Menu
Home Page

Dosbarth 7 2022-23

Dosbarth 7

Dosbarth 7 ydyn ni. Mae 26 ohonon ni yn y dosbarth. Mr Rock yw ein hathro ac mae Miss Saggers, Miss Rees a Miss Kelland yn helpu yn y dosbarth.

 

We are Class 7. There are 26 of us in the class. Mr Rock is our teacher and Miss Saggers, Miss Rees & Miss Kelland help in class.

Calan Gaeaf/ Halloween

Dyma ni wedi gwisgo ar gyfer ein parti Calan Gaeaf. Ofnus!

 

Here we are dressed up for our Halloween party. Scary!

Rydyn ni gyd, gan gynnwys Mr Rock, yn gefnogwyr brwd o bêl-droed ac rydyn ni'n mwynhau ein gwersi Ymarfer Corff.

 

All of us, including Mr Rock, are big fans of football and we enjoy our P.E. lessons.

Daeth awdur i'r ysgol/ An author came to school

Dyma Cameron Rhys Jones yn ymweld â ni i drafod ei lyfr My Little Dragon.

 

Here is Cameron Rhys Jones who visited us to discuss his novel My Little Dragon.

Diwrnod Roald Dahl/ Roald Dahl Day

Dyma ni wedi gwisgo i fyny ac yn gwisgo melyn i ddathlu Diwrnod Roald Dahl. Thema ein tymor ydy 'Llwyddo a Llawenhau'.

 

Here were are dressed up and wearing yellow to celebrate Roald Dahl Day. Our term's theme is 'Celebrating and Rejoicing'.

Cymhwysedd Digidol/ Digital Competence

Rydyn ni wrth ein boddau'n defnyddio Chromebooks yn ein dosbarth. Rydyn ni'n defnyddio Google Classroom i wneud gwaith dosbarth a chartref.

 

We love using Chromebooks in our class. We use Google Classroom to do classwork and homework.

Gwaith Celf gyda Miss Saggers/ Artwork with Miss Saggers

Mae Miss Saggers yn addysgu Celf i ni. Rydyn ni'n mwynhau gwersi Celf Miss Saggers yn fawr iawn. Rydyn ni'n ddosbarth creadigol iawn.

 

Miss Saggers teaches us Art. We really enjoy Miss Saggers' Art lessons. We are a very creative class. 

Dathlu Diwrnod Owain Glyndwr/ Celebrating Owain Glyndwr Day

Dyma ni'n dathlu Diwrnod Owain Glyndŵr. 

 

Here we are celebrating Owain Glyndŵr Day.

Swyddogion Tan/ Fire Officers

Dyma ni'n gwylio fideo diogelwch. Daeth swyddogion tân i siarad â'r dosbarth am beryglon tân.

 

Here we are watching a safety video. Fire officers came to talk to us about the dangers associated with fires.

Y Criw Cymraeg

Mae rhai o aelodau ein dosbarth yn rhan o'r Criw Cymraeg. Rydyn ni'n ceisio cael pawb i siarad Cymraeg gymaint ag sy'n bosibl. Os ydych chi eisiau dysgu Cymraeg dewch i'n Caffi Cymraeg bob bore Gwener yn yr ysgol.

 

Some of our class members are part of the Criw Cymraeg. We try to get people to speak Welsh as much as possible. If you want to learn Welsh come to our Caffi Cymraeg every Friday morning in the school.


Top