Menu
Home Page

Dosbarth 1 & 2 2019-20

Croeso i ddosbarthiadau Dinas ac Ystrad

Athrawes- Mrs Evans. 

Dosbarth Dinas (1)- Mrs Davies, Miss Sealey, Miss Saggers a Miss Frary

Dosbarth Ystrad (2)- Mrs Evans a Miss Wilshire. 

 

Dosbarth 1- Dinas

Dosbarth 2- Ystrad

 

Eleni, mae 64 o blant yn yr uned o dan 5. 

There are 64 children in the under 5 unit this year. 

 

Diwrnodau Ymarfer Corff/ Physical Education days:

 

Dosbarth Dinas (1)- Dydd Mercher.

Dosbarth Ystrad (2)- Dydd Mawrth. 

 

Gwaith Cartref/ Homework:

 

Mae gwaith cartref yn dod adref ar ddydd Gwener a gofynnir yn garedig i chi ddychwelyd gwaith cartref erbyn y dydd Mercher canlynol. 

Homework will be sent home every Friday we kindly ask that completed homework is sent back to school by the following Wednesday. 

Croeso nol!

Welcome back! 

We will be welcoming some of the children back next week. I've taken some photographs and a short video of the class for the children to familiarise themselves with the new environment. Our new classroom does look different but that's ok because I will be there to greet you. I'm looking forward to seeing you, I've missed you all! Mrs Evans 😊

20200624_104345.mp4

Still image for this video
Each child will be given a pack of stationary and a box of learning resources for their own personal use:
The tables and chairs are numbered. The children will be allocated a number in the morning and that will be their own personal workstation. Coats and bags are to be kept on the chair and not on their hooks: 
We have a designated sanitiser area by the classroom door: 

 

I will greet you by the ramp of the main entrance. I've got some lovely activities planned and I'm looking forward to seeing you! 

 

Dathlu dysgu o bell

Celebrating home learning

Seesaw_28-04-2020 05:22:36.mp4

Still image for this video

Seesaw_20-05-2020 04:34:38.mp4

Still image for this video

Seesaw_12-05-2020 03:02:45.mp4

Still image for this video

Seesaw_12-06-2020 04:26:07.mp4

Still image for this video

Seesaw_14-06-2020 03:13:47.mp4

Still image for this video

Seesaw_04-05-2020 03:20:52.mp4

Still image for this video

Thema newydd / New theme

Uwch fy mhen, dan fy nhraed.

Above my head, below my feet.

Pwysig:    Important:

Tric a Chlic

 

Er mwyn ceisio helpu ysgolion a rhieni yn ystod cloi pandemig COVID-19, mae Peniarth wedi cyhoeddi'r gyfres gyfan o lyfrau Tric a Chlic yn rhad ac am ddim i'w defnyddio ar gyfer y cyfnod cloi. Cofrestrwch gyfrif i ddechrau darllen!

 

To try to help schools and parents during the COVID-19 pandemic lockdown, Peniarth are making the entire series of Tric a Chlic books free to access for the lockdown's duration. Register an account to start reading! 

 Wythnos 16- Mabolgampau

Week 16

Gwaith Wythnos 15

Week 15

Darlunio creadur y mor: Fantasy sea creature:

Gwaith Wythnos 14

Week 14

Derbyn/ Reception: Disgrifiad creadur y mor: Sea creature description:

Maths Meithrin:   Nursery Maths: 

Gwaith Wythnos 13

Week 13

Gem arian:   Money game:

Gwaith Wythnos 12

Week 12

Stori:   Story:
Gemau arian:   Money games:

Gwaith Wythnos 11

Week 11

Gwaith Wythnos 10

Week 10

Gwaith Wythnos 9

Week 9

Gwaith Wythnos 8

Week 8

Tric a Chlic: 

Gem Tric a Chlic: Tric a Chlic Game:

Dewch i wrando ar stori:  Come and listen to a story:
Derbyn- Mat ysgrifennu:    Reception: Writing mat: 

Rhestr wirio'r bwystfilod bach: Minibeast Hunt:

Dewch i ddawnsio:  Come and dance: 
Dewch i wylio:  Come and watch: 

Gwaith Wythnos 7

Week 7

Gwersi Tric a Chlic / Tric a Chlic lessons:
Dewch i ddawnsio!
Dewch i wylio:

Gwaith Wythnos 6

Week 6

Darllen a deall / Reading comprehension: 

Geiriau sy'n odli / Rhyming words:

Taith natur / Nature walk:
Amser stori:
Dewch i wylio:

Gwaith Wythnos 5

Week 5

Mat ysgrifennu barddoniaeth- Poem writing mat

Helo blantos!
Diolch i chi am yr holl waith caled rydych chi wedi cyflawni yn yr wythnosau diwethaf, dwi mor falch ohonoch chi. Rydw i wir wedi gweld eisiau chi gyd, mae wedi yn rhyfedd iawn!  Rydw i wrth fy modd yn derbyn lluniau a fideos a'r Seesaw mae wir yn codi fy nghalon ac ysbryd. 

Rydyn ni ar fin dathlu'r Pasg felly dwi am i chi wneud pethau hwyl sy'n gwneud i chi deimlo'n hapus! Cymerwch yr amser yma i fwynhau gyda'ch teulu. Ceisiwch wneud rhai o'r pethau ar y daflen  '100 things to do....' Mae rhai ohonyn nhw'n ddoniol! Rydw i hefyd wedi gosod gwaith a byddaf yn parhau i ddanfon gweithgareddau Seesaw. 
Cadwch yn saff plantos bach.

Edrychaf ymlaen at dderbyn gwaith ar Seesaw. 
Cariad mawr i chi,
Mrs Evans

Hello Children!
Thank you for all your hard work over the past weeks, you've really been working hard. I'm so proud of you and sincerely miss you all. I look forward to receiving pictures and videos on Seesaw, it really lifts my spirits and fills my heart. 
Before long we will be celebrating Easter.  I would like you to do complete tasks that make you happy! Please take this time to enjoy being with your family. Try and do some of the things  on the sheet titled '100 things to do....'. Some of them are really funny! I have also attached work below and will continue to post activities on your Seesaw account. 
Please continue to stay safe. I'll look forward to your Seesaw posts

Sending all my love
Mrs Evans

Gwaith Wythnos 4

Week 4

Mat ysgrifennu- Dyma fi

Dewch i wylio:  Come and watch: 

Gwaith Wythnos 3

Week 3 

Gwaith Wythnos 2

Week 2

Mat ysgrifennu Mam. Writing mat- My Mother

Gwaith Wythnos 1

Week 1

 

 

 

Pe bai'r ysgol yn cau......

In the case of school closures.....

 

Tanysgrifiad 1 mis am ddim i rieni i adnoddau Twinkl. Gwefan addysgol yw twinkl sy'n darparu casgliad o adnoddau ar-lein. I gael mynediad i'r tanysgrifiad am ddim, dilynwch y ddolen isod:

 

1 month free parent subscription to Twinkl. Twinkl is an educational website that provide a collection of online resources. To access the free subscription please follow the link below:

 

https://www.twinkl.co.uk/offer

access code- UKTWINKLHELPS

Tric a Chlic- Darllen a Sillafu

(Reading and spelling)

Anogwch eich plentyn/plant i seinio a ffurfio llythrennau Tric a Chlic ac yna darllen a sillafu'r geiriau isod. Symudwch i'r lliw nesaf pan fyddwch yn teimlo bod eich plentyn yn barod.

 

Please encourage your child/ children to sound and form the letter sounds then read and spell the words that correspond to the colour book they read at school (nursery children) school and home (reception). Please move to the next colour when you feel your child is ready and confident.

 

Gemau- taflwch ddis neu dewiswch gerdyn rhif rhwng 1-6. Darllenwch y llinell sy'n cyfateb i'r rhif. 

Dice games- roll a dice or pick a number card 1-6 and read the corresponding row of words/ sentence on the word mat. 

Cam melyn- Yellow stage

Gemau cam melyn- Yellow stage dice games.

Cam glas - Blue stage

Cam gwyrdd- Green stage

Cam pinc- Pink stage

Cam llwyd - Grey stage

Gemau cam llwyd- Grey Stage dice game

Bysedd Bywiog

Strengthening pencil control.

 

Cyflawnwch weithgaredd bysedd bywiog yn ddyddiol:

Please complete a daily activity that strengthens your child's fine motor skills:

 

* Dough Disgo (link provided),

* Threading activities.

* Collecting small objects,

*Building with lego/ small blocks,

* Completing a jigsaw,

* Cutting out using a scissors. 

 

Mathemateg

Mathematics

Anogwch a rhowch arweiniad i'ch plant drwy chwarae gemau rhif. Dyma linc i wefan sy'n llawn offer rhad ac am ddim i helpu addysgwyr a rhieni i addysgu mathemateg i blant rhwng 3 a 5 oed. 

 

Please encourage and guide your children by playing number games. Here is a link to a website packed with free tools to help educators and parents teach maths to children from ages 3 to 5. Great lessons, games, videos and downloadable materials to support the teaching of basic concepts of counting.

Nursery children-

Please reinforce the following skills at home:

* Recognising and number formation to 10.

* Ordering and sorting numbers to 10. 

* Counting forward 0-10 and backwards 10-0. 

 

I have included links to interactive games that will promote the above skills. Please sit with your child when they are completing the activities in order to clarify their understanding. 

 

Reception children

Please reinforce the following skills at home:

* Ordering and sequencing numbers. 

* Counting backwards from 20.

* Counting in 2's to 20, 5's to 50 and 10's to 100. 

* Doubling and halving numbers. 

 

I have included links to interactive games that will promote the above skills. Please sit with your child when they are completing the activities in order to clarify their understanding. 

 

Gweithgareddau Siarter Iaith
Tymor y Gwanwyn/ Spring Term. 
Unigolion Iach, Hyderus.
Ionawr Iach

Tasg gweithio gydag eraill

Wrth gydweithio aethon ni ati i enwi rhannau'r corff.

By working with others we named many parts of the body. 

Gofalu am ein dannedd

Rydyn ni'n ymwybodol o bwysigrwydd brwsio ein dannedd.

We understand the importance of brushing our teeth. 

Rydyn ni wedi mwynhau cyflawni sesiwn aerobig yr Urdd.

We enjoyed taking part in the Urdd aerobic session. 

Arbrawf lledaenu germau

Golchi dwylo

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru 2020

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Mr Hapus Dosbarth Dinas

Still image for this video
Rydyn ni wedi ffilmio fideo i'r gân Mr Hapus. Am hwyl a sbri!

Wythnos ddiogelwch ar lein

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Rydyn ni wedi cyflwyno pa ddyfeisiau rydyn ni'n defnyddio gan drafod a sefydlu rheolau. Mae'r plant wedi llenwi eu dyfeisiau gyda'r apiau maent yn defnyddio cartref. Rydyn ni'n cydnabod y gellir rhannu gwybodaeth ar lein. 

 

We discussed the importance of staying safe online. When are we online? It's vital we follow rules when playing on the iPad or smartphone.

Cydnabod y gellir rhannu gwybodaeth ar lein

Pwy sydd ochr arall y lein?

Dydd Gwyl Dewi Sant

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

 

Gosododd Ceri Creu sialens - dysgu hwiangerdd 'Hen Fenyw Fach Cydweli' a chynyrchu fideo.

 

Ceri Creu set us a challenge- To learn the nursery rhyme 'Hen Fenyw Fach Cydweli' and to create a video. 

 

Hoffech chi wylio ein fideo?

Would you like to watch our video? 

Fideo 'Hen Fenyw Fach Cydweli'

Still image for this video

Rydyn ni wedi arbrofi gyda lliwiau a llinellau i greu lluniau Gennin Pedr. 

 

We have experimented with colours and lines to create a daffodil picture.

The Welsh artist Ruth Jén is well known for her Welsh ladies artwork. We created our own version using ICT equipment. 

Dathlu diwrnod y llyfr 2020

 AmseHudo
Elen Benfelen a'r Tair Arth - Goldilocks and the Three Bears.
Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Mae stori Elen Benfelen wedi sefydlu yn y goedwig. Sialens Ceri Creu - creu cefndir i'ch darlun amser hudol.

Sialens Ceri Creu- darlun amser hudol- rydyn ni wedi tynnu lluniau o'n hoff stori amser hudol sydd wedi sefydlu yn y goedwigoedd.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Ymarferion ffurfio rhifau yn yr uwd.

Rydyn ni wedi trefnu lluniau'r stori Elen Benfelen ar linell stori Pie Corbett

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Arwain beebot o amgylch map Elen Benfelen. Dosbarth Dinas- deall cyfeiriadau- ymlaen, troi, yn ôl.

Dosbarth Ystrad- gosod mwy nag un cyfarwyddyd i'r beebot ar hyd map o fwthyn y tair arth. Her- cyrraedd 2 leoliad.

Dosbarth Ystrad

Still image for this video
Aethon ni ati i recordio'r cyfarwyddiadau i'r beebot

Chwarae rôl yn yr ardal allanol- coginio uwd i'r Tair Arth.

Cyfrifo brigau y goedwig hudol.

Gosododd Gwenllian Galluog sialens - Rydych chi'n hyderus wrth gyfrifo ymlaen ond fedrwch chi gyfrifo yn ôl? 

 

We are confident counting forwards can we count backwards? 

Dosbarth Dinas- Cyfrif yn ôl.....

Still image for this video

Dydd Santes Dwynwen Hapus

Ymarferion ysgrifennu

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Dathliadau  / Celebrations

 

Diwrnod Roald Dahl.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

Am ddiwrnod llawn hud a lledrith! Rydyn ni wedi cyflawni nifer o weithgareddau diddorol heddiw. 

What a magical day! Today, we had great fun completing many interesting activities. 

Wythnos Owain Glyndwr

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

Yr wythnos hon rydyn ni wedi dysgu am dywysog Owain Glyndŵr. 

This week we've been learning about Owain Glyndŵr. 

Gwisgon ni arfwisg, roedd yr arfwisg yn drwm!

Rydyn ni'n adeiladwyr rhagorol! Aethon ni ati i adeiladu tyrrau castell. We are outstanding builders! We've been busy building castle towers.

Edrychwch ar ein lluniau TGCh ar gestyll. Look at our digital pictures of castles.

Tasg gweithio gydag eraill. Working with others task. Y Celfyddydau Mynegiannol- creu castell. Expressive arts- make a castle.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

Rydyn ni'n cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd! Mwynheuodd Guto Gwybodus y gêm. We are supporting Wales at the Rugby World Cup. Guto Gwybodus thoroughly enjoyed the game. 

Wythnos Ailgylchu

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

 

Yr wythnos hon, rydyn ni wedi dysgu am bwysigrwydd ac effaith ailgylchu ar y byd o'n cwmpas. This week, we've learnt about the importance and effect of recycling on the world around us. 

 

Aethon ni ati i ailgylchu hen bapurau wrth greu papur newydd. We recycled used paper to create new recycled paper. 

 

Diolch Guto Gwybodus am ein helpu! Thank you Guto Gwybodus for helping us! 

Golchi'r hen bapurau o'r ardal beintio. Preparing used paper from the painting area.

Y broses o ailgylchu- creu papur newydd. The recycling process of making recycled paper.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

 

Peintio ein byd o'n cwmpas. Painting the world around us.

Rosh Hashanah

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

 Ar y 30ain o Fedi mae pobl Iddewaidd yn dathlu Rosh Hashanah. Dysgom ni am bwysigrwydd bod yn dda a cheisio gwneud y penderfyniadau cywir. Dathlon ni drwy flasu afalau a mêl. 

 

On the 30th of September the Jewish faith celebrate Rosh Hashanah. We learnt about the importance of being good and making the right decisions. We celebrated by tasting apples and honey. 

Diwrnod barddoniaeth

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Yr wythnos hon, rydyn ni wedi bod yn odli. Gosododd Gwenllian Galluog sialens odli i ni felly ar ddiwrnod barddoniaeth aethon ni ati i gyfansoddi hwiangerdd gan addasu'r gân 'Mi welais Jac y Do'.

This week at school we have been rhyming. Gwenllian Galluog set us a rhyming challenge therefore we composed a nursery rhyme by adapting the song 'Mi welais 'Jac y Do'.

Sialens Gwenllian Galluog

Still image for this video

Yr Hydref

Rydyn ni wedi dathlu'r Hydref gan ddysgu enwau gwahanol nodweddion megis moch coed, mês, castanau, dail coch, brown ac oren. Gosododd Creu Creu sialens i ni greu lluniau naturiol. Dyma ein lluniau.

Our Autumn celebrations have began! Ceri Creu set us a challenge to create a picture using the natural resources that we've collected on our sensory walks. 

 

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Dysgu am ddraenogod

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Dosbarth 1- Cyfrifo castanau

Dosbarth 2- Cyfrifo castanau

Cynhaeaf

  Unigolion Iach ac Hyderus

I ddathlu'r Cynhaeaf rydyn ni wedi paratoi, coginio a blasus cawl moron a pherlysiau. Roedd Iona Iach wrth ei bodd gydag ein cawl! 

To celebrate the Harvest we have prepared, cooked and tasted carrot and coriander soup. Iona Iach was impressed with our soup! 

 

Blasu'r cawl

Wythnos aml-ddiwylliant

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

Yn India, mae'r pobl yn dathlu'r Diwali. Am ddathliad! Rydyn ni wedi dysgu am y wlad yn yr ysgol.   Diwali is a celebration from India. We have had fun learning about Diwali at school. 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Sialens Ceri Creu a Gwenllian Galluog- creu llyfr digidol. Hoffech chi wrando ar stori'r Diwali?

Still image for this video

Llyfr digidol

Still image for this video

Llyfr digidol

Still image for this video
Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Diolch i Guto Gwybodus rydyn ni'n adnabod baner India.

Rydyn ni wedi creu lampiau Diwali

Wythnos Iach. Dathlu Noson Tân Gwyllt.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Dysgu am liwiau wrth greu darlun Noson Tân Gwyllt yn yr ardal allanol.

Sialens Ceri Creu- Fedrwch chi greu darlun i gyfleu yr awyr ar Noson Tân Gwyllt? 

Dosbarth 2

Sialens Iona Iach- Ydych chi'n ffodlon paratoi bwyd iach i ddathlu Noson Tân Gwyllt? 

Diwrnod Plant Mewn Angen

Wythnos gwrth-fwlio- rydyn ni'n dathlu'r ffaith rydyn ni'n unigryw ond gyda'i gilydd rydyn ni'n gampus!

Dathlu'r Nadolig

Sialens Ceri Creu. Tasg- gweithio gydag eraill- creu papur lapio gan ddilyn patrwm ailadroddus.

Bwydon ni y ceirw. Mae nhw'n hoffi moron fel Iona Iach.

Rydyn ni wedi mireinio ein sgiliau torri allan / We've been reinforcing our cutting out skills.

Corrach

Yn ddyddiol mae'r gorrach yn ymweld â'r dosbarth ac yn gosod sialens. Heddiw, roedd rhaid i ni ddod o hyd i'r rhifau coll gan gyfrif fesul 10. 

 

Elf

The elf sets us a daily challenge. Today, we had to find the missing numbers by counting in tens. 


Top