Menu
Home Page

Dosbarth 1 a 2 2020-21

Croeso i ddosbarthiadau 1 a 2.

 

Athrawes- Mrs Evans. 

Dosbarth 1- Mrs Dunn, Miss Sealey a Miss Frary

Dosbarth 2- Mrs Evans a Miss Wilshire. 

 

 

 

Eleni, mae 62 o blant yn yr uned o dan 5. 

There are 62 children in the under 5 unit this year. 

 

Diwrnodau Ymarfer Corff/ Physical Education days:

 

Dosbarth 1-  Dydd Mawrth/ Tuesday.

Dosbarth 2- Dydd Mercher/ Wednesday. 

 

Dosbarth 2- Plant i wisgo eu gwisg ymarfer corff i'r ysgol. Chlidren to wear their P.E clothes to school. 

 

Gwaith Cartref/ Homework: 

I gael mynediad i waith cartref eich plentyn bydd angen i chi sganio cod qr unigol eich plentyn. Mae plant ddosbarth 2 wedi derbyn eu codau qr, bydd dosbarth 1 yn derbyn eu manylion ar ôl hanner tymor.

 

To access your child's homework you will need to scan your child's individual Seesaw qr code. Class 2 children have received their qr code, class 1 will be issued their details after half term. 

 

 

Croeso i chi fy ebostio er mwyn eich helpu a chefnogi 

 You're welcome to email me to ask for help or support:

 

EvansR338@hwbcymru.net

 

Dilynwch ni ar drydar:

Follow us on Twitter:

 

Trydar/Twitter: @Dosbarth1a2YGGB

 

 

 

Dysgu o bell / Home learning 8.2.21-12.2.21

Mat ysgrifennu barddoniaeth- Lliwiau'r enfys / Poem writing mat- Colours of the rainbow

Adnoddau / Resources. 

Dysgu o bell / Home learning 1.2.21-5.2.21

Mat ysgrifennu Alun yr Arth / Writing mat Alun yr Arth

Adnoddau / Resources. 

Dysgu o bell / Home learning 25.1.21-29.1.21

Mat ysgrifennu Owain Glyndwr / Owain Glyndwr writing mat

Adnoddau / Resources. 

Dysgu o bell / Home learning 18.1.21-22.1.21

Adnoddau / Resources. 

Mat ysgrifennu Santes Dwynwen / Santes Dwynwen writing mat

Dysgu o bell / Home learning 11.1.21-15.1.21

Adnoddau / Resources. 

Mat ysgrifennu Sioni Rhew / Writing mat Sioni Rhew

 

Dysgu o bell / Home learning 6.1.21-8.1.21

Gwaith y Meithrin/ Nursery work. (Dosbarth 1 / Class 1)

Gwaith y Derbyn / Reception work (Dosbarth 2 / Class 2)

Adnoddau / Resources. 

Thema tymor yr Hydref:

Arwyr

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Fideo- Dawns y dail.

Still image for this video
Rydyn ni wedi mwynhau dysgu am yr Hydref.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Rydyn ni'n mwynhau dysgu am yr Hydref. Aethon ni ati i ddatblygu ein sgiliau creadigol gan greu lluniau gyda gwrthrychau naturiol. Ydych chi'n gallu dyfalu beth rydyn ni wedi creu? 

 

We enjoy learning about the Autumn. We developed our creative skills and created pictures with natural objects. Can you guess what we've created?

Edrychwch ar ein lluniau digidol o'r Hydref. 

Our Autumn digital pictures. 

 

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Diwrnod y cofio- Trafodwn ni ystyr y pabi. Yr ydym mor ddiolchgar i'r holl filwyr dewr.

 

Remembrance day-We discussed the meaning of the poppy. We are so thankful to all the brave soldiers. 

Dydd i gofio a Phlant mewn Angen. Remembrance Day and Children in Need.

Still image for this video
Rydyn ni mor ddiolchgar! Yn ystod ein sesiynau gweithio gydag eraill cyfansoddon ni weddi o ddiolch.
We are very lucky and have many reasons to be thankful! During our working with others sessions we composed a Thank you prayer.

 

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

 

Rydyn ni'n arwyr go iawn! I ddathlu ein pwerau aethon ni ati i ddarlunio lluniau myfi fy hun. Edrychwch ar ein gwaith campus: 

We are true heroes! To celebrate that we are heroes we drew pictures of ourselves. Look at our amazing work: 

 

Unigolion Iach, Hyderus. 

Fideo- Diogelwch y ffordd

Still image for this video
Rydyn ni'n mwynhau dysgu am bobl sy'n helpu. Mae'r berson lolipop yn ein helpu croesi y ffordd yn ddiogel. Rydyn ni wedi dysgu pwysigrwydd stopio, aros, edrych a gwrando.

Unigolion Iach, Hyderus. 

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

 

Rydyn ni'n adnabod nifer o bobl sy'n ein helpu. Peintion ni luniau o'n hoff berson sy'n ein helpu. 

We painted pictures of our favourite person who helps us.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

Rydyn ni wedi arbrofi gyda siapiau 2d. Edrychwch  ar ein lluniau cerbydau'r bobl sy'n ein helpu yn y gymuned.

We have been experimenting with 2d shapes. Look at the vehicles we created for the people who help us in our community. 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Unigolion Iach, Hyderus. 

 

Heddiw, rydyn ni wedi dysgu am swydd diffoddwr tân. 

 

Tasg diffoddwr tân- Aethon ni ar helfa o amgylch yr iard i chwilio am rifau. Yna, diffoddwn ni'r tân a oedd yn cyfateb i'r rhif. Am hwyl a sbri! 

 

 

Today, we've learned about a firefighter's job. 

 

The task- We went on a hunt around the yard to look for numbers. Then, we extinguished the fire that matched the number. How exciting! 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

Unigolion Iach, Hyderus. 

 

Y Corff

 

Tasg gweithio gydag eraill- Fedrwch chi enwi rhannau'r corff? 

Trafodwn ni bwysigrwydd cadw'n heini a bwyta'n iach.

 

The body

 

Working with others task- Can you name parts of the body? 

We discussed the importance of keeping our bodies active and eating healthy. 

Rydyn ni wrth ein boddau yn chwarae yn yr ardal chwarae rôl yn nosbarth 1- Yr Ysbyty.

Aethon ni ati i ddysgu am rannau'r corff a chreu llun pelydr x i arddangos yn ein hysbyty. 

 

 

We love playing in the role-play area in class 1- The Hospital.

We learned about body parts and created an x-ray picture to display in our hospital. 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

 

Y dosbarth allanol- Cawsom lawer o hwyl yn chwarae bingo Tric a Chlic. 

The outdoor classroom- We had a lot of fun playing Tric and Chlic bingo.

Geiriau sy'n odli.

Words that rhyme. 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Mae'r archarwyr yn cyfathrebu drwy odli. Fe wnaethom helpu'r archarwyr wrth feddwl am eiriau sy'n odli. Roedd yn gymaint o hwyl!

We helped the superheroes communicate by rhyming. It was so much fun! 

Aethon ni ar helfa eiriau o amgylch ein dosbarth allanol. Daethon ni o hyd i lawer o eiriau wrth weithio gyda'n gilydd. Darllenwn ni'r holl eiriau a'u didoli'n grwpiau o eiriau sy'n odli. Gwaith tîm ar ei orau!

We went on a word hunt around our outside classroom. We worked together and found many words. We read the words and sorted them into groups of words that rhyme. teamwork at it's best! 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

 

Ymarferion ffurfio seiniau Tric a chlic. 

 

Tric a chlic sound formation exercises. 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

 

Rydyn ni wedi helpu'r wiwer gasglu a threfnu mes gan gyfrifo setiau. 

We helped the squirrel collect and order acorns by counting sets. 

 

 

Cyfrifo setiau yn yr ardal fathemateg.

Counting sets in the numeracy area. 

Mwy o gyfrifo.....

More counting.....

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Tasg gweithio gydag eraill- Cynllunio a chreu lindys sy'n dilyn patrymau ailadroddus.

Working with others- Plan and create caterpillars that follow repetitive patterns.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

 

Beth yw gwerth rhif? Rydyn ni wedi dysgu beth yw gwerth rhifau hyd at 10. Peintion a threfnon ni blatiau numicon o'r lleiaf i'r fwyaf. 

What is the value of a number? We have learned the value of numbers up to 10. We painted and arranged numicon plates from the least to most and matched colour.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Rydyn ni wedi arbrofi gyda deunyddiau creadigol i greu llun Noson Tân Gwyllt. 

 

We have experimented with creative materials to create a Bonfire Night picture.

 

 

 

Unigolion Iach, hyders.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

 

Gweithio gydag eraill- Edrychwch ar ein darlun Noson Tân Gwyllt. Trafodwn ni bwysigrwydd cadw'n ddiogel gan atgyfnerthu rheolau Noson Tân Gwyllt. 

Working with others- Look at our Firework Night picture. We discuss the importance of keeping safe reinforcing the rules.

 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

 

Chwarae gêm bingo- Rydyn ni'n cydweithio'n effeithio, aros ein tro a gwrando ar eraill. 

Playing a bingo gem- We work together effectively together, waiting our turn and listening to each other.

Unigolion Iach, Hyderus.

Mae'n bwrw glaw yn sober iawn......

 

Heddiw, mae wedi bod yn ddiwrnod gwlyb a diflas! Amser chwarae doeddwn ni ddim yn gallu chwarae ar yr iard felly wnaethon ni ioga yn y dosbarth. 

 

Today, has been a wet day. At playtime we couldn't play on the yard so we did yoga in class.


Top