Menu
Home Page

Dosbarth 1 a 2 2022-23

Croeso i ddosbarthiadau 1 a 2.

 

Athrawes- Mrs Evans. 

Dosbarth 1- Miss Frary, Miss Sealey, Miss Walker a Miss Davies.

Dosbarth 2- Mrs Evans a Mrs Williams. 

 

 

Eleni, mae 60 o blant yn yr uned o dan 5. 

There are 60 children in the under 5 unit this year. 

 

Diwrnodau Ymarfer Corff/ Physical Education days:

 

Dosbarth 1-  Dydd Mercher/ Wednesday.

Dosbarth 2- Dydd Mawrth/ Tuesday. 

 

Gwaith Cartref/ Homework: 

I gael mynediad i waith cartref eich plentyn bydd angen i chi sganio cod qr unigol eich plentyn. 

 

To access your child's homework you will need to scan your child's individual Seesaw qr code. 

 

 

Croeso i chi fy ebostio i ofyn am help a chefnogaeth 

 You're welcome to email me to ask for help or support:

 

EvansR338@hwbcymru.net

Tymor yr Haf:

Dysgom ni am gylch bywyd y broga.

We've been leaning about the lifecycle of the frog. 

Cylch bywyd y broga.

Life cycle of the frog. 

Gweithio yn y dosbarth allanol- Adeiladu cynefin i'r brogaod. 

Outdoor classroom- We built a habitat for the frogs. 

Adeiladon ni gartref i Bili Broga gan arbrofi gyda siapiau 2d. 

We built a home for Bili Broga. We experimented with 2d shapes. 

Sesiwn bysedd bywiog- torron ni allan siapiau 2d i greu llun o Bili Broga. 

Lively fingers session- we cut out 2d shapes to create a picture of Bili Broga. 

Sesiwn bysedd bywiog- fedrwch chi achub y penbyliaid? 

Lively fingers session- can you rescue the tadpoles? 

Aethon ni ati i sillafu geiriau Tric a Chlic wrth neidio ar hyd dail y llyn. 

We spelt Tric a Chlic words by jumping along the lilly pads. 

 

Mae Bili Bach y Broga yn llwglyd. 

Bili Broga is hungry. 

Beth yw ystyr hanner? 

What's the meaning of halve? 

Pa ffrwythau sydd gennym ni? Casglon ni data a llunio pictogram.

What fruit do we have? We collected data and created a pictogram. 

 

Tymor y Gwanwyn:

Dysgu yn yr awyr agored

Still image for this video

Beth fydd yn digwydd wrth i ni gymysgu lliwiau?

What happens when we mix colours? 

Cymru Cŵl- Rwy'n gallu dod o hyd i wybodaeth fel delweddau, gan ddefnyddio geiriau allweddol. 

I can find information such as images, using keywords.

Cymru Cŵl- Rydyn ni wedi cynhyrchu lluniau digidol i gynrychioli Cymru.

Wonderful Wales- We have produced digital pictures to represent Wales.

 

Rydyn ni wrth ein boddau yn cadw'n heini yn y gym allanol. 

We enjoying keeping active at the outside gym. 

Rydyn ni'n cryfhau ein sgiliau corfforol wrth ddringo'r wal ddringo. 

We enjoy climbing along the bouldering wall. 

Adeiladon ni lwybr rhwystrau gyda blociau pren. Aethon ni ati i ymarfer ein sgiliau cydbwyso wrth deithio ar hyd y llwybr. 

We built an obstacle course with wooden blocks. We practiced our balancing skills while traveling along the path.

Rydyn ni'n mwynhau dysgu am hanes Santes Dwynwen. Fel grŵp, gosodon ni luniau ar hyd llinell stori.

We enjoyed learning about the history of Santes Dwynwen. 

Dewch i wrando ar stori Santes Dwynwen.

Come and listen to the story of Santes Dwynwen. 

Stori Santes Dwynwen

Still image for this video

Stori Santes Dwynwen

Still image for this video

Roedd Maelon wedi troi yn dalp o iâ ar ôl yfed diod. Rydyn ni wedi gweithio ar y cyd i geisio rhyddhau ac ymdoddi Maelon.

Maelon turned into a lump of ice after drinking a drink. We've worked collaboratively to try to free and melt Maelon.

Rydyn ni wedi ymchwilio pa ddeunyddiau sy'n feddal a chaled. 

We investigated which materials are soft and hard.

Aethon ni ati i ddidoli'r deunyddiau- pren, plastig, metel. 

We set about sorting the materials - wood, plastic, metal.

Rydyn ni wedi mwynhau adeiladu castell yn ein dosbarth allanol. Rydyn ni'n cydweithio'n dda. 

We enjoyed building castles in our outdoor classroom. We work well together.

Ein sialens- Fedrwch chi adeiladu tŵr gyda'r deunyddiau naturiol casglon ni ar ein taith? Pa mor uchel mae'r tŵr?

Our challenge- Can you build a tower with the natural materials we collected on our journey? How high is the tower?

Adeiladu castell 1,2,3......

Build a castle 1,2,3......

Adeiladon ni gastell gyda bocsys ailgylchu. 

We built a castle with recycled boxes.

Aethon ni ati i ymchwilio cestyll Cymru. Mae nifer o gestyll yng Nghymru. 

We researched Welsh castles. There are a number of castles in Wales.

Rydyn ni'n arlunwyr anhygoel. 

We are amazing artists. 

Rydyn ni'n gosod baneri Cymru at ei gilydd. Baner Cymru, baner Dewi Sant a baner Owain Glyndŵr.

We put the Welsh flags together. The flag of Wales, the flag of Saint David and the flag of Owain Glyndŵr.

Dyma faner Cymru. The Welsh flag. 

Coginion ni wledd yn y gegin fwd. 

We cooked a feast in the mud kitchen.

Aethon ni ar antur aeafol. Gwelon ni lawer o bethau diddorol gan gynnwys gwiwer yn dringo'r coed.

We went on a winter adventure. We saw a lot of interesting things including squirrels climbing the trees.

Edrychwch blant dosbarth 1 am siapiau 2d yn yr ardal leol. 

Class 1 went on a 2d shape hunt around the local area. 

Gwaith digidol.

Dyma beth welwn ni ar ein taith? Dysgom pa ddillad rydyn ni'n gwisgo yn y gaeaf ac yn yr haf. 

 

Digital work. 

This is what we saw on our journey? We learned what clothes we should wear in winter and summer.

Rydyn ni wedi creu hudlath naturiol. We created nature wands. 

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Rydyn ni wedi mwynhau dathlu'r flwyddyn newydd Tsieineaidd. Aethon ni ati i gynllun a chreu pyped draig. Aethon ni ati i gyfansoddi 'Dawns y Ddraig Tsieineaidd'. 

We have enjoyed celebrating the Chinese New Year. We planned and created a dragon puppet. We composed a 'Chinese Dragon Dance'.

Dawns y Ddraig. The Dragon Dance.

Still image for this video

Rydyn ni wedi mwynhau arbrofi gyda llinellau a chreu symbolau Tsieineaidd. Mae'r lliw coch yn cynrychioli lwc yn Tsieina. 

We have enjoyed experimenting with lines and creating Chinese symbols. The colour red represents luck in China.

Gwaith digidol / Digital work:

Mae'n flwyddyn y gwningen. 

It's the year of the rabbit.

Yn Tsieina, mae'r bobl yn rhoi arian mewn amlenni coch i ddathlu'r flwyddyn newydd. Rydyn ni wedi llenwi'r amlenni gan lenwi gydag arian.

In China, people put money in red envelopes to celebrate the New Year. We filled red envelopes with money by matching the correct amount. 

Gwaith digidol / Digital work:

Tymor yr Hydref:

 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol. 

 

Dysgom ni stori Rama a Sita ar goedd gan ddilyn arddull Pie Corbett. Aethon ni ati i ddatblygu ein sgiliau cymhwysedd digidol i greu stori ddigidol. Hoffech chi wrando ar ein straeon? 

We learned the story of Rama and Sita by following the Pie Corbett style. We developed our digital competence skills by creating a digital story. Would you like to listen to our stories?

Stori ddigidol- Diwali

Still image for this video

Stori ddigidol- Rama a Sita.

Still image for this video

Stori ddigidol- Diwali

Still image for this video

Rydyn ni wedi creu darlun Noson Tan Gwyllt yn y dosbarth allanol. Aethon ni ati i ymarfer ffurfio patrymau. 

We created a Bonfire Night picture in outdoor classroom. We practiced our pattern formation.

Yn yr Hydref, mae'r bobl yn India yn dathlu'r Diwali. Gŵyl y goleuadau! Aethon ni ati i greu lampau difa.

In the Autumn, people in India celebrate the Diwali celebration. The festival of lights! We created diva lamps to celebrate.

Aethon ni ati i greu patrymau Rangoli. 

We created Rangoli patterns. 

Edrychwch ar ein patrymau Mehndi. 

Look at our Mehndi patterns. 

Rhag i ni anghofio.

Lest we forget.

Casgliad- Ein Hoff Hwiangerddi

Adeiladu Ty Bach

Still image for this video

Bili Bach y Broga

Still image for this video

Mynd ar y Ceffyl

Still image for this video

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol. 

Unigolion Iach, Hyderus. 

 

 

Dyma ni! Rydyn ni'n byw yng Nghymru. Aethon ni ati i dynnu llun aelodau'r teulu sy'n byw yn ein cartrefi. 

This is us! Where do we live? We live in Wales. We drew the family members who live with us.

Edrychwn ni ar wahanol fathau o dai.  Pa siapiau welwch chi? Aethon ni ati i adeiladu tai gyda ffyn gan enwi'r siapiau 2d. 

We looked at different types of homes. We set about building houses with sticks naming the 2d shapes. 

Edrychwch ar ein modelau o aelodau'r teulu! 

Check out our models of family members!

Mae nifer o bobl yn ein helpu gan gynnwys ein teulu. Mae nifer o arwyr yn ein cymuned. Rydyn ni'n dysgu am bobl sy'n ein helpu. Aethon ni ati i greu llun cerbydau pobl sy'n ein helpu gan ddefnyddio siapiau 2d.

Many people help us including our family. There are many heroes in our community. We are learning about people who help us. We set out to create a vehicle using 2d shapes.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus.

 

Rydyn ni wedi helpu'r draenog gasglu brigau i adeiladu lloches i aeafgysgu. Roedd rhaid cyfeirio at y rhifolion a chyfrifo setiau. 

We've helped the hedgehog gather twigs to build a shelter to hibernate over the Winter. We counted sets by referring to the numerals. 

Rydyn ni'n wych yn cyfrifo setiau.

We are great at counting sets. 

 

Mae'r pengwiniaid yn llwglyd! Ein tasg grwp oedd i fwydo'r pengwinaid. 

The penguins are hungry! Our group task was to feed the penguins.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol. 

Edrychwch ar ein patrymau ailadroddus anhygoel! 

Check out our amazing repeating patterns! 

Yn yr Hydref, mae'r draenog yn casglu dail. Rydyn ni wedi helpu'r draenog adeiladu lloches i aeafgysgu. 

In the Autumn, the hedhog is busy collecting leaves. We have helped the hedgehog build a shelter to hibernate.

Bysedd Bywiog. 

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol. 

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus.

Rydyn ni'n mwynhau dysgu am 'Yr Hydref'. 

We enjoy learning about 'Autumn'.

Sesiwn bysedd bywiog- Rydyn ni wedi addurno pwmpenni gan dorri allan rhannau'r wyneb. 

Lively finger session- We decorated pumpkins cutting out the facial features. 

Nos a dydd. 

 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol. 

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus.

Rydyn ni'n dysgu am ffynonellau golau yn ystod y dydd a nos.

We are learning about light sources during the day and night.

Edrychwch ar ein lluniau digidol- dydd a nos. 

Look at our digital pictures- day and night. 

Tric a Chlic

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Rydyn ni'n mwynhau chwarae gemau Tric a Chlic. Mae'n hwyl a sbri! 

We enjoy playing Tric a Chlic games. 

 

Adeiladu a thorri geiriau Tric a Chlic. Spelling and reading Tric a Chlic words. 

Ysgrifennu brawddegau. 

Writing sentences. 

Sillafu

Spelling

Ymarferion ffurfio.

Formation tasks. 

Chwarae gemau rhyngweithiol. 

Playing interactive games.


Top