Menu
Home Page

Llythyron / Letters

Edrychwch ar y dudalen hon i weld unrhyw lythyr rydyn ni wedi anfon adref.

Check this page for any letters that we have sent home.

Llythyron cyffredinol am y flwyddyn 2018-19 /

General letters for the year 2018-19

Gwybodaeth GDPR / GDPR information

GDPR Caniatad y rhieni / GDPR Parental Consent

Cytundeb defnydd effeithiol o`r we / Acceptable use contract of the internet

Caniatad Lluniau / Photos consent

Ffurflen wyliau / Holiday Notification Form

Caniatad Ardal Leol/ Local Area consent form

Cau`r Ysgol ar fyr rhybudd / School closure at short notice

Presenoldeb / Attendance

Diogelwch Clwb Brecwast ac Ysgol / Breakfast Club and School Safety

Gwyliau 2018-19 / School holidays 2018-19

Llythyron Tymor y Gwanwyn 2019

 

Spring Term 2019 Letters

Disgo Santes Dwynwe / Santes Dwynwen Disco

Dyddiadau`r Tymor y Pasg / Spring Term dates

Llythyron Tymor yr Hydref 2018

Autumn Term Letters 2018

Help ar gyfer Eisteddfod Gylch y Rhondda / Help needed for the Rhondda Eisteddfod Gylch

Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd / Urdd Arts and Crafts competition

Apel Nadolig Valleys Kids / Valleys Kids Christmas Appeal

Gwasanaeth Carolau Bl 2 - Bl 6 / Yr 2 - Yr 6 Christmas Carol Service

Sioe Branwen - Bl 3 - 6 / Branwen Show - Yr 3 - 6 pupils

Cyngerdd Nadolig Meithrin - Bl 1 / Nursery - Year 1 Christmas Concert

Disgo Ysgol / School Disco

Pamffled dyddiadau`r tymor - fersiwn 4/Term dates letter - 4th version

Gwibdaith Dosbarth 7 a 8 / Class 7 & 8 Trip

Gwibdaith Dosbarth 5 a 6 / Class 5 & 6 trip

Ffair Nadolig / Christmas fete

Llwyddiannau`r Gala Success

We will rock you

Dyddiadau`r tymor fersiwn 3 / Term dates version 3

Ymweliad Dosbarth 3, 4 a 5 i Dan yr Ogof/ Class 3, 4 & 5 visit to Dan yr Ogof

Dyddiadau`r tymor - fersiwn 2 / Term dats - version 2

Ethol Rhiant Llywodraethwr / Parent Governor Nomination

Jambori`r Urdd

Dyddiadau`r Tymor / Term Dates

Dechrau Tymor / Start of term

Llythyr Kerbrcraft i Flwyddyn 2 / Year 2 Kerbraft letter

Aelodaeth yr Urdd / Urdd membership

Clwb Chwaraeon yr Urdd i Fl 1 - 4/ Urdd Sports Club for Yr 1 - 4

Llythyron Tymor yr Haf 2018

Summer term 2018 letters

Gwersyll yr Urdd yn yr Haf / Urdd camp during the Summer

Dyddiadau`r tymor / Term Dates

Cylchlythyr yr Haf gan y Nyrs / Summer Newsletter from the Nurse

Ymweliad y Nyrs i Ferched Bl 5 / Nurse visit for Year 5 girls

Ymweliad y Nyrs i Flwyddyn 6 / Year 6 Nurse visit

Canlyniadau Celf a Chrefft yr Urdd Arts and Crafts results

Poster Gofal Plant / Childcare flyer

Llythyron Tymor yr Hydref 2017

Autumn Term 2018 Letters

Clwb TGCh / ICT Club

Dechrau`r Tymor / Start of term

Pamffled dyddiadau Tymor yr Hydref / Autumn term pamphlet

Aelodaeth yr Urdd / Urdd membership

Jambori`r Urdd Jambori

Nosweithiau Ffilm / Film Evenings

Dyddiadau ail-hanner tymor yr Hydref / Second Autumn half term dates

Disgo Nadolig / Christmas Disco

Llwyddiannau`r Gala Results

Sioe Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Show

Trefniadau diwedd Cyngerdd Nadolig Bl 3 - 6 / End of Chrsitmas concert arrangements for pupils in Years 3 - 6

Llythyron Tymor y Gwanwyn 2018

Spring Term 2018 Letters

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn / Spring Term Dates

Disgo Santes Dwynwen / St. Dwynwen`s Disco

Gemau pel-droed / Football games

Noson ddiogelwch ar-lein / On-line safety evening

Celf a Chrefft yr Urdd / Urdd Arts and Crafts letter

Llwyddiannau Eisteddfod Gylch / Eisteddfod Gylch Success

Llythyr meddygol y Frech Goch / Measels Letter

Llythyr pwysig am ymddygiad / Important letter regarding behaviour

Disgo`r Pasg / Easter Disco


Top