Menu
Home Page

Arweinwyr Digidol

Dyma Arweinwyr Digidol eleni/ Here are our Digital Leaders this year:

Dyma Arweinwyr Digidol eleni/ Here are our Digital Leaders this year: 1 Blwyddyn 3- Gabriel Stevens a Darcy
Dyma Arweinwyr Digidol eleni/ Here are our Digital Leaders this year: 2 Blwyddyn 4- Taylor Maunder a Dylan Wedlake
Dyma Arweinwyr Digidol eleni/ Here are our Digital Leaders this year: 3 Blwyddyn 5- Zak Evans a Reilly Perkins
Dyma Arweinwyr Digidol eleni/ Here are our Digital Leaders this year: 4 Blwyddyn 6- Grace Summers a Johnny Stevens

Helpu ein cymuned/ Helping our community

 

Ym mis Rhagfyr, dechreuon ni weithio gyda  Stephanie o Gymunedau Dysgu Cymru a’r cynllun Arwyr Digidol er mwyn helpu pobl yn ein cymuned ddatblygu eu sgiliau digidol. Cawsom hyfforddiant gan Stephanie a Mrs Halls er mwyn cynnal noson o hyfforddiant lle cyflwynom sut i ddefnyddio Google, lluniau a maps, skype, youtube a sut i greu cyfrineiriau cryf.

 

In December, we started working with Stephanie from Learning  Communities Wales and the Digital Heroes scheme to help people in our community  develop their digital skills. We received training from Stephanie and Mrs Halls in order to hold an evening where we introduced Google, Maps and images, skype, youtube and strong passwords to the community.

 

Noson Ddiogelwch ar-lein/ Online Safety evening

 

Ar ddiwrnod diogelwch ar y rhyngrwyd, trefnom noson ddiogelwch ar-lein i’r rhieni, y staff, y gymuned a’r llywodraethwyr. Siaradom am wahanol agweddau o ddiogelwch ar-lein o safbwynt ni fel plant. Hefyd, creom bosteri i hysbysebu’r noson i drydaru a’u  gosod o gwmpas yr ysgol. Gofynnom i Mrs Halls a Stephanie o gymunedau digidol Cymru siarad am fwy o agweddau diogelwch ar-lein ond mwy o safbwynt oedolion.

 

On Safer Internet Day, we arranged an online safety evening for our parents, the staff, the community and the governors. We spoke about different aspects of online safety from our perspective as children. Also, we created a poster to advertise the evening and tweeted it as a reminder. We invited Mrs Halls and Stephanie from Digital Communities Wales to speak about other aspects of online safety, but mainly from a parent's perspective.

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7

Here is the very important message from the Digital Leaders

Still image for this video

Ar fore diwrnod diogelwch ar y rhyngrwyd, aethom ni i bob dosbarth yn yr ysgol i drafod agweddau pwysig o ddiogewlch ar-lein gyda’r disgyblion. Atebon ni unrhyw gwestiynau roedd gan y disgyblion.

 

On the morning of Safer Internet Day, we visited every class within the school to give them an important message about online safety. We answered any questions that the pupils had on the aspects we spoke about. 

 

Picture 1

Dysgu dosbarthiadau eraill/ Teaching other classes

 

Yn y clwb TGch ar ôl ysgol, mae Mrs Halls yn addysgu sgiliau i ni gynorthwyo ein hathrawon a helpu disgyblion ein dosbarth. Gyda phwyslais mawr ar hwb, rydym yn dysgu sut i ddefnyddio’r gwahanol raglenni. Am y pythefnos diwethaf, astudiom ni j2e5 yn y clwb er mwyn helpu dosbarthiadau dysgu’r nodweddion. Aethom at ddosbarth 4 i’w helpu creu poster yn defnyddio’r rhaglen. Hoffem barhau gyda chynorthwyo athrawon a disgyblion trwy eu helpu yn eu dosbarthiadau.

 

In the after school ICT club, Mrs Halls teaches us the skills we need to support our teachers and pupils of our class. With the emphasis being on hwb at the moment, we are learning to use the different programmes. Over the past fortnight, we have been learning the features of J2e5. We went to class 4 and helped them create a poster using the features of the programme. 

Cystadleuaeth Arwyr Digidol/ Digital Heros Competition

 

Rydym wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Arwyr Digidol gyda chymunedau digidol Cymru, ar ôl ni gael hyfforddiant gan Stephanie. Yn ddiweddar, cynhalion ni ddwy noson lle cyflwynom agweddau gwahanol o raglenni ac apiau digidol megis youtube, google maps a lluniau, skype, cyfrineiriau diogel ac ati. A’r ail noson, yn fwy diweddar eto lle trafodom ni agweddau pwysig o ddiogelwch ar y rhyngrwyd. Gofynnod y gystadleuaeth i ni gynhyrchu fideo dwy funud sy’n amlygu sut ydym wedi rhoi ein sgiliau digidol ar waith yn y gymuned. Bydd ceisiadau ar y rhestr fer yn cael eu rhoi i bleidlais gyhoeddus a bydd y sefydliad buddugol yn derbyn tlws a thystysgrif. Hoffem ddiolch i'r rhieni helpodd ni i greu'r fideo, rydym ni wir yn gwerthfawrogi eich cymorth. 

 

We have taken part in a Digital Heroes competition in partnership with Digital Communities Wales, following our training with Stephanie. Recently, we have held 2 nights in the school where we have presented a few aspects of different apps and programmes such as skype, youtube, safe passwords, google maps and google images. Also, we held an online safety evening where we spoke about important issues of online safety. This competition required us to produce a 2 minute video which demonstrates how we as Digital Heroes, have put our skills into practice. Shortlisted entries will be put to a public vote and the winning school will receive a trophy and certificate. 

We'd like to thank all of the parents who participated in the video, we really appreciate your support.

 

Scan the QR code to watch the video

Scan the QR code to watch the video 1

Or follow the link

Still image for this video

Hyfforddi athrawon ein hysgol/Training the teachers of our school

 

Ar noson gyfarfod staff, arhoson ni i gynorthwyo a hyfforddi’r athrawon ar sut i ddefnyddio iMovie a golygu’r ffilm. 

On a night of a staff meeting, we agreed after school to support and train the teachers on how to use iMovie and edit the video.

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Top