Menu
Home Page

Dosbarth 1 a 2 2021-2022

Croeso i ddosbarthiadau 1 a 2.

 

Athrawes- Mrs Evans. 

Dosbarth 1- Mrs Dunn, Miss Frary, Miss Sealey a Miss Elliott.

Dosbarth 2- Mrs Evans a Mrs Williams. 

 

 

Eleni, mae 57 o blant yn yr uned o dan 5. 

There are 57 children in the under 5 unit this year. 

 

Diwrnodau Ymarfer Corff/ Physical Education days:

 

Dosbarth 1-  Dydd Mawrth/ Tuesday.

Dosbarth 2- Dydd Mercher/ Wednesday. 

 

Gwaith Cartref/ Homework: 

I gael mynediad i waith cartref eich plentyn bydd angen i chi sganio cod qr unigol eich plentyn. 

 

To access your child's homework you will need to scan your child's individual Seesaw qr code. 

 

 

Croeso i chi fy ebostio i ofyn am help a chefnogi 

 You're welcome to email me to ask for help or support:

 

EvansR338@hwbcymru.net

Thema tymor yr Gwanwyn:

Hawliau.

Ein taith dysgu. 

Mae gennym ni yr hawl i fyw bywyd iach.

We have the right to live a healthy life. 

 

Rydyn ni wedi ymchwilio bwydydd iach ac afiach. Aethon ni ati i baratoi plât o fwydydd iach.  

We have been investigating which foods are healthy and unhealthy. We prepared a healthy plate of food. 

Rydyn ni wedi didoli bwydydd iach ac afiach. Mae ambell i fwyd yn iach ond os ydych chi'n bwyta gormod mae'n afiach.

We've sorted healthy and unhealthy foods. Some foods are healthy but if you eat too much it's unhealthy. 

 

 

W

Aethon ni ati i baratoi byrbryd iach.

We have prepared a healthy snack. 

Thema tymor yr Hydref:

Cantre Gwaelod

Y moroedd a thywydd.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Roedd Brenin Gwyddno am goron newydd i wisgo i'r wledd. Aethon ni ati i gynllunio a chreu coron newydd iddo sy'n dilyn patrwm ailadroddus- siâp a lliw.

King Gwyddno wanted a new crown to wear to the feast. We designed and created a new crown for him that follows a repetitive shape and colour pattern.

Wythnos Ailgylchu

 

Unigolion Iach, Hyderus

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

Rydyn ni'n mwynhau dysgu am y byd o'u cwmpas. Aethon ni ati i ailgylchu papur yn y dosbarth. 

We enjoy learning about the world around us. We recycled paper in class.

Wythnos Ddiogelwch y ffordd

 

Unigolion Iach, Hyderus

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Mae nifer o bobl sy'n ein helpu yn y gymuned. Mae'r person lolipop yn ein helpu croesi'r ffordd yn ddiogel. Dysgom am bwysigrwydd aros, gwrando ac edrych. Hoffech chi wylio ein fideo?

There are a number of people who help us in the community. The lollipop person helps us cross the road safely. We learned about the importance of waiting, listening and looking. Would you like to watch our video?

Fideo- Dosbarth 1

Still image for this video

Fideo- Dosbarth 2

Still image for this video

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Aeth disgyblion dosbarth 1 ati i gyflawni gweithgareddau ymarferion ffurfio rhifolion. Gyrron ni geir ar hyd trac gan gychwyn ar y llinell ddechrau a chroesi'r llinell derfynol.

Class 1 pupils carried out numeral formation exercises activities. The children drove cars along a track starting at the beginning line and crossing the final line.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Archwilion ni siapiau yn yr amgylchfyd gan gyflawni jigso arwyddion traffig.

We examined shapes in the environment by completing traffic sign jigsaws.

India

 

 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Rydyn ni'n adnabod baner India. Mae'n oren, wyn a gwyrdd. Mae'n wahanol iawn i faner Cymru.

We recognise the Indian flag. It is orange, white and green. It is very different from the Welsh flag.

 

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Yn ystod ein sesiwn bysedd bywiog, creuon ni lusernau Difa. Mwynheuon ni ddysgu am ŵyl y Diwali.

During our lively finger session, we created Diva lanterns. We enjoyed learning about the Diwali festival.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Peintion ni batrymau Mehndi gyda sbeisys o India. We painted Mehndi patterns with Indian spices.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Trefnon ni luniau stori Rama a Sita ar hyd llinell stori Pie Corbett. We ordered pictures of the Rama and Sita story along a Pie Corbett storyline. 

Diwrnod i gofio

Rydyn ni'n cofio am y milwyr dewr. We remember the brave soldiers.

Yr Hydref

 

 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Dysgom ni am y Cynhaeaf. Aethon ni ati i argraffu llysiau i greu patrymau ailadroddus. Adolygon ni liwiau ac enwau llysiau.  

We've been learning about the Harvest. We printed vegetables to create a repetitive patterns. We learnt the names of vegetables and colours.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Rydyn ni'n dysgu am anifeiliaid sy'n gaeafgysgu. Yn ystod ein sesiwn bysedd bywiog, aethon ni ati i greu draenogod ac addurno gyda gwrthrychau naturiol. Edrychwch ar ein draenogod anhygoel!

We've been learning about hibernation. During our lively finger session, we created a hedgehog using natural objects to decorate our hedgehogs. Look at our amazing hedgehogs!

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Hoffech chi wylio ein fideo- Dawns y Dail?

Would you like to watch our video- The leave dance? 

Seesaw_22-10-2021.mp4

Still image for this video

Tric a Chlic

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Mae nifer o eiriau yn odli. Chwaraeon ni gêm- pa eiriau sy'n odli? Darllenon a phaention ni'r geiriau sy'n odli. Am hwyl a sbri!

Rhyming words. We played a game- which words rhyme? We read and painted the words that rhyme. It was lots of fun!

Rydyn ni'n mwynhau cyflawni gweithgareddau ymarfer ffurfio seiniau Tric a Chlic. 

We enjoy practising letter formation activities.  

Rydyn ni'n mwynhau chwarae gemau Tric a Chlic. 

We enjoy playing Tric a Chlic games.  


Top