Menu
Home Page

Dosbarth 1 & 2 2019-20

Croeso i ddosbarthiadau Dinas ac Ystrad

Athrawes- Mrs Evans. 

Dosbarth Dinas (1)- Mrs Davies, Miss Sealey, Miss Saggers a Miss Frary

Dosbarth Ystrad (2)- Mrs Evans a Miss Wilshire. 

 

Dosbarth 1- Dinas

Dosbarth 2- Ystrad

 

Eleni, mae 63 o blant yn yr uned o dan 5. 

There are 63 children in the under 5 unit this year. 

 

Diwrnodau Ymarfer Corff/ Physical Education days:

 

Dosbarth Dinas (1)- Dydd Mercher.

Dosbarth Ystrad (2)- Dydd Mawrth. 

 

Gwaith Cartref/ Homework:

 

Mae gwaith cartref yn dod adref ar ddydd Gwener a gofynnir yn garedig i chi ddychwelyd gwaith cartref erbyn y dydd Mercher canlynol. 

Homework will be sent home every Friday we kindly ask that completed homework is sent back to school by the following Wednesday. 

Tymor y Gwanwyn/ Spring Term. 
Picture 1
Unigolion Iach, Hyderus.
Ionawr Iach

Tasg gweithio gydag eraill

Wrth gydweithio aethon ni ati i enwi rhannau'r corff.

By working with others we named many parts of the body. 

Gofalu am ein dannedd

Rydyn ni'n ymwybodol o bwysigrwydd brwsio ein dannedd.

We understand the importance of brushing our teeth. 

Rydyn ni wedi mwynhau cyflawni sesiwn aerobig yr Urdd.

We enjoyed taking part in the Urdd aerobic session. 

Dydd Miwsig Cymru 2020

Dydd Miwsig Cymru 2020 1

Mr Hapus Dosbarth Dinas

Still image for this video
Rydyn ni wedi ffilmio fideo i'r gân Mr Hapus. Am hwyl a sbri!

Wythnos ddiogelwch ar lein

Wythnos ddiogelwch ar lein 1

Rydyn ni wedi cyflwyno pa ddyfeisiau rydyn ni'n defnyddio gan drafod a sefydlu rheolau. Mae'r plant wedi llenwi eu dyfeisiau gyda'r apiau maent yn defnyddio cartref. Rydyn ni'n cydnabod y gellir rhannu gwybodaeth ar lein. 

Cydnabod y gellir rhannu gwybodaeth ar lein

Cydnabod y gellir rhannu gwybodaeth ar lein 1
Cydnabod y gellir rhannu gwybodaeth ar lein 2

Pwy sydd ochr arall y lein?

Pwy sydd ochr arall y lein?  1
Pwy sydd ochr arall y lein?  2
 AmseHudo
Elen Benfelen a'r Tair Arth - Goldilocks and the Three Bears.
Cyfranwyr Mentrus, Creadigol
Picture 1

Mae stori Elen Benfelen wedi sefydlu yn y goedwig. Sialens Ceri Creu - creu cefndir i'ch darlun amser hudol.

Sialens Ceri Creu- darlun amser hudol- rydyn ni wedi tynnu lluniau o'n hoff stori amser hudol sydd wedi sefydlu yn y goedwigoedd.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Ymarferion ffurfio rhifau yn yr uwd.

Rydyn ni wedi trefnu lluniau'r stori Elen Benfelen ar linell stori Pie Corbett

Arwain beebot o amgylch map Elen Benfelen. Dosbarth Dinas- deall cyfeiriadau- ymlaen, troi, yn ôl.

Dosbarth Ystrad- gosod mwy nag un cyfarwyddyd i'r beebot ar hyd map o fwthyn y tair arth. Her- cyrraedd 2 leoliad.

Dosbarth Ystrad

Still image for this video
Aethon ni ati i recordio'r cyfarwyddiadau i'r beebot

Chwarae rôl yn yr ardal allanol- coginio uwd i'r Tair Arth.

Cyfrifo brigau y goedwig hudol.

Dydd Santes Dwynwen Hapus

Ymarferion ysgrifennu

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Tymor yr Hydref  /  Autumn Term 1

Dathliadau  / Celebrations

 

Diwrnod Roald Dahl.

Diwrnod Roald Dahl.  1

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

Am ddiwrnod llawn hud a lledrith! Rydyn ni wedi cyflawni nifer o weithgareddau diddorol heddiw. 

What a magical day! Today, we had great fun completing many interesting activities. 

Wythnos Owain Glyndwr

Wythnos Owain Glyndwr 1

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

Yr wythnos hon rydyn ni wedi dysgu am dywysog Owain Glyndŵr. 

This week we've been learning about Owain Glyndŵr. 

Gwisgon ni arfwisg, roedd yr arfwisg yn drwm!

Rydyn ni'n adeiladwyr rhagorol! Aethon ni ati i adeiladu tyrrau castell. We are outstanding builders! We've been busy building castle towers.

Edrychwch ar ein lluniau TGCh ar gestyll. Look at our digital pictures of castles.

Tasg gweithio gydag eraill. Working with others task. Y Celfyddydau Mynegiannol- creu castell. Expressive arts- make a castle.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

Rydyn ni'n cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd! Mwynheuodd Guto Gwybodus y gêm. We are supporting Wales at the Rugby World Cup. Guto Gwybodus thoroughly enjoyed the game. 

Picture 1

Wythnos Ailgylchu

Wythnos Ailgylchu 1

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

 

Yr wythnos hon, rydyn ni wedi dysgu am bwysigrwydd ac effaith ailgylchu ar y byd o'n cwmpas. This week, we've learnt about the importance and effect of recycling on the world around us. 

 

Aethon ni ati i ailgylchu hen bapurau wrth greu papur newydd. We recycled used paper to create new recycled paper. 

 

Diolch Guto Gwybodus am ein helpu! Thank you Guto Gwybodus for helping us! 

Golchi'r hen bapurau o'r ardal beintio. Preparing used paper from the painting area.

Y broses o ailgylchu- creu papur newydd. The recycling process of making recycled paper.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

 

Peintio ein byd o'n cwmpas. Painting the world around us.

Rosh Hashanah

Rosh Hashanah 1

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

 Ar y 30ain o Fedi mae pobl Iddewaidd yn dathlu Rosh Hashanah. Dysgom ni am bwysigrwydd bod yn dda a cheisio gwneud y penderfyniadau cywir. Dathlon ni drwy flasu afalau a mêl. 

 

On the 30th of September the Jewish faith celebrate Rosh Hashanah. We learnt about the importance of being good and making the right decisions. We celebrated by tasting apples and honey. 

Diwrnod barddoniaeth

Diwrnod barddoniaeth 1

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Yr wythnos hon, rydyn ni wedi bod yn odli. Gosododd Gwenllian Galluog sialens odli i ni felly ar ddiwrnod barddoniaeth aethon ni ati i gyfansoddi hwiangerdd gan addasu'r gân 'Mi welais Jac y Do'.

This week at school we have been rhyming. Gwenllian Galluog set us a rhyming challenge therefore we composed a nursery rhyme by adapting the song 'Mi welais 'Jac y Do'.

Sialens Gwenllian Galluog

Still image for this video

Yr Hydref

Yr Hydref 1

Rydyn ni wedi dathlu'r Hydref gan ddysgu enwau gwahanol nodweddion megis moch coed, mês, castanau, dail coch, brown ac oren. Gosododd Creu Creu sialens i ni greu lluniau naturiol. Dyma ein lluniau.

Our Autumn celebrations have began! Ceri Creu set us a challenge to create a picture using the natural resources that we've collected on our sensory walks. 

 

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Dysgu am ddraenogod

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Dosbarth 1- Cyfrifo castanau

Dosbarth 2- Cyfrifo castanau

Cynhaeaf

Cynhaeaf 1
  Unigolion Iach ac Hyderus

I ddathlu'r Cynhaeaf rydyn ni wedi paratoi, coginio a blasus cawl moron a pherlysiau. Roedd Iona Iach wrth ei bodd gydag ein cawl! 

To celebrate the Harvest we have prepared, cooked and tasted carrot and coriander soup. Iona Iach was impressed with our soup! 

 

Blasu'r cawl

Wythnos aml-ddiwylliant

Wythnos aml-ddiwylliant 1

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

Yn India, mae'r pobl yn dathlu'r Diwali. Am ddathliad! Rydyn ni wedi dysgu am y wlad yn yr ysgol.   Diwali is a celebration from India. We have had fun learning about Diwali at school. 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Sialens Ceri Creu a Gwenllian Galluog- creu llyfr digidol. Hoffech chi wrando ar stori'r Diwali?

Still image for this video

Llyfr digidol

Still image for this video

Llyfr digidol

Still image for this video
Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Diolch i Guto Gwybodus rydyn ni'n adnabod baner India.

Rydyn ni wedi creu lampiau Diwali

Wythnos Iach. Dathlu Noson Tân Gwyllt.

Wythnos Iach. Dathlu Noson Tân Gwyllt.  1
Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Dysgu am liwiau wrth greu darlun Noson Tân Gwyllt yn yr ardal allanol.

Sialens Ceri Creu- Fedrwch chi greu darlun i gyfleu yr awyr ar Noson Tân Gwyllt? 

Dosbarth 2

Sialens Iona Iach- Ydych chi'n ffodlon paratoi bwyd iach i ddathlu Noson Tân Gwyllt? 

Diwrnod Plant Mewn Angen

Diwrnod Plant Mewn Angen 1

Wythnos gwrth-fwlio- rydyn ni'n dathlu'r ffaith rydyn ni'n unigryw ond gyda'i gilydd rydyn ni'n gampus!

Dathlu'r Nadolig

Dathlu'r Nadolig 1

Sialens Ceri Creu. Tasg- gweithio gydag eraill- creu papur lapio gan ddilyn patrwm ailadroddus.

Bwydon ni y ceirw. Mae nhw'n hoffi moron fel Iona Iach.

Rydyn ni wedi mireinio ein sgiliau torri allan / We've been reinforcing our cutting out skills.

Corrach

Yn ddyddiol mae'r gorrach yn ymweld â'r dosbarth ac yn gosod sialens. Heddiw, roedd rhaid i ni ddod o hyd i'r rhifau coll gan gyfrif fesul 10. 

 

Elf

The elf sets us a daily challenge. Today, we had to find the missing numbers by counting in tens. 

Picture 1

Top