Menu
Home Page

Cwricwlwm Newydd / New Curriculum

Ceri Creu, Gwenllian Galluog, Guto Gwybodus a Iona Iachus

Yn dilyn adolygiad Donaldson o`r Cwricwlwm yng Nghymru, sef cyhoeddiad Dyfodol Llwyddiannus rydyn ni wrthi yn addasu ein Cwricwlwm ni.

 

Following the Donaldson review of the Curriculum in Wales, publication of Successful Future, we are developing our own Curriculum in school. 

Cwricwlwm newydd i Gymru

Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid.

A new curriculum for Wales

This is an exciting time for the young people of Wales. A new Curriculum for Wales is coming that will enthuse learners from 3 to 16, giving them the foundations they need to succeed in a changing world.

Cwricwlwm newydd i Gymru:

Ar 22 Hydref 2015, cyhoeddodd Gweinidog Addysg a Sgiliau Cwricwlwm i Gymru, cwricwlwm am oes, sef cynllun i fwrw ymlaen â'r argymhellion a bennwyd gan yr Athro Graham Donaldson yn ei adroddiad Dyfodol Llwyddiannus.

 

Mae'r cynllun yn amlinellu sut y byddwn yn datblygu ein cwricwlwm newydd, sy'n eang, cytbwys, cynhwysfawr a heriol, gyda'n gilydd. Ac wrth wraidd y cwricwlwm y mae'r pedwar diben, sy'n rhoi'r cyfle i bob plentyn a pherson ifanc ddatblygu i fod:

 • yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes;
 • yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith;
 • yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r byd;
 • yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Elfennau Allweddol:

Bydd y cwricwlwm newydd yn cynnwys:

• 6 Maes Dysgu a Phrofiad 3-16

• 3 cyfrifoldeb traws-gwricwlaidd: llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol

• camau dilyniant yn 5 oed, 8, 11, 14 ac 16

• deilliannau cyrhaeddiad sy'n disgrifio llwyddiannau disgwyliedig ar bob cam dilyniant.

 

Bydd y cwricwlwm yn cael ei drefnu yn 6 Maes Dysgu a Phrofiad:

• Celfyddydau mynegiannol

• Iechyd a lles

• Dyniaethau (gan gynnwys Addysg Grefyddol ddylai aros yn orfodol i 16 oed)

• Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu (gan gynnwys ieithoedd tramor modern yng
Nghymru, a ddylai aros yn orfodol i 16 oed, a)

• Mathemateg a rhifedd

• Gwyddoniaeth a thechnoleg (yn cynnwys cyfrifiadureg).

A new curriculum for Wales:

The 4 purposes will be at the heart of our new curriculum. They will be the starting point for all decisions on the content and experiences developed as part of the curriculum to support our children and young people to be:

 • ambitious, capable learners ready to learn throughout their lives;
 • enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work;
 • ethical, informed citizens of Wales and the world;
 • healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society.

 

Key elements

 

The new curriculum will include:

 • 6 Areas of Learning and Experience from 3 to 16;
 • 3 cross curriculum responsibilities: literacy, numeracy and digital competence;
 • progression reference points at ages 5, 8, 11, 14 and 16;
 • achievement outcomes which describe expected achievements at each progression reference point.

 

The curriculum will be organised into 6 Areas of Learning and Experience:
 • Expressive arts;
 • Health and well-being;
 • Humanities (including RE which should remain compulsory to age 16);
 • Languages, literacy and communication (including Welsh, which should remain compulsory to age 16, and modern foreign languages);
 • Mathematics and numeracy;
 • Science and technology (including computer science).

y 4 diben/ the 4 purposes

Asesu

Mae asesu’n broses barhaus sy’n digwydd bob dydd mewn ysgolion. Mae’r pwyntiau cyfeirio ar gyfer cynnydd yn helpu dysgwyr, athrawon, rhieni a gofalwyr i ddeall a yw cynnydd priodol yn cael ei wneud. Byddan nhw’n amlinellu disgwyliadau i ddysgwyr ym mhob maes o’u dysgu gan ymwneud yn fras ag oedrannau 5, 8, 11, 14 ac 16.

 

 

Nodyn esboniadol wedi'i animeiddio - cwricwlwm newydd

Uploaded by welshgovernment on 2018-09-26.

Assessment

Assessment is a continuous process and takes place on a daily basis in schools. Progression reference points help learners, teachers, parents and carers to understand if appropriate progress is being made. They will set out expectations for learners in each area of their learning relating broadly to ages 5, 8, 11, 14 and 16.essment

 

Animated Explainer - new curriculum

Uploaded by welshgovernment on 2018-08-23.

Cymeriadau`r Pedwar Diben / Four Purposes Characters

Dewch i gwrdd a chymeriadau newydd y 4 diben / Come and meet our new characters for the 4 purposes.

Ceri Creu, Gwenllian Galluog, Guto Gwybodus a Iona Iachus


Top