Menu
Home Page

Dosbarth 1 a 2 2021-2022

Croeso i ddosbarthiadau 1 a 2.

 

Athrawes- Mrs Evans. 

Dosbarth 1- Mrs Dunn, Miss Frary, Miss Sealey a Miss Elliott.

Dosbarth 2- Mrs Evans a Mrs Williams. 

 

 

Eleni, mae 57 o blant yn yr uned o dan 5. 

There are 57 children in the under 5 unit this year. 

 

Diwrnodau Ymarfer Corff/ Physical Education days:

 

Dosbarth 1-  Dydd Mawrth/ Tuesday.

Dosbarth 2- Dydd Mercher/ Wednesday. 

 

Gwaith Cartref/ Homework: 

I gael mynediad i waith cartref eich plentyn bydd angen i chi sganio cod qr unigol eich plentyn. 

 

To access your child's homework you will need to scan your child's individual Seesaw qr code. 

 

 

Croeso i chi fy ebostio i ofyn am help a chefnogaeth 

 You're welcome to email me to ask for help or support:

 

EvansR338@hwbcymru.net

Dymuno Pen-blwydd Hapus i'r Urdd.

Still image for this video

Mrs Wishi Washi

 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus.

 

 

 

Dewch i wrando ar ddosbarth 1 yn adrodd stori Mrs Wishi Washi.

Still image for this video

Pa anifeiliad sy'n byw ar y fferm?

Which animals live on a farm? 

Dafad

Still image for this video

Ceiliog

Still image for this video

Mochyn

Still image for this video

Ceffyl

Still image for this video

Buwch

Still image for this video

Cath

Still image for this video

Hwyaden

Still image for this video

Ci

Still image for this video

Mae nifer o anifeilaid yn byw ar y fferm. Aethon ni ati i grwpio'r anifieilaid. Faint o goesau sydd gan yr anifeiliaid- 2 goes neu 4 coes? 

Many animals live on the farm. We grouped the animals. How many legs do the animals have- 2 legs or 4 legs?

Rydyn ni wedi mwynhau dysgu am pa anifeilaid sy'n byw ar y fferm. Dysgom ni enwau yr anifeilaid. Edrychwch ar ein lluniau campus! 

We have enjoyed learning about which animals live on the farm. We learned the names of the animals. Look at our wonderful images!

Helpon ni Mrs Wishi Washi olchi yr anifeiliaid mwdlyd.

We helped Mrs Wishi Washi was the muddy animals. 

Rydyn ni wrth ein bodd yn chwarae ar fferm Mrs Wishi Washi.

We enjoy role playing on Mrs Wishi Washi's farm. 

Thema tymor yr Gwanwyn:

Hawliau.

Ein taith dysgu. 

Lliwiau'r enfys

Still image for this video
Dewch i wrando ar ddosbarth 1 yn canu 'Lliwiau'r Enfys'.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus. 

 

 

Y Pasg

Edrychwch beth sydd wedi cyrraedd!

Look what has arrived!

Edrychwch beth sydd wedi deor o'r wyau. 

Look what has hatched from the eggs.

Rydyn ni'n gyfrifol am ofalu am y cywion. Rhaid newid y gwely yn ddyddiol a sicrhau bod digon o fwyd a dŵr ganddyn nhw.

We are responsible for looking after the chicks. The bed must be changed daily and we must ensure that they have sufficient food and water. 

Rydyn ni'n wrth ein boddau yn edrych ar ôl y cywion.

We love looking after the chicks.

Dysgom ni am gylch bywyd yr iâr.

We have learned all about the lifecycle of the chicken. 

Aethon ni ati i argraffu tatws mawr, canolig a bach i greu darlun cywion. 

We printed large, medium and small potatoes to create a chick picture.

Sesiwn bysedd bywiog- rydyn ni wedi modelu toes i greu siâp sffêr a chywion bach.

A lively finger session- we modelled dough to create a sphere shape and small chicks.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Unigolion Iach, Hyderus

 

Ein corff

Rydyn ni wedi dysgu bod yr hawl gennym ni i fywyd ac i fod yn iach. Dysgom ni am rannau'r corff a'u pwysigrwydd a sut i gadw'r corff yn iach?  Mae gennym ni rannau'r corff sy'n breifat.

We have learned that we have the right to life and to be healthy. We learned about body parts and their importance and how to keep the body healthy?  We have body parts that are private.

 

Mae gennym ni'r hawl i chwarae ac ymlacio. Aethon ni i'r parc i gasglu gwrthrychau naturiol sy'n seiliedig a'r  Gwanwyn a chreu wyneb a ffrind i'r coed.

We have the right to play and relax. We went to the park to collect natural spring-based objects and create a face and a friend to the trees.

Aethon ni ar Helfa Basg.

We went on an Easter Hunt. 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

Dewi Sant

Tynnon ni luniau Cennin Pedr, edrychwch ar ein gwaith campus. 

We drew Daffodils, looked at our wonderful work.

Dyn da a charedig oedd Dewi Sant. Roedd Dewi yn tyfu bwyd i roi i eraill. Pa fwydydd fedrwn ni dyfu? Aethon ni ati i balu llysiau yn y pridd. 

Saint David was a good and kind man. He grew food to give to others. What foods can we grow? We dug vegetables in the soil.

Pa lysiau sy'n ysgafn neu'n drwm?

Which vegetables are light or heavy?

Diwrnod Crempogau!

Rydyn ni wedi mesur a phwyso cynhwysion i goginio crempogau. Roedd rhaid cymysgu'r holl gynhwysion gyda'i gilydd. Iym, iym roedd y crempogau mor flasus! 

 

 

Pancake Day!

We have measured and weighed ingredients to cook pancakes. All the ingredients had to be mixed together. Yum, yum the pancakes were so delicious! 

Yn ystod ein sesiwn bysedd bywiog, rydyn ni wedi paratoi Pice ar y Maen. Roedd y toes yn arogli o sinamon. Dysgom ni fod Pice ar y Maen yn gallu bod siapiau gwahanol. 

 

During our lively finger session, we have prepared Welsh Cakes. The dough smelled of cinnamon. We learned that Welsh Cakes can be different shapes.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Rydyn ni wedi mwynhau dathlu'r flwyddyn newydd Tsieineaidd. Aethon ni ati i gynllun a chreu penwisg draig. Rydyn ni'n fwriadau gwisgo'r penwisg yn ystod ein sesiwn ymarfer corff, byddwn yn cyfansoddi 'Dawns y Ddraig Tsieineaidd'. 

We have enjoyed celebrating the Chinese New Year. We planned and created a dragon headdress. We plan to wear the headdress during our Physical Education session, when we compose our 'Chinese Dragon Dance'.

Dawns y Ddraig

Still image for this video

Yn Tsieina, mae'r bobl yn rhoi arian mewn amlenni coch i ddathlu'r flwyddyn newydd. Rydyn ni wedi llenwi'r amlenni gan lenwi gydag arian.

In China, people put money in red envelopes to celebrate the New Year. We filled red envelopes with money by matching the correct amount. 

Codon ni arian go iawn gyda magnetau yn yr ardal Sblish, Sblosh. 

We experimented with magnets to collect real money from the water. 

Mae seiniau Tric a Chlic yn cuddio yn y nwdls.

Tric a Chlic letter sounds are hiding in the noodles. 

Rydyn ni wedi mwynhau copïo ysgrifen Tsieineaidd yn sbeisys o Tsieina.

We enjoyed making Chinese symbols in the spices. 

Rydyn ni wedi creu pypedau draig.

We created dragon puppets. 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus. 

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Unigolion Iach, Hyderus

Diwrnod Santes Dwynwen

 

Rydyn ni wedi dysgu'r stori Santes Dwynwen ar goedd gan ddilyn arddull Pie Corbett. Aethon ni ati i greu llyfrau digidol. Hoffech chi wrando ar ein straeon? 

We have learned the story of Santes Dwynwen following the style of Pie Corbett. We created digital books. Would you like to listen to our stories?

Grwp Porffor

Still image for this video

Grwp Melyn

Still image for this video

Grwp Coch

Still image for this video

Grwp Gwyrdd

Still image for this video

Grwp Glas

Still image for this video

Roedd Maelon yn sownd yn yr iâ. Aethon ni ati i arbrofi sut fedrwn ni rhyddhau Maelon a chalonnau o ganol yr iâ. 

Maelon was stuck in the ice. How can we release Maelon and the love hearts from the middle of the ice.

Rydyn ni wedi creu a chynllunio cardiau Santes Dwynwen. 

We have created and designed Santes Dwynwen cards.

Sesiwn bysedd bywiog- Creu calonnau mawr, canolig, bach. 

Funky finger sessions- Creating large, medium and small hearts. 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Unigolion Iach, Hyderus

Mae gennym ni yr hawl i fod yn hapus.

We have the right to be happy. 

 

Rydym wedi mwynhau dysgu am wahanol deimladau wrth ddarllen stori 'Yr Anghenfil Lliwgar'. Aethon ni ati i ymchwilio gwahanol fathau o deimladau.  

We have enjoyed learning about different feelings by reading the story of 'The Colourful Monster'. We investigated different types of feelings.

 

Hapusrwydd

Tristwch

Cariadus

Dicter

Llonyddwch 

Dyma ddosbarth 1 yn canu'r gân 'Mr Hapus ydw i...'

Here is class 1 singing 'Mr Hapus ydw i.......'

Mr Hapus ydw i

Still image for this video

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Mae cerddoriaeth yn ein helpu i deimlo'n hapus. Rydyn ni wedi ailgylchu poteli plastig a chreu offeryn cerddorol. Dysgom ni beth yw ystyr llawn, hanner llawn a gwag. 

Music helps us feel happy. We have recycled plastic bottles and created a musical instrument. We learnt the concept of full, half full and empty. 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Unigolion Iach, Hyderus

Mae gennym ni yr hawl i fyw bywyd iach.

We have the right to live a healthy life. 

 

Rydyn ni wedi ymchwilio bwydydd iach ac afiach. Aethon ni ati i baratoi plât o fwydydd iach.  

We have been investigating which foods are healthy and unhealthy. We prepared a healthy plate of food. 

Rydyn ni wedi didoli bwydydd iach ac afiach. Mae ambell i fwyd yn iach ond os ydych chi'n bwyta gormod mae'n afiach.

We've sorted healthy and unhealthy foods. Some foods are healthy but if you eat too much it's unhealthy. 

 

 

W

Aethon ni ati i baratoi byrbryd iach.

We have prepared a healthy snack. 

Thema tymor yr Hydref:

Cantre Gwaelod

Y moroedd a thywydd.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Roedd Brenin Gwyddno am goron newydd i wisgo i'r wledd. Aethon ni ati i gynllunio a chreu coron newydd iddo sy'n dilyn patrwm ailadroddus- siâp a lliw.

King Gwyddno wanted a new crown to wear to the feast. We designed and created a new crown for him that follows a repetitive shape and colour pattern.

Wythnos Ailgylchu

 

Unigolion Iach, Hyderus

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

Rydyn ni'n mwynhau dysgu am y byd o'u cwmpas. Aethon ni ati i ailgylchu papur yn y dosbarth. 

We enjoy learning about the world around us. We recycled paper in class.

Wythnos Ddiogelwch y ffordd

 

Unigolion Iach, Hyderus

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Mae nifer o bobl sy'n ein helpu yn y gymuned. Mae'r person lolipop yn ein helpu croesi'r ffordd yn ddiogel. Dysgom am bwysigrwydd aros, gwrando ac edrych. Hoffech chi wylio ein fideo?

There are a number of people who help us in the community. The lollipop person helps us cross the road safely. We learned about the importance of waiting, listening and looking. Would you like to watch our video?

Fideo- Dosbarth 1

Still image for this video

Fideo- Dosbarth 2

Still image for this video

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Aeth disgyblion dosbarth 1 ati i gyflawni gweithgareddau ymarferion ffurfio rhifolion. Gyrron ni geir ar hyd trac gan gychwyn ar y llinell ddechrau a chroesi'r llinell derfynol.

Class 1 pupils carried out numeral formation exercises activities. The children drove cars along a track starting at the beginning line and crossing the final line.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Archwilion ni siapiau yn yr amgylchfyd gan gyflawni jigso arwyddion traffig.

We examined shapes in the environment by completing traffic sign jigsaws.

India

 

 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Rydyn ni'n adnabod baner India. Mae'n oren, wyn a gwyrdd. Mae'n wahanol iawn i faner Cymru.

We recognise the Indian flag. It is orange, white and green. It is very different from the Welsh flag.

 

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Yn ystod ein sesiwn bysedd bywiog, creuon ni lusernau Difa. Mwynheuon ni ddysgu am ŵyl y Diwali.

During our lively finger session, we created Diva lanterns. We enjoyed learning about the Diwali festival.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Peintion ni batrymau Mehndi gyda sbeisys o India. We painted Mehndi patterns with Indian spices.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Trefnon ni luniau stori Rama a Sita ar hyd llinell stori Pie Corbett. We ordered pictures of the Rama and Sita story along a Pie Corbett storyline. 

Diwrnod i gofio

Rydyn ni'n cofio am y milwyr dewr. We remember the brave soldiers.

Yr Hydref

 

 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Dysgom ni am y Cynhaeaf. Aethon ni ati i argraffu llysiau i greu patrymau ailadroddus. Adolygon ni liwiau ac enwau llysiau.  

We've been learning about the Harvest. We printed vegetables to create a repetitive patterns. We learnt the names of vegetables and colours.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Rydyn ni'n dysgu am anifeiliaid sy'n gaeafgysgu. Yn ystod ein sesiwn bysedd bywiog, aethon ni ati i greu draenogod ac addurno gyda gwrthrychau naturiol. Edrychwch ar ein draenogod anhygoel!

We've been learning about hibernation. During our lively finger session, we created a hedgehog using natural objects to decorate our hedgehogs. Look at our amazing hedgehogs!

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Hoffech chi wylio ein fideo- Dawns y Dail?

Would you like to watch our video- The leave dance? 

Seesaw_22-10-2021.mp4

Still image for this video

Tric a Chlic

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Mae nifer o eiriau yn odli. Chwaraeon ni gêm- pa eiriau sy'n odli? Darllenon a phaention ni'r geiriau sy'n odli. Am hwyl a sbri!

Rhyming words. We played a game- which words rhyme? We read and painted the words that rhyme. It was lots of fun!

Rydyn ni'n mwynhau cyflawni gweithgareddau ymarfer ffurfio seiniau Tric a Chlic. 

We enjoy practising letter formation activities.  

Rydyn ni'n mwynhau chwarae gemau Tric a Chlic. 

We enjoy playing Tric a Chlic games.  


Top