Menu
Home Page

Llwyddiannau a dathliadau / Achievements and celebrations

Dathlu gyda'n gilydd #ysgolgyfan 

Celebrating together #wholeschool 

Rhannu sgiliau a llwyddiannau #balchderbronllwyn

Sharing skills and achievements #proudbronllwyn

Nadolig 2021 !

Dewch i wylio ein sioeau Nadolig ! Mwynhewch !

 

Come and watch our Christmas shows! Enjoy !

Sioe Nadolig Dosbarth 3

Still image for this video

Rhoddion caredig iawn gan blant ein hysgol ni i roi ir banc bwyd yn Rhondda / Generous donations given for the local food bank in Rhondda

Ein Disgo Nadolig

Ein DJ

Still image for this video

Gwasanaeth Nadoligaidd !

Cystadleuaeth addurno’r dosbarth

Still image for this video
Llongyfarchiadau enfawr i Ddosbarth 5 a Miss Mathias am ennill ein cystadleuaeth. Da iawn am greu dosbarth Nadoligaidd iawn!!!!

Trip Nadolig 2021. ‘Y Dyn Eira’ yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Stori Cantre’r Gwaelod gan Dosbarth 4

Still image for this video

Joion ni mas draw ymweliad y Welsh Whisperer / We enjoyed our visit from the Welsh Whisperer

Rydym yn canu ein cân newydd sy’n sôn am ailgylchu

Still image for this video

Cân yr ysgol - Ein cân Ailgylchu

Still image for this video

Chwarae drymiau yn ein gwersi cerddoriaeth/ playing the drums in our music class

Dathlu Diwrnod Plant Mewn Angen yn ein gwasanaeth ysgol/ Celebrating Children in need in our school assembly

Dewch i ddarllen Stori Pudsey/ Come and read a story with Pudsey

Wythnos Gwrth fwlio 2021 / Anti bullying week 2021

Still image for this video
Diwrnod sanau od / odd sock day
Ffrindiau gyda phawb / Friends with everyone

Un gair caredig / one kind word

Diogelwch y ffordd

Still image for this video

Seesaw_22-10-2021.mp4

Still image for this video

Dewch i ddysgu iaith arwyddion gyda Dosbarth 4 \ Come and learn sign language with Class 4

Still image for this video

Dosbarth 4 - Ymweliad Dynion Tân

Cymro a Chymraes Dosbarth 4 - 18.10.21

Cymro a Chymraes yr wythnos 18.10.21

Diwrnod Shw mae Dosbarth 3

Still image for this video

Dathlu 'Diwrnod Shwmae' 2021 

Tasgau Shwmae Dosbarth 4 - Class 4 Shwmae tasks

Dosbarth 4 Diwrnod Shwmae

Still image for this video
Dyma ni yn canu 'Calon Lan' !

Dosbarth 1 / Meithrin

Dosbarth 2/ Derbyn

Dosbarth 6/ Blwyddyn 4

Pawb yn eu gwisg 'Coch , Gwyn a Gwyrdd' fel Mr Urdd !

SHWMAE SUMAE!!!

Still image for this video

Beth yw hoff gan Gymraeg Blwyddyn 5 ,tybed? / What is Year 5's favourite Welsh song , I wonder?

Dosbarth 7 Diwrnod Shwmae 2021

Still image for this video

Dosbarth8 8 Dathlu ein Cymreictod/ Celebrating our Welsh culture #siarteriaith #balchderbronllwyn

Still image for this video
Dosbarth 8 ( bl 6) yn adrodd ‘Clychau Cantre’r Gwaelod’ / Year 6 reciting a poem about the story of Cantre’r Gwaelod’

Dosbarth 6 (Blwyddyn 4) Beth yw ein hoff gair, tybed? / What is our favourite word in Welsh?

Still image for this video
Dyma ein hoff eiriau yn Gymraeg / These are our favourite words in Welsh

Ein hoff eiriau yn Gymraeg/ Our favourite words in Welsh

Dosbarth 7 yn garddio 12.10.21

Dosbarth 7 yn gwneud ymarfer corff 12.10.21

Dosbarth 7 Cymraes yr wythnos 11.10.21

Dosbarth 4 Cymro a Chymraes wythnos 11.10.21

Dosbarth 3 Cymro a Chymraes yr wythnos 11.10.21

Aelodau ein Cyngor Ysgol / Members of the School Council

Dyma ein Criw Cymraeg #siarteriaith

Dosbarth 7 Ymdrechwr yr Wythnos 8.10.21

Dosbarth 7 yn gwneud gweithgaredd Football First 4.10.21

Sgiliau pêl gwych gyda Football First!! Da iawn Dosbarth 6 / Excellent ball skills with Football First today 4/10/21

Da iawn Dosbarth 6!!!

Still image for this video

Gwych!!!

Still image for this video

Dosbarth 7 yn gwneud sesiwn rygbi 4.10.21

Dosbarth 7 Ymdrechwyr yr Wythnos 1.10.21

Dosbarth 7 Cymraes yr Wythnos 27.9.21

Dosbarth 7 Ymdrechwyr yr Wythnos 24.9.21

Dosbarth 7 yn gwneud ymarfer corff 21.9.21

Dathlu ‘ Gwerthoedd ‘ ein hysgol / Celebrating our school’s values

Can Dosbarth 5

Still image for this video

Arbrawf Skittles Dosbarth 5

Still image for this video

Arbrawf losin Dosbarth 5

Arbrawf Dosbarth 5 Moddion Hudol George

Still image for this video

Ymdrechwyr yr wythnos 20/9/21 

Pupils of the week 20/9/21

Ein ser/ Our stars !

 

Dosbarth 7 Cymraes yr Wythnos 20.9.21

Dosbarth 7 yn gwneud sesiwn rygbi 20.9.21

Dosbarth 7 Ymdrechwyr yr Wythnos 17.9.21

Diwrnod Owain Glyndwr 16/9/21

Owain Glyndŵr - Gŵyl Hanes Cymru i Blant

Ar ôl blynyddoedd o fyw dan ormes Arglwyddi'r Mers a brenhiniaeth Lloegr, dyma un Cymro dewr yn penderfynu taw digon oedd digon.Addasiad o sioe Mewn Cymeriad...

Dathlu Diwrnod Roald Dahl / Celebrating Roald Dahl's day !  13/9/21

Dosbarth 7 Ymdrechwraig yr Wythnos 10.9.21

Bisgedi blasus Dosbarth 3 ( Blwyddyn 1)

Creuodd Dosbarth 5 Moddion Hudol George / George's Marvelous Medicine

Diolch yn fawr Mrs Worthington !!

Still image for this video

Seremoni Gwobrwyo Blwyddyn 6 🎓

Still image for this video

Cân ddiwedd y flwyddyn oddi wrth staff a phlant YGG Bronllwyn 👋

Still image for this video

Cymro a Chymraes yr wythnos Dosbarth 3 12.7.21

Cymro a chymraes Dosbarth 4 5.7.21-9.7.21

Mabolgampau 2021 !

 

Pob lwc i Bwllfa, Maendy a Nantgwyn/ Good luck to everyone !

Mabolgampau Dosbarth 1

Still image for this video

Mabolgampau Dosbarth 2

Still image for this video

Mabolgampau Dosbarth3

Still image for this video

Mabolgampau Dosbarth 4

Still image for this video

MABOLGAMPAU dosbarth 5

Still image for this video

Mabolgampau Dosbarth 7

Still image for this video

Dosbarth 7

Still image for this video

Dosbarth 7

Still image for this video

Dosbarth 7

Still image for this video

Dosbarth 7

Still image for this video

Dosbarth 7

Still image for this video

Dawnsio a dysgu ein tablau yn Nosbarth 4

Still image for this video

Mabolgampau Dosbarth 6

Still image for this video

Mabolgampau o’r tŷ i Ddosbarth 8 🏃🏽🏃🏼‍♀️🎾🏆

Still image for this video

Sawl naid seren ?

Still image for this video

Rhedeg a rhedeg ...

Still image for this video

Ymdrech arbennig !

Still image for this video

Llongyfarchiadau Nantgwyn !!!

Enillwyr ein Mabolgampau.

Congratulations Nantwyn !!!

Winners of our Sports day.

Ymdrech arbennig gan bawb/ Amazing effort by everyone !

Ymdrechwyr yr wythnos Dosbarth 8 2.7.21 #cydweithio

Cymraes yr wythnos Dosbarth 8 2.7.21 #Cymreictod #siarteriaith

Ymdrechwr yr wythnos 2.7.21 #dysgwyruchelgeisiol

Cymro a Chymraes yr wythnos 2.7.21 #siarteriaith

Cymro a Chymraes Dosbarth 6

Cymro a Chymraes Dosbarth 5 2.7.21 #cymreictod #siarteriaith

Ymdrechwr yr wythnos Dosbarth 5 2.7.21 #dyfalbarhau

Cymro a chymraes wythnos 28.6.21 #siarteriaith

'Haf Heini' / A Summer of Fitness

28/6/21 #unigolioniachahyderus

Dosbarth 8 yn ymarfer sgiliau pêl yn ystod sesiwn Beatball ⚽️ #unigolioniachahyderus

Dosbarth 8 yn ymarfer am y Mabolgampau! 🏃🏼‍♀️🏃🏽

Cywioci - Cadw'n Heini

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cywVisit the bilingual Cyw website for more games, activities and prog...

Ymarfer Sgiliau pêl droed Dosbarth 3

Still image for this video

Ymarfer Sgiliau pêl droed Dosbarth 3

Still image for this video

Dosbarth 4 yn ymarfer ein sgiliau pêl a Mabolgampau ⚽️

Beatball 🎶 ⚽️

Still image for this video

Rhedeg 🏃‍♀️

Still image for this video

Sgiliau pêl Dosbarth 6

Still image for this video

Gwella sgiliau

Still image for this video

Sgiliau canolbwyntio

Still image for this video

Llawer o hwyl a sbri wrth gadw’n heini

Still image for this video

Dosbarth 7: Ymarfer am y Mabolgampau/ Practising for Sports Day

Dosbarth 5 yn ymarfer sgiliau pel

Wythnos ‘Amryliw’ / A colourful week  21/6/21

Stori 'Elfed'

 

Mae Elfed yn eliffant unigryw. Dydy Elfed ddim yn llwyd fel eliffantod eraill, mae'n amryliw. Mae pob un ohonom yn unigolion unigryw ac mae hynny'n beth arbennig. Rhaid i ni ddathlu ein bod ni gyd yn wahanol , fel Elfed.

 

Elfed is a unique elephant (unigryw). Elfed is not grey like other
elephants, he is colourful. Each one of us is a unique individual
and that is a very special thing. We must celebrate that we are all
different, like Elfed.

Stori 'Elfed'

Cywioci - Ein Byd Mawr Ni | Cyw's 'Our Big World' Song

🌈 Dewch i ddathlu'r penwythnos gyda chân newydd sbon gan Griw Cyw! Dyma gân "Ein Byd Mawr Ni"s4c.cymru/cyw🌈 Come and celebrate the weekend with Cyw's brand...

"Rydw i'n arbennig!" meddai Dosbarth 3

Gwaith lliwgar Dosbarth 6

Arbrawf lliwgar Dosbarth 5

Dosbarth 1 a 2

Dosbarth 4 yn darllen stori Elfed

Dewch i ddathlu! Rydyn ni'n unigryw ac yn arbennig.

Dosbarth 7: Stori Parti Pawb yn Wahanol/ Everyone's Different Party Story

Dosbarth 1 a 2

Still image for this video

Neidio gyda llawenydd !

Still image for this video

Hwyl yn yr haul !

Still image for this video

'Lliwiau'r Enfys'

Still image for this video
Dyson ni symudiadau Makaton a chanu ein hoff gân 'Lliwiau'r Enfys'.

Mae pob pili pala yn unigryw gyda lliwiau a phatrymau gwahanol. Edrychwch ar ein pili palod amryliw! #dinasyddionegwyddorol

Cymro a Chymraes yr Wythnos 21.6.21 #siarteriaith

Cymro/Cymraes yr wythnos hon 14/6/21

Dosbarth 5

Dosbarth 3

Dosbarth 6

Dosbarth 4

Dosbarth 7

Dosbarth 8

Wythnos Ofalgar YGG Bronllwyn / A ‘Caring’ week 15/6/21

Dewch i weld sut rydym yn gofalu am ein hunain, ein gilydd ac ein cymyned / Come and see how we care about eachother and our environment 

Dosbarthiadau 1 a 2. 

Rydym wedi meithrin blodau haul o hadau. Maent yn dechrau tyfu felly rydyn ni wedi'u hail-botio gan obeithio am flodau haul uchel.

Deallwn fod angen dŵr a golau haul ar ein blodau haul. Rydym yn dyfrio ein blodau yn ddyddiol.

Y Lindys Llwglyd Iawn! Mae ein ffrindiau newydd wedi cyrraedd. Rydyn ni wedi bod yn brysur yn gofalu am ein ffrindiau newydd, mae angen bwyd ac aer ar y lindys.

Dysgu sgiliau pwysig am sut i gadw pawb yn ddiogel. / Learning new skills. How to keep others safe. Da iawn Dosbarth 7 a diolch ir Frigâd Dân / Well done Dosbarth 7 and thank you to the fire Brigade

Dosbarth 3 yn ofalgar

Dosbarth 4. Dysgom ni sut i ofalu am ein dannedd a sut i ddiogelu am ein hunain yn ystod tân.

Still image for this video

Fidio Dosbarth 5 - Miss Mathias - Peryglon Trydan

Still image for this video
Gwyliwch yn ofalus !!! Watch carefully!
Negeseuon pwysig iawn / Very important messages

Dosbarth 8

Still image for this video
Dewison ni swyddogion i ofalu am y bin ffrwythau a’r coridor. Dylunion ni cymeriadau gofalgar ac ysgrifennom ni disgrifiadau ohonynt. Dysgon ni am bwysigrwydd edrych ar ôl ein hamgylchedd a’n moroedd.

Cân Ailgylchu Cyw | Cyw's Recycling Song

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cywVisit the bilingual Cyw website for more games, activities and prog...

Cymro/Cymraes yr wythnos 7/6/21

Dydd Ewyllys Da 2021

Lledaenu ein neges - 'Cydraddoldeb'

Calonnau melyn / Yellow hearts

Cyfeillgarwch a chariad/ Friendship and love

National Day of Reflection 23/3/21

Still image for this video
Meddwl am eraill / Thinking of others

Diwrnod Trwynau coch 2021/ Red nose Day 2021

Gwallt gwyllt a gwirion / Crazy hair day !

Still image for this video

Diwrnod y llyfr 2021/ World book Day 2021

Dwlu Darllen / Love Reading

Still image for this video
Pawb yn dathlu Diwrnod y Llyfr / Everyone celebrating World Book Day 2021

Beth yw hoff lyfr y staff tybed ? / What’s the staff’s favourite book I wonder?

Still image for this video

Neges gan ein staff!Message from our staff!!

Still image for this video

Lluniau 2016-17

Diwrnod Roald Dahl Day

Gweithdai Ail-gylchu/ Recycling workshops

Gala`r Urdd Gala

Plant mewn Angen / Children in Need

Prynhawn AMl-ddiwylliant y CS / FP multi-cultural afternoon


Top