Menu
Home Page

Clwb TGCh

Croeso i'n tudalen am ein clwb digidol

Welcome to our page for our digital club

 

Yn ein clwb, rydym ni'n defnyddio ac arbrofi gyda gwahanol feddalwedd ar y cliniaduron yn ogystal ag apiau ar ipads. Dyma enghreifftiau o'n gwaith creom ni yn ystod ein hamser yn y clwb ar ôl ysgol:

In our club, we use and experiment with different software on the laptops as well as different apps on the ipads. Here is some work that we produce during our time spent at the after school club:

Pwerbwynt/ Powerpoint

 

Rydym wedi creu pwerbwynt sy'n son am rai o'n hoff bethau. Y sgiliau canolbwyntion ni arnynt oedd tynnu ac ychwanegu llun, recordio ac ychwanegu llais, animeiddiadau yn y sleidiau, trawsnewidiadau o sleid i sleid a newid lliw cefndir.

 

We made powerpoints including some of our favourite things. The skills we concentrated on were taking and imputing a picture, recording and imputing a voice recording, animations  in the slide, transitions between slides and changing the background colour.

 

Amdanaf fi Taylor

Still image for this video

Amdanaf fi Zak

Still image for this video

Bas data/ Data base

 

Rydym wedi bod yn defnyddio bas data Access i gofnodi ein hoff ffilmiau. Hefyd, wnaethom archwiliad syml i ffeindio gwybodaeth benodol am rai o'r ffilmiau e.e ffeindiwch yr holl ffilmiau a chafwyd eu cyhoeddi yn 2009.

 

We used Microsoft Access to build a data base that holds a list of our favourite films. We made a query in the data base and we tried to search for specific information about certain films e.g find all film made in the year 2009.

Bas data Johnny

Graffiau a thablau Excel/ Excel tables and graphs

 

Creom ni dablau yn Excel yn canolbwyntio ar fformiwlâu gwahanol. Dysgom ni i wneud fformiwla i helpu cyfrifo cyfanswm,  adio, tynnu, lluosi a rhannu ond hefyd, dysgom ni sut i drefnu rhifau o'r lleiaf i'r mwyaf neu'r mwyaf i'r lleiaf. Yn ychwanegol, dysgom ni sut i greu graffiau gyda'n tabl o wybodaeth.

 

We made a  table in Excel  in order to concentrate on certain formulae. We learnt a forumla to help us calculate a total, add, subtract, divide and multiply as well as how to order numbers from highest to lowest or vice versa. In addition, we learnt how to create a graph with the information we created in a table.

 

Fformiwlau Grace a thabl a graff Rhys

Sgrin werdd/ Green screen

 

Cawsom gyfle i arbrofi gyda'r ap 'Do ink' i greu sgrin werdd. Penderfynom ar gefndir o un o'n hoff bethau a siarad o flaen y llun gan esgus roeddem ni yna go iawn!

 

We had an opportunity to experiment with the green screen app 'Do ink' to create a green screen. We decided to choose a background of something we like and pretend that we were talking to/ in front on the real thing!

 

Celyn o flaen ei arwr/ Celyn in front of his hero

Still image for this video

Matthew o flaen siarc!/ Matthew in front of a shark!

Still image for this video

Arwyr Digidol/ Digital Heroes 

 

Enillom ni fathodyn Arwr digidol gyda chymunedau digidol Cymru. Mae’r gwaith yn cynnwys dysgu pobl eraill sut i ddefnyddio nodweddion penodol o’r rhyngrwyd ac apiau penodol ar ipads. Cynhalion ni noson gyflwyno, lle daeth rieni, teulu a ffrindiau i wrando ar ei plentyn yn helpu cyflwyno sut i ddefnyddio elfennau o Google, Skype a Youtube. Diolch i Stephanie o Arwyr Digidol a diolch i chi fel rhieni, teulu a ffrindiau am fynychu'r noson. Mwynheuodd y plant.

 

We achieved our Digital Hero badge in partnership with Digital Communities Wales. The programme is designed to reward children helping others learn new skills in our digital world with specific apps on the ipad or different features of the internet. We held a night where the children introduced different features of Google, Skype and Youtube and the parents, friends and family came to watch their child present these features. Thank you to Stephanie from Digital Heroes and thank to all who attended. It was a successful night and the children really enjoyed themselves.

Creu ffilmiau/ Creating i movies

 

Creom ffilmiau am yr ysgol. Dysgom sut i dynnu lluniau ar yr ap imovie, ychwanegu sain, recordiad llais a thestun hefyd sut i ychwanegu fideos. Triom ni olygu'r fideo gan wneud clipiau sain yn hirach neu glipiau fideo yn fyrrach.

 

We created imovies about the school. We learnt how to take pictures and videos using the app imovie, how to input audio and voice recordings. We also tried to edit our videos by shortening clips or making audio files longer.

 

Some examples of our videos

Still image for this video

Another one

Still image for this video

Top