Menu
Home Page

Y Criw Cymraeg / Our Welsh Crew

Y Siarter Iaith

Dyma ein Criw Cymraeg. Cawson nhw eu hethol gan blant yn eu dosbarthiadau. Mae plant o Flwyddyn 2 i 6 yn y Criw Cymraeg. Maen nhw'n hybu Cymreictod o gwmpas yr ysgol ac yn y gymuned.

 

Here are the Criw Cymraeg. They were chosen by children in their classes. There are children from Years 2 to 6 in the Criw Cymraeg. They promote Welshness around the school and in the community.

Caffi Cymraeg 2022

Mae’r Caffi Cymraeg ar agor pob dydd Gwener rhwng 9:15-10:00yb. Mae croeso i unrhyw un sydd eisiau dysgu Cymraeg. The Caffi Cymraeg’s open every Friday between 9:15-10:00am. If you would like to learn Welsh then come and join us.

 

Gwers 1 Caffi Cymraeg 2022

Gwers 4 Caffi Cymraeg 2022

Ymweliad Mr Ffit/ Mr Ffit’s visit

Daeth Mr Ffit i’r ysgol i wneud sesiwn ffitrwydd gyda’r disgyblion. Roedd y sesiwn yn ddwyieithog a dysgodd y disgyblion am gadw’n heini a bwyta’n iach. Diolch i Griw Cymraeg Ysgol Iau Ton Pentre am ymuno gyda ni. Mr Ffit came to the school to do a fitness session with the pupils. The session was bilingual and the pupils learned about keeping fit and eating healthily. Thanks to Ton Pentre Juniors’ Criw Cymraeg for joining us.

Ymweliad Andrew Dowling/ Andrew Dowling’s visit

Daeth Andrew Dowling mas ar ddiwrnod y gem fawr, Cymru v Lloegr, i ganu ei gan ddwyieithog am Gwpan y Byd We’ve Got the Red Wall. Mwynheuodd y plant mas draw. Andrew Dowling came in on the day of the big game, Wales v England, to sing his bilingual World Cup song We’ve Got the Red Wall. The children really enjoyed his visit.

 

 

Diwrnod Shwmae

Dyma'r Criw Cymraeg yn gwneud cyflwyniad i'r ysgol ar Ddiwrnod Shwmae eleni. Esbonion nhw i weddill yr ysgol ein targedau ar gyfer ennill y Wobr Aur Siarter Iaith.

 

Here are the Criw Cymraeg doing a presention to the school on Diwrnod Shwmae. They explained to the rest of the school our targets for receiving the Siarter Iaith Gold Award.

Trac, rhaglen a phatrwm iaith yr wythnos

Dyma'r Criw Cymraeg yn esbonio i'r ysgol bod trac, rhaglen a phatrwm iaith yr wythnos gyda ni. Mae posteri wedi'u gosod o gwmpas yr ysgol.

 

Here are the Criw Cymraeg explaining to the school that we have a Welsh track, programme and language pattern every week. Posters have been placed around the school.

Newyddion Cyffrous am y Caffi Cymraeg/ Exciting News about the Caffi Cymraeg

Uchod mae dolen gyswllt i bamffled sy'n sôn am y Caffi Cymraeg yn ail agor. Newyddion cyffrous dros ben! Dewch i'r Caffi Cymraeg bob bore Gwener yn ein hysgol ni. Rhagor o wybodaeth ar y pamffled.

 

Above is a link to a flyer that tells you about the Caffi Cymraeg re-opening. Very exciting news! Come to the Caffi Cymraeg every Friday morning in our school. More information on the flyer. 

Lluniau o'r Siarter Iaith ar hyd y blynyddoedd/ Pictures of the Siarter over the years

Uchod mae dolen gyswllt i weld casgliad o luniau'r Siarter Iaith yn ein hysgol ar hyd y blynyddoedd.

 

Above is a link to a collection of pictures showing the Siarter Iaith in our school over the years.

Her 5 munud y dydd/ 5 minutes a day challenge

Uchod mae dolen gyswllt i'r Her 5 munud y dydd. Cliciwch am y ddolen gyswllt am fwy o wybodaeth.

 

Above is a link to the 5 miuntes a day challenge. Click on the link for more information.

Uchod mae dolen gyswllt i luniau o bryd lansion ni'r Siarter Iaith yn ein hysgol nôl yn 2017.

 

Above is a link to photos of when we launched the Siarter Iaith in our school in 2017.


Top