we made a note of a good attribute of a friend.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

Diogelwch ar y heol/ Road Safety gyda Mr Penny

 

Am 10 wythnos, mae Blwyddyn 2 wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ar yr heolydd. Dysgon nhw sut i fod yn ddiogel ar yr heolydd, sut i wybod bod car yn barod i symud, a mannau mwyaf diogel i groesi. Mae ganddyn nhw dystysgrifau i brofi eu bod yn gallu bod yn ddiogel am yr hewlydd a hoffem ni ddiolch i Mr Penny am ei holl waith caled. Hefyd, wnaethom gwrdd â Zalda y sebra sef masgot diogelwch ar yr heol a chawsom lun gyda hi.

 

For the past 10 weeks, Year 2 has been learning about road safety with Mr Penny. They have learnt how to be safe on the roads, the signs to look out for that a car will be moving, the best places to cross safely and the Green Cross Code. they have received a certificate proving that they can be safe on the road, and we'd also like to thank Mr Penny for all his hard work. During an assembly, we met with Zalda the zebra who is a mascot for road safety and we had a picture with her.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Cynnyrch y ffair/ Christmas fete's produce

 

Penderfynom ddylunio a chreu crysau-t ar gyfer y ffair Nadolig. Dyma ein cynnyrch gorffenedig: 

 

We decided to design and make t-shirts to sell in the Christmas fete. Here are pictures of our finished product:

Gwaith cartref dros gyfnod y Nadolig/ Homework over the Christmas period

Sioe Nadolig/ Christmas show

 

Hoffwn i ddiolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth, roedd y sioe yn ffantastig! Mwynheudd y plant ac edrychon nhw yn wych! Dyma ychydig o luniau:

 

I would like to thank you for all your support, the show was fantastic. The pupils thoroughly enjoyed themselves and they looked amazing!  Here are a few pictures:

Siôn Corn/ Father Christmas

 

Aethom ni i ymweld â Siôn Corn ym mharc Aberdâr. Cawsom ni lawer o hwyl a daeth Dazzle hefyd! (Dazzle yw ein corach dosbarth sydd wedi bod gyda ni ers y 1af o Ragfyr).

 

We went to visit Father Christmas at Aberadre Valley Park. We had so much fun and Dazzle even came with us! (Dazzle is our class elf and has been with us since the 1st of December).

 

 

Ditectifs Dewi

 

Dechreuom ni brosiect newydd yn helpu Dewi'r ddraig ffeindio'i wy, lle mae'n hedfan trwy Gymru ac yn ein gofyn gwneud gwahanol dasgau. Dilynwch ein taith gyda'n postiau Trydar (ar y linciau isod).

 

We have started a new project, helping Dewi the dragon find his egg. He's flying above Wales and he stops in different locations to ask for our help with certain tasks. Follow our journey with our twitter posts (click on the links below).

Neges gan Dewi

Still image for this video

Animeiddiad o lif yn Aberystwyth

Still image for this video

Here is a digital pamphlet for Dewi to encourage him to holiday in Tenby

Still image for this video

and another

Still image for this video

Ffeithiau am Roald Dahl/ Facts about Roald Dahl

Still image for this video
We have collected facts about Roald Dahl and created a digital fact file using morfo booth.

Cerddi acrostig am byllau glo/ Acrostic poems about coal mines

Still image for this video

Dyma ein cyfarwyddiadau i Dewi fedru cyrraedd yr ysgol a chasglu ei wy/ Here is our set of instructions in order for Dewi to reach our school and collect his egg.

Still image for this video
Defnyddiom ni bwerbwynt, Google Maps ac imove i greu'r cyfrawyddiadau ond cynlluniom ni ar bapur yn gyntaf. We used powerpoint, Google Maps and imovie to create our instructions but we planned our instructions first of all on paper.

Here's another example but in a different format.

Still image for this video

Diwrnod diogelwch ar y we/ Internet safety day

 

Heddiw, gwnaethom waith ar sut i fod yn ddiogel ar y we. Er rydym ni'n trafod sut i fod yn ddiogel ar lein trwy'r amser, roedd e'n bwysig heddiw i greu darnau o waith i rannu gyda'r ysgol gyfan.

 

Today we created pieces of work on how to be safe online. Even though we talk about online safety very often within our class, it was important today to create work and share the message with the entire school.

We have discussed and separated the type of information we can share and can't share.

We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 1
We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 2
We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 3
We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 4
We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 5
We have discussed and separated the type of information we can share and can't share. 6

Disgo Santes Dwynwen/ Santes Dwynwen Disco

 

Mae'r disgyblion wedi mwynhau'r disgo Santes Dwynwen a gwisgo'u coronau. Enillwyr y coronau oedd Gerry ac Alexis, gan eu bod wedi creu'r coronau yn annibynnol gyda chyn lleied o help gan eu rhieni. Da iawn i bawb am eu hymdrechion, edrychoch chi'n ffantastig! :)

 

The pupils really enjoyed their Santes Dwynwen disco and wearing their crowns. The winners of the best crowns are Gerry and Alexis, as they made their crowns mostly independently. Well done to everyone for their efforts, you all looked amazing! :)

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10

Diwrnod Crempogau/ Pancake Day

 

Crempogau blasus! Delicious pancakes! :)

Crempogau blasus! Delicious pancakes! :) 1

Gwaith Cartref Iaith hanner tymor/ Half term language homework (yr 2- a, yr 1-b)

Y gist drysor/ The treasure chest

Ar Ddydd Llun, roedd yna gist anferthol yng nghanol y neuadd i bawb weld, ond o le daeth y gist? Ffeindiodd Mrs Gould ar gamerau yr ysgol, fideo o Tony'n gosod hen gist yn y neuadd gyda nodyn 'Ffeindiais i hon yn yr atig'. Roedd y gist yn llawn hen eitemau ond dydyn ni ddim yn gwybod pwy adawodd y gist, beth yw'r eitemau neu bam. Felly, penderfynom fel ysgol edrych ar yr eitemau a dewisom eitem i bob dosbarth, fel gallent wneud gwaith ymchwil i mewn i'r eitem a'r gist. Dewisodd Ddosbarth 4 darn o lo enfawr trwy bleidleisio.

 

On Monday, there was a huge treasure chest left in the middle of the hall for everyone to see, but where did it come from? Mrs Gould found video footage  of Tony placing the chest in hall with a note that said 'I found this in the attic'.  The chest was full of old items but we didn't know who left the chest, why they left the chest or what all they items were. As a school, we looked at every item and we decided that every class should choose an item to research. Class 4 voted to research a big lump of coal.

Fel dosbarth, roedd gennym ni lawer iawn o gwestiynau am y gist a'r eitemau felly creom fap meddwl.

 

As a class, we had many questions we wanted answered about the chest and the items, so we created a mind map.

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Ein gwibdaith i'r Parc Treftadaeth/ Our trip to Rhondda Heritage Park

 

Aethom ni i'r Parc Treftadaeth fel rhan o'n gwaith 'Y gist drysor' lle ffeindiom ni'r glo. Dysgom ni lawer am lo, bywyd glowyr, sut i gloddio am lo ac edrychom ar arteffactau glo. Mwynheuon ni'r diwrnod a chawsom brofiad gwych o fynd o dan y ddaear (heb fynd o dan y ddaear go iawn!)

 

We went to Rhondda Heritage Park as part of our work with 'The chest' where we found the coal. We learnt a lot about coal, the life of coal miners, how to mine for coal and we also looked at miners' artefacts. We thoroughly enjoyed the day and we had a fantastic experience of going under ground (without actually going under ground!)

Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme

Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 1 Locating local streets and collieries using MPS
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 2 Tomos bringing coal from home
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 3 Lillie bringing coal she found
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 4 Class feeling, looking and smelling the coal
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 5 Class feeling, looking and smelling the coal
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 6 Class feeling, looking and smelling the coal
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 7 Collecting information about our local history
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 8 Collecting information about our local history
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 9 Re-creating a picture by a local artist
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 10 Re-creating a picture by a local artist
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 11 Walking our local area
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 12 Walking our local area
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 13 Walking our local area
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 14 Benjamin Alun William's house
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 15 Walking our local area
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 16 Walking our local area
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 17 Walking our local area
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 18 Walking our local area
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 19 Walking our local area
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 20 Creating a factual poster with our digital leaders
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 21 Creating a factual poster with our digital leaders
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 22 Creating a factual poster with our digital leaders
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 23 Creating a factual poster with our digital leaders
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 24 Creating a factual poster with our digital leaders
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 25 Creating a factual poster with our digital leaders
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 26 Creating a factual poster with our digital leaders
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 27 Creating a factual poster with our digital leaders
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 28 Filming scenes using the script they wrote
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 29 Filming scenes using the script they wrote
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 30 Filming scenes using the script they wrote
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 31 Filming scenes using the script they wrote
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 32 A diary about Ben who worked in the coal mine
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 33 A script the pupils planned and wrote for the film
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 34 Locating places within the local area on a map
Gwaith fel rhan o'r prosiect/ Work as part of the theme 35 A walking trail of the places we visited

Fideo prosiect hanes ein hardal leol/ The history of local area project video

Still image for this video
Dyma fideo’r prosiect sy’n cynnwys yr holl waith a ffeithiau dysgom ni am ein hardal leol. Here is the video for our history project that includes all the work and facts we’ve learnt about our local area

Diwrnod y lawnsiad/ The day of the launch

Diwrnod y lawnsiad/ The day of the launch 1
Diwrnod y lawnsiad/ The day of the launch 2
Diwrnod y lawnsiad/ The day of the launch 3
Diwrnod y lawnsiad/ The day of the launch 4
Diwrnod y lawnsiad/ The day of the launch 5
Diwrnod y lawnsiad/ The day of the launch 6
Diwrnod y lawnsiad/ The day of the launch 7
Diwrnod y lawnsiad/ The day of the launch 8

Gwaith cartref dros hanner tymor Mai/ Half term May homework

Talu am eitemau yn y siop/ Paying for items in the siop.

 

Aethom ni i'r siop i brynu eitemau ar gyfer tost yr wythnos hon. Prynon ni jam am £1.79, 3 torth o fara am 93c yr un a menyn am £1. Roedd angen i ni weithio fel grŵp i gyfrifo'r darnau arian cywir fel bod dim newid.

 

We went to the shop to buy items for our toast this week. We bought jam for £1.79, 3 loaves of bread at 93p each and butter that was a £1. We needed to work together as a group to count the correct money so that we didn't have change. 

Words to learn for the video- Homework

Parti Cyw

 

Cawsom lawer o hwyl yn dathlu 10fed pen-blwydd Cyw.

We immensely  enjoyed celebrating Cyw's 10th birthday. 

Canu pen-blwydd hapus i Cyw

Still image for this video

Disgo pen-blwydd Cyw

Still image for this video

Ein hwythnos werdd a iachus/ Our green and healthy week.

 

Yn ystod yr wythnos, dysgom ni am bwysigrwydd ailgylchu, cadw'n iach a bwyta'n iachus. Daeth yr urdd i wneud cylched ffitrwydd gyda ni yn ogystal â Football first i wneud ymarferion sgiliau pêl. Joio ni mas draw!

 

During the week, we learnt about the importance of recycling, staying fit and eating healthy. The urdd came to do a fitness circuit with us,  as well as Football First, to do different ball activitirs to music. We thoroughly enjoyed ourselves!

Sgiliau pel gwych!

Still image for this video

Creu diod ffrwythau/ Making smoothies

Gwisgo fel heddweision/ Dressing like policemen fel PC Lloyd

Gwisgo fel heddweision/ Dressing like policemen fel PC Lloyd 1
Gwisgo fel heddweision/ Dressing like policemen fel PC Lloyd 2
Gwisgo fel heddweision/ Dressing like policemen fel PC Lloyd 3
Gwisgo fel heddweision/ Dressing like policemen fel PC Lloyd 4

Dysgu am ddiogelwch ar y we gyda Pc Lloyd/ Learning about online safety with pc Lloyd

Dysgu am ddiogelwch ar y we gyda Pc Lloyd/ Learning about online safety with pc Lloyd 1
Dysgu am ddiogelwch ar y we gyda Pc Lloyd/ Learning about online safety with pc Lloyd 2
Dysgu am ddiogelwch ar y we gyda Pc Lloyd/ Learning about online safety with pc Lloyd 3
Dysgu am ddiogelwch ar y we gyda Pc Lloyd/ Learning about online safety with pc Lloyd 4
Dysgu am ddiogelwch ar y we gyda Pc Lloyd/ Learning about online safety with pc Lloyd 5
Dysgu am ddiogelwch ar y we gyda Pc Lloyd/ Learning about online safety with pc Lloyd 6

Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks

Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks 1
Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks 2
Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks 3
Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks 4
Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks 5
Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks 6
Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks 7
Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks 8
Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks 9
Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks 10
Dylunio cerrig RhCT/ Desinging RCT rocks 11

Top