Menu
Home Page

Dosbarth 6 / Class 6

Croeso i ddosbarth 6 Mrs Halls

Croeso i ddosbarth 6! Mae 28 o blant blwyddyn 3 a 4 yn y dosbarth.

Welcome to class 6.  There are 28 children in the class 7 of whom are year 3 and 21 of whom are year 4.  

 

Ein thema ni am y tymor yw "Byd Anhygoel Roald Dahl"

Our theme for this term is "The Magical World of Roald Dahl"

 

Yn ystod y tymor hwn fe fyddwn yn astudio dau lyfr sef

"Y CMM" a "Moddion Rhyfeddol George"

 

During this term we shall be reading

"The BFG" and "George's Marvellous Medicine"


 

Picture 1
Picture 2

Dyma ein dosbarth ni!

This is our class!

Picture 1

Dyma luniau o'n gwaith y tymor hwn / These are some pictures of our work this term. 

(CLICK ON THE PICTURES TO VIEW THEM BIGGER)

Yr her oedd gwneud i fwlb oleuo.            Dyma ni'n creu Frosbgotl y CMM.            Cawsom ymweliad

Llwyddon ni drwy ddefnydio batri,          Roedd e'n FENDIGEDIG!                        gan gwmni ail-

bwlb a gwifrau.                                       This was Class 6 making the BFG's          gylchu. Dysgon

The challenge was to make the                Frobscottle. It was AMAZING!              ni lawer o bethau

bulb light up. We succeeded                                                                                   diddorol.

by using a bulb, battery and wires.                                                                         We had a visit                                                                                                                                     from a company                                                                                                                                    which recycle                                                                                                                                      materials. We                                                                                                                                      learnt a lot of                                                                                                                                      interesting                                                                                                                                          information.

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Aethom ni ar daith anhygoel i weld gwaith Quetin Blake yn Amgueddfa Caerdydd, yna aethom ni i'r Canolyfan y Mileniwm i ymweld â Byd Wondercrump Roald Dahl. Roedden ni'n gyd wrth ein boddau.

We went on an amazing school trip to go and see the work of Quentin Blake in the National Museum Cardiff then, we went to the Millennium Centre to visit the Wondercrump World of Roald Dahl. We thoroughly enjoyed ourselves.

Picture 1 This is a collection of pictures during the day.
Picture 2 We are composing music for 'The Magic Finger' book

Yn union fel y CMM, wnaethom ni greu FIZZWHIZZARDS (jariau breuddwyd) i ddal ein holl freuddwydion da. Just like the BFG, we made FIZZWHIZZARDS (dream jars) to capture all of our good dreams.

Diolch am eich holl waith caled; rhieni a phlant. Mae'r waliau a dosbarth yn llawn gwaith anhygoel am y CMM a Roald Dahl. Thank you for all your hard work; parents and children. The walls and the classroom are filled with amazing work on the BFG and Roald Dahl.

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Diolch i Miss Trow a Dosbarth 6 am eu gwaith caled wrth greu'r daliwyr breuddwydion. Maen nhw'n edrych yn ardderchog ac yn amryliw. A big thank you Miss Trow and Class 6 for all their hard work in making an excellent and colourful dream catchers. They look fabulous!

 

Fideo Dalwyr Breuddwydion

Still image for this video

Gwaith Cartref tan y Cyngerdd/ Homework until the Concert- Y Doethion a geiriau emynau Nadolig

Y Corff

 

Rydym ni wedi bod yn dysgu am y corff. Dysgom ni am rannau'r corff, pwrpas yr organau a lleoliad yr organau. Hefyd, Gwnaethom arbrawf ffitrwydd i weld pa weithgaredd sydd mynd i godi cyfradd curiad ein calon ni'r fwyaf. Trwy wneud yr arbrawf, dysgom ni sut i fesur cyfradd curiad ein calon mewn sawl ffordd.

 

We have been learning about the body. We've learnt the names of the parts of our body, their purpose as well as their position in our body. In addition, we have conducted a  fitness investigation to see which activity will increase our hate rate the most. For the investigation, we have learnt how to measure our pulse in many different ways. 

Yr arbrawf ffitrwydd/ The fitness investigation

Still image for this video

Cyfri cyfradd curiad ein calon/ Measuring our pluse

Still image for this video

Bwyta'n iach

Cawsom ni ymweliad gan Nyrs yr ysgol i drafod bwydydd iach a sut i fwyta'n iach. Dysgon ni lawer o ffeithiau diddorol a nawr rydym yn gwybod y gwahaniaeth rhwng bocs brechdanau da a bocs brechdanau gwael. Yn dilyn ei hymweliad, llenwon ni blât bwyta'n iach, nawr ein bod ni'n gwybod ym mha grŵp ydy rhai bwydydd. Ar ben hynny, dysgon ni sut i baratoi bwydydd iach, cawsom gyfle i dorri bananas ac afalau.

 

We were visited by the school's Nurse to talk about healthy foods and healthy eating. We learnt many new interesting facts, and we now know the difference between a healthy and an unhealthy lunch box. Following the Nurse's visit, we completed a healthy eating plate after discovering which food go in which food group. As well as this, we learnt how to prepare healthy fruits such as apples and bananas. 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

Ein coeden dargedau

Dyma ein coeden dargedau newydd lle ydyn ni'n penderfynu ar ein targed personol. Unwaith bydden ni'n cwrdd â'n targedau, bydden ni'n newid y targed am darged newydd :)

 

This is our new target tree, where we decide on our personal target. Once we have reached our target, we will change the target for a new target :)

Ein hardal leol

Aethom ni ar daith o gwmpas ein hardal leol i ddod i adnabod hanes yr ardal.

We went on a walk around our local area to become familiar with our local area's history.

Diwrnod Crempog

Rydym ni wedi creu crempogau blasus gan ddefnyddio'r sgiliau pwysig o fesur dysgon ni yn ystod ein gwersi mathemateg. Mesuron ni'r blawd a'r llaeth ar gyfer y crempogau yn ofalus, yn ogystal â dysgu sut i gracio wy. Mwynheuon ni flasu ein crempogau y fwyaf!

 

We made delicious pancakes today by using the very important skills of measuring that we learnt in our mathematics lessons. We carefully measured milk and flour for our pancakes, as well as learning how to crack an egg. Most of all, we enjoyed tasting our pancakes!

Making our pancakes

Making our pancakes 1
Making our pancakes 2
Making our pancakes 3
Making our pancakes 4
Making our pancakes 5
Making our pancakes 6
Making our pancakes 7
Making our pancakes 8
Making our pancakes 9
Making our pancakes 10
Making our pancakes 11
Making our pancakes 12
Making our pancakes 13
Making our pancakes 14
Making our pancakes 15
Making our pancakes 16

Cracking eggs!

Still image for this video

Diwrnod y llyfr

 

Ar ddiwrnod y llyfr, cynhaliom helfa lyfrau yn y dosbarth i chwilio am eiriau neu luniau penodol yn y llyfrau. Roedd yn rhaid i ni ddefnyddio ein dealltwriaeth o wahanol storiâu a llyfrau darllenom ni dros y blynyddoedd. Cawsom lawer o hwyl!

Llongyfarchiadau i Rhys a Llinos am orffen yr helfa yn gyntaf :)

 

On world book day, we decide to have a book scavenger hunt. We needed to find certain items from a list in the books we have in class. It was hard as we needed to use or knowledge of the stories and book we have read over the years. However, we had a lot of fun!

Congratulations to Rhys and Llinos for completing the hunt first :)

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Dannedd

Rydym ni wedi bod yn dysgu am ddannedd; pwrpas dannedd, lleoliad gwahanol fathau o ddannedd a pha hylif sydd yn effeithio ar enamel ein dannedd. Hefyd, dysgom ni lawer o ffeithiau diddorol am ddannedd. 

 

We have been learning about teeth; the purpose of our teeth. their names and positions in our mouth as well as which liquids affect the enamel of our teeth. Also, we have learnt many interesting facts about teeth.

Pupils using yakit to animate teeth explaining the facts they have discovered

Still image for this video

Top