Menu
Home Page

Dosbarth 1 a 2 2020-21

Croeso i ddosbarthiadau 1 a 2.

 

Athrawes- Mrs Evans. 

Dosbarth 1- Mrs Dunn, Miss Saggers, Miss Sealey a Miss Frary

Dosbarth 2- Mrs Evans a Miss Wilshire. 

 

 

 

Eleni, mae 62 o blant yn yr uned o dan 5. 

There are 62 children in the under 5 unit this year. 

 

Diwrnodau Ymarfer Corff/ Physical Education days:

 

Dosbarth 1-  Dydd Mawrth/ Tuesday.

Dosbarth 2- Dydd Mercher/ Wednesday. 

 

Dosbarth 2- Plant i wisgo eu gwisg ymarfer corff i'r ysgol. Chlidren to wear their P.E clothes to school. 

 

Gwaith Cartref/ Homework: 

I gael mynediad i waith cartref eich plentyn bydd angen i chi sganio cod qr unigol eich plentyn. Mae plant ddosbarth 2 wedi derbyn eu codau qr, bydd dosbarth 1 yn derbyn eu manylion ar ôl hanner tymor.

 

To access your child's homework you will need to scan your child's individual Seesaw qr code. Class 2 children have received their qr code, class 1 will be issued their details after half term. 

 

 

Croeso i chi fy ebostio er mwyn eich helpu a chefnogi 

 You're welcome to email me to ask for help or support:

 

EvansR338@hwbcymru.net

 

Dilynwch ni ar drydar:

Follow us on Twitter:

 

Trydar/Twitter: @Dosbarth1a2YGGB

 

 

Thema tymor yr Hydref:

Arwyr

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Rydyn ni'n mwynhau dysgu am yr Hydref. Aethon ni ati i ddatblygu ein sgiliau creadigol gan greu lluniau gyda gwrthrychau naturiol. Ydych chi'n gallu dyfalu beth rydyn ni wedi creu? 

 

We enjoy learning about the Autumn. We developed our creative skills and created pictures with natural objects. Can you guess what we've created?

 

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

 

Rydyn ni'n arwyr go iawn! I ddathlu ein pwerau aethon ni ati i ddarlunio lluniau myfi fy hun. Edrychwch ar ein gwaith campus: 

We are true heroes! To celebrate that we are heroes we drew pictures of ourselves. Look at our amazing work: 

 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

Rydyn ni wedi arbrofi gyda siapiau 2d. Edrychwch  ar ein lluniau cerbydau'r bobl sy'n ein helpu yn y gymuned.

We have been experimenting with 2d shapes. Look at the vehicles we created for the people who help us in our community. 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

 

Y dosbarth allanol- Cawsom lawer o hwyl yn chwarae bingo Tric a Chlic. 

The outdoor classroom- We had a lot of fun playing Tric and Chlic bingo.

Geiriau sy'n odli.

Words that rhyme. 

Mae'r archarwyr yn cyfathrebu drwy odli. Fe wnaethom helpu'r archarwyr wrth feddwl am eiriau sy'n odli. Roedd yn gymaint o hwyl!

We helped the superheroes communicate by rhyming. It was so much fun! 

Aethon ni ar helfa eiriau o amgylch ein dosbarth allanol. Daethon ni o hyd i lawer o eiriau wrth weithio gyda'n gilydd. Darllenwn ni'r holl eiriau a'u didoli'n grwpiau o eiriau sy'n odli. Gwaith tîm ar ei orau!

We went on a word hunt around our outside classroom. We worked together and found many words. We read the words and sorted them into groups of words that rhyme. teamwork at it's best! 

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

 

Rydyn ni wedi helpu'r wiwer gasglu a threfnu mes gan gyfrifo setiau. 

We helped the squirrel collect and order acorns by counting sets. 

 

 

Cyfrifo setiau yn yr ardal fathemateg.

Counting sets in the numeracy area. 

Mwy o gyfrifo.....

More counting.....

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Tasg gweithio gydag eraill- Cynllunio a chreu lindys sy'n dilyn patrymau ailadroddus.

Working with others- Plan and create caterpillars that follow repetitive patterns.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

 

Beth yw gwerth rhif? Rydyn ni wedi dysgu beth yw gwerth rhifau hyd at 10. Peintion a threfnon ni blatiau numicon o'r lleiaf i'r fwyaf. 

What is the value of a number? We have learned the value of numbers up to 10. We painted and arranged numicon plates from the least to most and matched colour.

Unigolion Iach, Hyderus.

Mae'n bwrw glaw yn sober iawn......

 

Heddiw, mae wedi bod yn ddiwrnod gwlyb a diflas! Amser chwarae doeddwn ni ddim yn gallu chwarae ar yr iard felly wnaethon ni ioga yn y dosbarth. 

 

Today, has been a wet day. At playtime we couldn't play on the yard so we did yoga in class.


Top