Menu
Home Page

Llwyddiannau a dathliadau / Achievements and celebrations

Dathlu gyda'n gilydd #ysgolgyfan 

Celebrating together #wholeschool 

Rhannu sgiliau a llwyddiannau #balchderbronllwyn

Sharing skills and achievements #proudbronllwyn

Am brofiad!! Llongyfarchiadau i’n Tîm Bronllwyn a chystadlodd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych 2022!

Ymdrech wych !!!👏👏👏👏

Still image for this video

Waw!

Still image for this video

Llongyfarchiadau i enillwyr Cystadleuaeth Celf yr Urdd 2022

Dosbarth 7

Dosbarth 7: Gwibdaith Sain Ffagan/ St Fagans Trip

Gwibdaith Dosbarth 6 i Sain Ffagan/ School visit to Sain Ffagan

Still image for this video

Teithio nol mewn amser/ Travelling back in time

Still image for this video
Sut le oedd yr ysgol yn ystod Oes fictoria,tybed?
What was school like during the Victorian age I wonder?

Dydd Santes Dwynwen Hapus! Rhannu caredigrwydd❤️

Pen-blwydd yr Urdd

Still image for this video
Dyma ddosbarth 5 yn dathlu pen-blwydd yr Urdd yn 100 oed,

Penblwydd Hapus Mr Urdd! 100 mlwydd oed heddi.

Still image for this video

Diolch Mr Urdd!!

Ein lluniau o’r Fari Lwyd. Traddodiadau dathlu’r Calan Newydd.

Nadolig 2021 !

Dewch i wylio ein sioeau Nadolig ! Mwynhewch !

 

Come and watch our Christmas shows! Enjoy !

Sioe Nadolig Dosbarth 3

Still image for this video

Rhoddion caredig iawn gan blant ein hysgol ni i roi ir banc bwyd yn Rhondda / Generous donations given for the local food bank in Rhondda

Ein Disgo Nadolig

Ein DJ

Still image for this video

Gwasanaeth Nadoligaidd !

Cystadleuaeth addurno’r dosbarth

Still image for this video
Llongyfarchiadau enfawr i Ddosbarth 5 a Miss Mathias am ennill ein cystadleuaeth. Da iawn am greu dosbarth Nadoligaidd iawn!!!!

Trip Nadolig 2021. ‘Y Dyn Eira’ yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Stori Cantre’r Gwaelod gan Dosbarth 4

Still image for this video

Joion ni mas draw ymweliad y Welsh Whisperer / We enjoyed our visit from the Welsh Whisperer

Rydym yn canu ein cân newydd sy’n sôn am ailgylchu

Still image for this video

Cân yr ysgol - Ein cân Ailgylchu

Still image for this video

Chwarae drymiau yn ein gwersi cerddoriaeth/ playing the drums in our music class

Dathlu Diwrnod Plant Mewn Angen yn ein gwasanaeth ysgol/ Celebrating Children in need in our school assembly

Dewch i ddarllen Stori Pudsey/ Come and read a story with Pudsey

Wythnos Gwrth fwlio 2021 / Anti bullying week 2021

Still image for this video
Diwrnod sanau od / odd sock day
Ffrindiau gyda phawb / Friends with everyone

Un gair caredig / one kind word

Diogelwch y ffordd

Still image for this video

Seesaw_22-10-2021.mp4

Still image for this video

Dewch i ddysgu iaith arwyddion gyda Dosbarth 4 \ Come and learn sign language with Class 4

Still image for this video

Dosbarth 4 - Ymweliad Dynion Tân

Cymro a Chymraes Dosbarth 4 - 18.10.21

Cymro a Chymraes yr wythnos 18.10.21

Diwrnod Shw mae Dosbarth 3

Still image for this video

Dathlu 'Diwrnod Shwmae' 2021 

Tasgau Shwmae Dosbarth 4 - Class 4 Shwmae tasks

Dosbarth 4 Diwrnod Shwmae

Still image for this video
Dyma ni yn canu 'Calon Lan' !

Dosbarth 1 / Meithrin

Dosbarth 2/ Derbyn

Dosbarth 6/ Blwyddyn 4

Pawb yn eu gwisg 'Coch , Gwyn a Gwyrdd' fel Mr Urdd !

SHWMAE SUMAE!!!

Still image for this video

Beth yw hoff gan Gymraeg Blwyddyn 5 ,tybed? / What is Year 5's favourite Welsh song , I wonder?

Dosbarth 7 Diwrnod Shwmae 2021

Still image for this video

Dosbarth8 8 Dathlu ein Cymreictod/ Celebrating our Welsh culture #siarteriaith #balchderbronllwyn

Still image for this video
Dosbarth 8 ( bl 6) yn adrodd ‘Clychau Cantre’r Gwaelod’ / Year 6 reciting a poem about the story of Cantre’r Gwaelod’

Dosbarth 6 (Blwyddyn 4) Beth yw ein hoff gair, tybed? / What is our favourite word in Welsh?

Still image for this video
Dyma ein hoff eiriau yn Gymraeg / These are our favourite words in Welsh

Ein hoff eiriau yn Gymraeg/ Our favourite words in Welsh

Dosbarth 7 yn garddio 12.10.21

Dosbarth 7 yn gwneud ymarfer corff 12.10.21

Dosbarth 7 Cymraes yr wythnos 11.10.21

Dosbarth 4 Cymro a Chymraes wythnos 11.10.21

Dosbarth 3 Cymro a Chymraes yr wythnos 11.10.21

Aelodau ein Cyngor Ysgol / Members of the School Council

Dyma ein Criw Cymraeg #siarteriaith

Dosbarth 7 Ymdrechwr yr Wythnos 8.10.21

Dosbarth 7 yn gwneud gweithgaredd Football First 4.10.21

Sgiliau pêl gwych gyda Football First!! Da iawn Dosbarth 6 / Excellent ball skills with Football First today 4/10/21

Da iawn Dosbarth 6!!!

Still image for this video

Gwych!!!

Still image for this video

Dosbarth 7 yn gwneud sesiwn rygbi 4.10.21

Dosbarth 7 Ymdrechwyr yr Wythnos 1.10.21

Dosbarth 7 Cymraes yr Wythnos 27.9.21

Dosbarth 7 Ymdrechwyr yr Wythnos 24.9.21

Dosbarth 7 yn gwneud ymarfer corff 21.9.21

Dathlu ‘ Gwerthoedd ‘ ein hysgol / Celebrating our school’s values

Can Dosbarth 5

Still image for this video

Arbrawf Skittles Dosbarth 5

Still image for this video

Arbrawf losin Dosbarth 5

Arbrawf Dosbarth 5 Moddion Hudol George

Still image for this video

Ymdrechwyr yr wythnos 20/9/21 

Pupils of the week 20/9/21

Ein ser/ Our stars !

 

Dosbarth 7 Cymraes yr Wythnos 20.9.21

Dosbarth 7 yn gwneud sesiwn rygbi 20.9.21

Dosbarth 7 Ymdrechwyr yr Wythnos 17.9.21

Diwrnod Owain Glyndwr 16/9/21

Owain Glyndŵr - Gŵyl Hanes Cymru i Blant

Ar ôl blynyddoedd o fyw dan ormes Arglwyddi'r Mers a brenhiniaeth Lloegr, dyma un Cymro dewr yn penderfynu taw digon oedd digon.Addasiad o sioe Mewn Cymeriad...

Dathlu Diwrnod Roald Dahl / Celebrating Roald Dahl's day !  13/9/21

Dosbarth 7 Ymdrechwraig yr Wythnos 10.9.21

Bisgedi blasus Dosbarth 3 ( Blwyddyn 1)

Creuodd Dosbarth 5 Moddion Hudol George / George's Marvelous Medicine

Diolch yn fawr Mrs Worthington !!

Still image for this video

Seremoni Gwobrwyo Blwyddyn 6 🎓

Still image for this video

Cân ddiwedd y flwyddyn oddi wrth staff a phlant YGG Bronllwyn 👋

Still image for this video

Cymro a Chymraes yr wythnos Dosbarth 3 12.7.21

Cymro a chymraes Dosbarth 4 5.7.21-9.7.21

Mabolgampau 2021 !

 

Pob lwc i Bwllfa, Maendy a Nantgwyn/ Good luck to everyone !

Mabolgampau Dosbarth 1

Still image for this video

Mabolgampau Dosbarth 2

Still image for this video

Mabolgampau Dosbarth3

Still image for this video

Mabolgampau Dosbarth 4

Still image for this video

MABOLGAMPAU dosbarth 5

Still image for this video

Mabolgampau Dosbarth 7

Still image for this video

Dosbarth 7

Still image for this video

Dosbarth 7

Still image for this video

Dosbarth 7

Still image for this video

Dosbarth 7

Still image for this video

Dosbarth 7

Still image for this video

Dawnsio a dysgu ein tablau yn Nosbarth 4

Still image for this video

Mabolgampau Dosbarth 6

Still image for this video

Mabolgampau o’r tŷ i Ddosbarth 8 🏃🏽🏃🏼‍♀️🎾🏆

Still image for this video

Sawl naid seren ?

Still image for this video

Rhedeg a rhedeg ...

Still image for this video

Ymdrech arbennig !

Still image for this video

Llongyfarchiadau Nantgwyn !!!

Enillwyr ein Mabolgampau.

Congratulations Nantwyn !!!

Winners of our Sports day.

Ymdrech arbennig gan bawb/ Amazing effort by everyone !

Ymdrechwyr yr wythnos Dosbarth 8 2.7.21 #cydweithio

Cymraes yr wythnos Dosbarth 8 2.7.21 #Cymreictod #siarteriaith

Ymdrechwr yr wythnos 2.7.21 #dysgwyruchelgeisiol

Cymro a Chymraes yr wythnos 2.7.21 #siarteriaith

Cymro a Chymraes Dosbarth 6

Cymro a Chymraes Dosbarth 5 2.7.21 #cymreictod #siarteriaith

Ymdrechwr yr wythnos Dosbarth 5 2.7.21 #dyfalbarhau

Cymro a chymraes wythnos 28.6.21 #siarteriaith

'Haf Heini' / A Summer of Fitness

28/6/21 #unigolioniachahyderus

Dosbarth 8 yn ymarfer sgiliau pêl yn ystod sesiwn Beatball ⚽️ #unigolioniachahyderus

Dosbarth 8 yn ymarfer am y Mabolgampau! 🏃🏼‍♀️🏃🏽

Cywioci - Cadw'n Heini

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cywVisit the bilingual Cyw website for more games, activities and prog...

Ymarfer Sgiliau pêl droed Dosbarth 3

Still image for this video

Ymarfer Sgiliau pêl droed Dosbarth 3

Still image for this video

Dosbarth 4 yn ymarfer ein sgiliau pêl a Mabolgampau ⚽️

Beatball 🎶 ⚽️

Still image for this video

Rhedeg 🏃‍♀️

Still image for this video

Sgiliau pêl Dosbarth 6

Still image for this video

Gwella sgiliau

Still image for this video

Sgiliau canolbwyntio

Still image for this video

Llawer o hwyl a sbri wrth gadw’n heini

Still image for this video

Dosbarth 7: Ymarfer am y Mabolgampau/ Practising for Sports Day

Dosbarth 5 yn ymarfer sgiliau pel

Wythnos ‘Amryliw’ / A colourful week  21/6/21

Stori 'Elfed'

 

Mae Elfed yn eliffant unigryw. Dydy Elfed ddim yn llwyd fel eliffantod eraill, mae'n amryliw. Mae pob un ohonom yn unigolion unigryw ac mae hynny'n beth arbennig. Rhaid i ni ddathlu ein bod ni gyd yn wahanol , fel Elfed.

 

Elfed is a unique elephant (unigryw). Elfed is not grey like other
elephants, he is colourful. Each one of us is a unique individual
and that is a very special thing. We must celebrate that we are all
different, like Elfed.

Stori 'Elfed'

Cywioci - Ein Byd Mawr Ni | Cyw's 'Our Big World' Song

🌈 Dewch i ddathlu'r penwythnos gyda chân newydd sbon gan Griw Cyw! Dyma gân "Ein Byd Mawr Ni"s4c.cymru/cyw🌈 Come and celebrate the weekend with Cyw's brand...

"Rydw i'n arbennig!" meddai Dosbarth 3

Gwaith lliwgar Dosbarth 6

Arbrawf lliwgar Dosbarth 5

Dosbarth 1 a 2

Dosbarth 4 yn darllen stori Elfed

Dewch i ddathlu! Rydyn ni'n unigryw ac yn arbennig.

Dosbarth 7: Stori Parti Pawb yn Wahanol/ Everyone's Different Party Story

Dosbarth 1 a 2

Still image for this video

Neidio gyda llawenydd !

Still image for this video

Hwyl yn yr haul !

Still image for this video

'Lliwiau'r Enfys'

Still image for this video
Dyson ni symudiadau Makaton a chanu ein hoff gân 'Lliwiau'r Enfys'.

Mae pob pili pala yn unigryw gyda lliwiau a phatrymau gwahanol. Edrychwch ar ein pili palod amryliw! #dinasyddionegwyddorol

Cymro a Chymraes yr Wythnos 21.6.21 #siarteriaith

Cymro/Cymraes yr wythnos hon 14/6/21

Dosbarth 5

Dosbarth 3

Dosbarth 6

Dosbarth 4

Dosbarth 7

Dosbarth 8

Wythnos Ofalgar YGG Bronllwyn / A ‘Caring’ week 15/6/21

Dewch i weld sut rydym yn gofalu am ein hunain, ein gilydd ac ein cymyned / Come and see how we care about eachother and our environment 

Dosbarthiadau 1 a 2. 

Rydym wedi meithrin blodau haul o hadau. Maent yn dechrau tyfu felly rydyn ni wedi'u hail-botio gan obeithio am flodau haul uchel.

Deallwn fod angen dŵr a golau haul ar ein blodau haul. Rydym yn dyfrio ein blodau yn ddyddiol.

Y Lindys Llwglyd Iawn! Mae ein ffrindiau newydd wedi cyrraedd. Rydyn ni wedi bod yn brysur yn gofalu am ein ffrindiau newydd, mae angen bwyd ac aer ar y lindys.

Dysgu sgiliau pwysig am sut i gadw pawb yn ddiogel. / Learning new skills. How to keep others safe. Da iawn Dosbarth 7 a diolch ir Frigâd Dân / Well done Dosbarth 7 and thank you to the fire Brigade

Dosbarth 3 yn ofalgar

Dosbarth 4. Dysgom ni sut i ofalu am ein dannedd a sut i ddiogelu am ein hunain yn ystod tân.

Still image for this video

Fidio Dosbarth 5 - Miss Mathias - Peryglon Trydan

Still image for this video
Gwyliwch yn ofalus !!! Watch carefully!
Negeseuon pwysig iawn / Very important messages

Dosbarth 8

Still image for this video
Dewison ni swyddogion i ofalu am y bin ffrwythau a’r coridor. Dylunion ni cymeriadau gofalgar ac ysgrifennom ni disgrifiadau ohonynt. Dysgon ni am bwysigrwydd edrych ar ôl ein hamgylchedd a’n moroedd.

Cân Ailgylchu Cyw | Cyw's Recycling Song

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cywVisit the bilingual Cyw website for more games, activities and prog...

Cymro/Cymraes yr wythnos 7/6/21

Dydd Ewyllys Da 2021

Lledaenu ein neges - 'Cydraddoldeb'

Calonnau melyn / Yellow hearts

Cyfeillgarwch a chariad/ Friendship and love

National Day of Reflection 23/3/21

Still image for this video
Meddwl am eraill / Thinking of others

Diwrnod Trwynau coch 2021/ Red nose Day 2021

Gwallt gwyllt a gwirion / Crazy hair day !

Still image for this video

Diwrnod y llyfr 2021/ World book Day 2021

Dwlu Darllen / Love Reading

Still image for this video
Pawb yn dathlu Diwrnod y Llyfr / Everyone celebrating World Book Day 2021

Beth yw hoff lyfr y staff tybed ? / What’s the staff’s favourite book I wonder?

Still image for this video

Neges gan ein staff!Message from our staff!!

Still image for this video

Lluniau 2016-17

Diwrnod Roald Dahl Day

Gweithdai Ail-gylchu/ Recycling workshops

Gala`r Urdd Gala

Plant mewn Angen / Children in Need

Prynhawn AMl-ddiwylliant y CS / FP multi-cultural afternoon


Top