Menu
Home Page

Dosbarth 6 / Class 6

Croeso i ddosbarth 6 !

Athrawes - Mrs Riding

Blwyddyn 3 a 4

 

Mae 31 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg , chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd. Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Gwener ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Mercher.  Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth a dydd Gwener felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond os bosib ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.

 

 

There are 31 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Friday and is handed in by Wednesday.  Every Tuesday and Friday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should try to remember to bring their reading files every day.

 

 

 

 

 

 

Dyma ni !

Here we are !

Picture 1

Cwestiwn y tymor;

'Pam fod ein cefnforoedd yn bwysig i ni?'

 

Question for this term;

'Why and how are our Oceans important to us ?'

O dan y môr / Under the sea ...

Storiau a chwedlau'r tymor / Stories and tales read this term ;

Llyfrau a straeon diddorol ...

Llyfrau  a straeon diddorol ... 1
Llyfrau  a straeon diddorol ... 2
Llyfrau  a straeon diddorol ... 3

Creu rheolau’r dosbarth / Creating classroom rules

Creu rheolau’r dosbarth / Creating classroom rules 1
Creu rheolau’r dosbarth / Creating classroom rules 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Chwarae rôl “Cantre’r Gwaelod”

Arbrofi gyda dŵr hallt .../ Experimenting with salted water ...

Arbrofi gyda dŵr hallt .../ Experimenting with salted water ... 1

Gwersi ffidil / violin lessons

Gwersi ffidil / violin lessons 1
Gwersi ffidil / violin lessons 2
Gwersi ffidil / violin lessons 3
Gwersi ffidil / violin lessons 4
Gwersi ffidil / violin lessons 5

Tabl 2

dewch i ganu Tabl 2

Tabl 3

Dewch i ganu Tabl 3

Byddwn yn eu cofio #100 mlynedd. “Dros ryddid collasant eu gwaed.”

Byddwn yn eu cofio #100 mlynedd. “Dros ryddid collasant eu gwaed.” 1

Gwaith Cartref / Homework 26.10.18

Ein Diwrnod Melyn/  Diwrnod ‘Caredigrwydd’

 

Ymweliad arbennig heddi gab Pudsey a Radio Cymru. Sawl Pawen Lawen llwyddon ni wneud tybed?

A special visit today made by Pudsey and Radio Cymru. How many ‘High 5’s’ did we achieve I wonder?

 

Môr o felyn / A sea of yellow

Ein Cadwyn Garedig/ our Chain of kindness

Ein Cadwyn Garedig/ our Chain of kindness 1

Croeso i ddosbarth 6 Mrs Riding

2017-2018

Croeso i ddosbarth 6! Mae 30 o blant blwyddyn 3 a 4 yn y dosbarth.

Welcome to class 6.  There are 30 children in the class 3 of whom are year 3 and 27 of whom are year 4.  

 

Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Mawrth a mae gwersi nofio yn digwydd pob bore Iau. Mae’r llyfrau darllen yn cael eu newid yn ystod a prynhawniau neu yn ystod gweithgareddau darllen grwp, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd. Bydd gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar y dydd Mercher canlynol.

 

Mae'n bwysig i’n rhieni gefnogi ni mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn bwysig yma. Gellir gwneud hyn drwy ddarllen llyfrau Cymraeg a Saesneg yn gyson. Dewch yn ôl i dudalen y dosbarth yn ystod y flwyddyn er mwyn gweld lluniau o'r dosbarth.

 

Physical Education is held on Tuesday afternoons and swimming lessons every Thursday morning. Reading books are changed during the afternoons or during group reading activities, therefore it is very important for us to bring our reading files with us every day. Homework will be distributed on Friday and to be returned the following Wednesday.

 

It is important for our parents to support us in any way during this important year. You can do this by reading both in English and in Welsh at home, always remembering to sign the reading record. Please come back to the class page during the year to see photographs of the class.

 

 

 

Ein thema ni am y tymor yw "Calon Lân"

Our theme for this term is "Calon Lân"

 

Yn ystod y tymor hwn fe fyddwn yn astudio y llyfr 'Y Dyn Haearn' a darllen casgliad o chwedlau gan gynnwys stori 'Gelert' a 'Santes Dwynwen'

 

During this term we shall be reading

'The Iron Man' and reading about a selection of chwedlau such as 'Gelert' and 'Santes Dwynwen'.


 

Picture 1 THe Iron Man- Ted Hughes
Picture 2 Stori Gelert
Picture 3 Santes Dwynwen

Dyma ein dosbarth ni!

This is our class!

Dosbarth 6 !

Dosbarth 6 ! 1

Dyma luniau o'n gwaith y tymor hwn / These are some pictures of our work this term. 

(CLICK ON THE PICTURES TO VIEW THEM BIGGER)

Dyma ni yn  gwneud Hylif Hudol gydag amwrywiaeth o gynhwysion. Dechreuodd yr hylif i fyrlymu a chodi !!

Here we are making a 'Magic Potion' using a variety of ingredients. We watched it bubble and froth !

 

Ein Hylif Hudol/ Our Magic Potion

Ein Hylif Hudol/ Our Magic Potion 1
Ein Hylif Hudol/ Our Magic Potion 2
Ein Hylif Hudol/ Our Magic Potion 3

Y Gadair Goch - stori 'Gelert'

Y Gadair Goch - stori 'Gelert' 1

Rydym yn gofyn cwestiynau i Dywysog Llywelyn yn y Gadair Goch.

We are asking Prince Llywelyn questions about what exactly happened in the Hot Seat.

 

Ein harddangosfa 'Gelert'

Ein harddangosfa 'Gelert' 1

Beth sy'n hydoddi ?

Beth sy'n hydoddi ? 1

Beth sy'n hydoddi ,tybed ? A bydd twymo'r dŵr neu droelli'r dŵr yn gwneud gwahaniaeth ?

What dissolves I wonder ? Does warming the water or stirring the water make any difference ?

Mesur hylifau ...

Mesur hylifau ... 1
Mesur hylifau ... 2

Rydym yn amcangyfrif a mesur mililitrau a litrau. Sawl ml sydd mewn 1 litr/ chwarter litr/ tri chwarter litr, tybed ?

We have been estimating and measuring using mililitrs and litres. How many ml are in 1 litr/ a quarter litre/ three quarter litres ?

Casglu gwybodaeth

Casglu gwybodaeth 1
Casglu gwybodaeth 2
Casglu gwybodaeth 3

Gweithiom fel grŵp i gasglu , darllen a chrynhoi gwybodaeth am yr Eglwys .

We worked as a group to collect, read and summarise information about features of the church.

Ymweld a'r eglwys.

Dyma ni'n ymweld â'r eglwys. Dysgon ni lawer o bethau newydd ac roedd gwasanaeth y Ficer yn ddiddorol iawn. Helpodd Noah i dorri'r bara a'u rhannu gyda phawb.

Here we are visiting the church. We learnt lots of new things and the  ficer's service was very interesting. Noah helped to cut the bread and share with everyone.

Arbrawf y car ar lethr.

Arbrawf y car ar lethr. 1

Joion ni'r arbrawf hwn  i weld pa mor bell y teithiodd y car wrth godi a gostwng uchder y llethr. A wnaeth uchder y llethr effeithio ar bellter y car, tybed ? Yn anffoddus, torrodd olwynion y car ar y diwedd ar ôl gwneud crash mawr. Wwwps !

We enjoyed experimenting to see how far the car would travel when adjusting the height of the slope. Did the height affect the distance of the car I wonder ? Unfortunately , one of the wheels came off during a big crash. Oooops !

Y Siarter Iaith

Y Siarter Iaith 1 Camu i'r Copa. Beth yw ein targedau ?
Y Siarter Iaith 2 Can yr wythnos. Ap yr wythnos. Rhaglen yr wythnos.

Ein Menter Nadolig

Ein Menter Nadolig 1 Ein canhwyllau Nadolig i werthu yn y ffair.
Ein Menter Nadolig 2 Gwerthu ein canhwyllau yn y ffair nadolig.
Ein Menter Nadolig 3 Rydym wedi creu Cristingl.
Ein Menter Nadolig 4 We made a Christingle.

The 'Iron Man'

The 'Iron Man' 1 Working together as a group.
The 'Iron Man' 2 Sharing ideas and opinions.
The 'Iron Man' 3 Creating a character profile
The 'Iron Man' 4 Using our imagination and effective vocabulary.

Siop 'Y Dyn Haearn'

Creu cardiau Sul y Mamau

Creu cardiau Sul y Mamau 1
Creu cardiau Sul y Mamau 2
Creu cardiau Sul y Mamau 3
Creu cardiau Sul y Mamau 4
Creu cardiau Sul y Mamau 5

Ein gemau Mathemateg / Our Maths games

Rydym yn chwarae ein gemau Mathemateg a wnaethom fel Gwaith Cartref. Mae'n ffordd wych i ymarfer ein tablau a chael hwyl yr un pryd.

 

We're playing our Maths games that we made for our homework task. It's an excellent way of practicing our times tables and having fun at the same time !

Dyma ni'n mesur pellter ein naid.

Dyma ni'n  mesur pellter ein naid. 1
Dyma ni'n  mesur pellter ein naid. 2
Dyma ni'n  mesur pellter ein naid. 3
Dyma ni'n  mesur pellter ein naid. 4
Dyma ni'n  mesur pellter ein naid. 5

Ydy ein taldra yn effeithio ar bellter ein naid, tybed ? Dyma ni'n ymchwilio...

Does our height affect the distance of our jumps ? Here we are investigating ...

Lluosi a rhannu gyda 10 a 100.

Pasg Hapus !

Pasg Hapus ! 1
Pasg Hapus ! 2
Pasg Hapus ! 3
Pasg Hapus ! 4
Gwaith Cartref

Wythnos 26/2/18

wythnos 9/3/18

gwaith cartref 16/3/18

Gwaith Cartref 23.3.18

 

Taflenni CLIC

Gwaith Cartref 27/4/18

Gwefannau diddorol
Dosbarth Mrs Halls 2016-2017

Diolch am eich holl waith caled; rhieni a phlant. Mae'r waliau a dosbarth yn llawn gwaith anhygoel am y CMM a Roald Dahl. Thank you for all your hard work; parents and children. The walls and the classroom are filled with amazing work on the BFG and Roald Dahl.

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Diolch i Miss Trow a Dosbarth 6 am eu gwaith caled wrth greu'r daliwyr breuddwydion. Maen nhw'n edrych yn ardderchog ac yn amryliw. A big thank you Miss Trow and Class 6 for all their hard work in making an excellent and colourful dream catchers. They look fabulous!

 

Fideo Dalwyr Breuddwydion

Still image for this video

Gwaith Cartref tan y Cyngerdd/ Homework until the Concert- Y Doethion a geiriau emynau Nadolig

Y Corff

 

Rydym ni wedi bod yn dysgu am y corff. Dysgom ni am rannau'r corff, pwrpas yr organau a lleoliad yr organau. Hefyd, Gwnaethom arbrawf ffitrwydd i weld pa weithgaredd sydd mynd i godi cyfradd curiad ein calon ni'r fwyaf. Trwy wneud yr arbrawf, dysgom ni sut i fesur cyfradd curiad ein calon mewn sawl ffordd.

 

We have been learning about the body. We've learnt the names of the parts of our body, their purpose as well as their position in our body. In addition, we have conducted a  fitness investigation to see which activity will increase our hate rate the most. For the investigation, we have learnt how to measure our pulse in many different ways. 

Yr arbrawf ffitrwydd/ The fitness investigation

Still image for this video

Cyfri cyfradd curiad ein calon/ Measuring our pluse

Still image for this video

Bwyta'n iach

Cawsom ni ymweliad gan Nyrs yr ysgol i drafod bwydydd iach a sut i fwyta'n iach. Dysgon ni lawer o ffeithiau diddorol a nawr rydym yn gwybod y gwahaniaeth rhwng bocs brechdanau da a bocs brechdanau gwael. Yn dilyn ei hymweliad, llenwon ni blât bwyta'n iach, nawr ein bod ni'n gwybod ym mha grŵp ydy rhai bwydydd. Ar ben hynny, dysgon ni sut i baratoi bwydydd iach, cawsom gyfle i dorri bananas ac afalau.

 

We were visited by the school's Nurse to talk about healthy foods and healthy eating. We learnt many new interesting facts, and we now know the difference between a healthy and an unhealthy lunch box. Following the Nurse's visit, we completed a healthy eating plate after discovering which food go in which food group. As well as this, we learnt how to prepare healthy fruits such as apples and bananas. 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

Ein coeden dargedau

Dyma ein coeden dargedau newydd lle ydyn ni'n penderfynu ar ein targed personol. Unwaith bydden ni'n cwrdd â'n targedau, bydden ni'n newid y targed am darged newydd :)

 

This is our new target tree, where we decide on our personal target. Once we have reached our target, we will change the target for a new target :)

Ein hardal leol

Aethom ni ar daith o gwmpas ein hardal leol i ddod i adnabod hanes yr ardal.

We went on a walk around our local area to become familiar with our local area's history.

Diwrnod Crempog

Rydym ni wedi creu crempogau blasus gan ddefnyddio'r sgiliau pwysig o fesur dysgon ni yn ystod ein gwersi mathemateg. Mesuron ni'r blawd a'r llaeth ar gyfer y crempogau yn ofalus, yn ogystal â dysgu sut i gracio wy. Mwynheuon ni flasu ein crempogau y fwyaf!

 

We made delicious pancakes today by using the very important skills of measuring that we learnt in our mathematics lessons. We carefully measured milk and flour for our pancakes, as well as learning how to crack an egg. Most of all, we enjoyed tasting our pancakes!

Making our pancakes

Making our pancakes 1
Making our pancakes 2
Making our pancakes 3
Making our pancakes 4
Making our pancakes 5
Making our pancakes 6
Making our pancakes 7
Making our pancakes 8
Making our pancakes 9
Making our pancakes 10
Making our pancakes 11
Making our pancakes 12
Making our pancakes 13
Making our pancakes 14
Making our pancakes 15
Making our pancakes 16

Cracking eggs!

Still image for this video

Diwrnod y llyfr

 

Ar ddiwrnod y llyfr, cynhaliom helfa lyfrau yn y dosbarth i chwilio am eiriau neu luniau penodol yn y llyfrau. Roedd yn rhaid i ni ddefnyddio ein dealltwriaeth o wahanol storiâu a llyfrau darllenom ni dros y blynyddoedd. Cawsom lawer o hwyl!

Llongyfarchiadau i Rhys a Llinos am orffen yr helfa yn gyntaf :)

 

On world book day, we decide to have a book scavenger hunt. We needed to find certain items from a list in the books we have in class. It was hard as we needed to use or knowledge of the stories and book we have read over the years. However, we had a lot of fun!

Congratulations to Rhys and Llinos for completing the hunt first :)

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Dannedd

Rydym ni wedi bod yn dysgu am ddannedd; pwrpas dannedd, lleoliad gwahanol fathau o ddannedd a pha hylif sydd yn effeithio ar enamel ein dannedd. Hefyd, dysgom ni lawer o ffeithiau diddorol am ddannedd. 

 

We have been learning about teeth; the purpose of our teeth. their names and positions in our mouth as well as which liquids affect the enamel of our teeth. Also, we have learnt many interesting facts about teeth.

Pupils using yakit to animate teeth explaining the facts they have discovered

Still image for this video

Top