Menu
Home Page

Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales

Cyflwyniad i'r rhieni/ gofalwyr Presentation for parents/guardians

Canllaw i'r rhieni

Guidance for Parents/ Carers

Curriculum Summary

Crynodeb Cwricwlwm

Polisi Cwricwlwm

Pedwar Diben / Four Purposes

Nod ein Cwricwlwm yn Ysgol Gymraeg Bronllwyn, yw i gefnogi ein dysgwyr i fod yn;

The aim of our Curriculum in Ysgol Gymraeg Bronllwyn, is to support our learners to be;

 • Ddysgwyr uchelgeisiol a galluog sy'n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes./ Ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives.
 • Cyfranwyr mentrus a chreadigol sy'n barod i chwarae rhan yn llawn yn eu bywyd a'u gwaith. / Enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work.
 • Dinasyddion egwyddorol a gwybodus sy'n barod i fod yn ddisgyblion i Gymru a'r byd. / Ethical, informed citizens of Wales and the world.
 • Unigolion iach a hyderus sy'n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelod gwerthfawr o gymdeithas. / Healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society. 
Dewch i gwrdd a chymeriadau newydd y 4 diben / Come and meet our new characters for the 4 purposes.

Ceri Creu, Gwenllian Galluog, Guto Gwybodus a Iona Iachus

Gweledigaeth ein hysgol / Our school vision

Meysydd Dysgu / Area’s of Learning

 

Mae chwe maes o ddysgu a phrofiadau i’r Cwrwcwlwm / There are six areas of learning and experiences to the Curriculum:-

Celfyddydau Mynegianol / Expressive Arts

Iechyd a Lles / Health and Well-being

Dyniaethau / Humanities

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu / Languages, Literacy and Communication

Mathemateg a Rhifedd / Mathematics and Numeracy

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

Camau Cynnydd / Progression Steps

 

Yn hytrach na Chyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol Dau, fe fydd blynyddoedd dysgu yn cael eu trefnu mewn i'r Camau Cynnydd isod:

Instead of Foundation Phase and Key Stage Two, year groups will be split into the Progression Steps below;

Cam Cynnydd 1:  Meithrin & Derbyn

Progression Step 1: Nursery and Reception

 

Cam Cynnydd 2 : Blwyddyn 1, Blwyddyn 2 & Blwyddyn 3

Progression Step 2:  Year 1, Year 2 & Year 3

 

Cam Cynnydd 3:  Blwyddyn 4, Blwyddyn 5 & Blwyddyn 6

 Progression Step 3: Year 4, Year 5 & Year 6

Animeiddiad Cwricwlwm i Gymru

Rydym wedi datblygu animeiddiadau newydd ar gyfer ein cwricwlwm 2022 - ewch i https://www.youtube.com/watch?v=RxExNaPwCRU

Relationships and Sexuality Education

Relationships and sexuality education (RSE) is an innovative part of the new #CurriculumForWales. All learning provided under RSE will be appropriate to the age and developmental stage of the learner. Every year group will be engaged differently, and only ever in ways suitable for their age and understanding - for example, for younger learners this will simply mean talking about self-esteem and how to communicate feelings.

Yn dilyn adolygiad Donaldson o`r Cwricwlwm yng Nghymru, sef cyhoeddiad Dyfodol Llwyddiannus rydyn ni wrthi yn addasu ein Cwricwlwm ni.

 

Following the Donaldson review of the Curriculum in Wales, publication of Successful Future, we are developing our own Curriculum in school. 

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Beth sydd wedi newid a beth sydd heb newid?

Religion Values and Ethics What`s changed and what hasn`t changed

Cwricwlwm newydd i Gymru

Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid.

A new curriculum for Wales

This is an exciting time for the young people of Wales. A new Curriculum for Wales is coming that will enthuse learners from 3 to 16, giving them the foundations they need to succeed in a changing world.

Cwricwlwm newydd i Gymru:

Ar 22 Hydref 2015, cyhoeddodd Gweinidog Addysg a Sgiliau Cwricwlwm i Gymru, cwricwlwm am oes, sef cynllun i fwrw ymlaen â'r argymhellion a bennwyd gan yr Athro Graham Donaldson yn ei adroddiad Dyfodol Llwyddiannus.

 

Mae'r cynllun yn amlinellu sut y byddwn yn datblygu ein cwricwlwm newydd, sy'n eang, cytbwys, cynhwysfawr a heriol, gyda'n gilydd. Ac wrth wraidd y cwricwlwm y mae'r pedwar diben, sy'n rhoi'r cyfle i bob plentyn a pherson ifanc ddatblygu i fod:

 • yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes;
 • yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith;
 • yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r byd;
 • yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Elfennau Allweddol:

Bydd y cwricwlwm newydd yn cynnwys:

• 6 Maes Dysgu a Phrofiad 3-16

• 3 cyfrifoldeb traws-gwricwlaidd: llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol

• camau dilyniant yn 5 oed, 8, 11, 14 ac 16

• deilliannau cyrhaeddiad sy'n disgrifio llwyddiannau disgwyliedig ar bob cam dilyniant.

 

Bydd y cwricwlwm yn cael ei drefnu yn 6 Maes Dysgu a Phrofiad:

• Celfyddydau mynegiannol

• Iechyd a lles

• Dyniaethau (gan gynnwys Addysg Grefyddol ddylai aros yn orfodol i 16 oed)

• Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu (gan gynnwys ieithoedd tramor modern yng
Nghymru, a ddylai aros yn orfodol i 16 oed, a)

• Mathemateg a rhifedd

• Gwyddoniaeth a thechnoleg (yn cynnwys cyfrifiadureg).

A new curriculum for Wales:

The 4 purposes will be at the heart of our new curriculum. They will be the starting point for all decisions on the content and experiences developed as part of the curriculum to support our children and young people to be:

 • ambitious, capable learners ready to learn throughout their lives;
 • enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work;
 • ethical, informed citizens of Wales and the world;
 • healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society.

 

Key elements

 

The new curriculum will include:

 • 6 Areas of Learning and Experience from 3 to 16;
 • 3 cross curriculum responsibilities: literacy, numeracy and digital competence;
 • progression reference points at ages 5, 8, 11, 14 and 16;
 • achievement outcomes which describe expected achievements at each progression reference point.

 

The curriculum will be organised into 6 Areas of Learning and Experience:
 • Expressive arts;
 • Health and well-being;
 • Humanities (including RE which should remain compulsory to age 16);
 • Languages, literacy and communication (including Welsh, which should remain compulsory to age 16, and modern foreign languages);
 • Mathematics and numeracy;
 • Science and technology (including computer science).

Y 4 Diben/ The 4 Purposes

Asesu

Mae asesu’n broses barhaus sy’n digwydd bob dydd mewn ysgolion. Mae’r pwyntiau cyfeirio ar gyfer cynnydd yn helpu dysgwyr, athrawon, rhieni a gofalwyr i ddeall a yw cynnydd priodol yn cael ei wneud. Byddan nhw’n amlinellu disgwyliadau i ddysgwyr ym mhob maes o’u dysgu gan ymwneud yn fras ag oedrannau 5, 8, 11, 14 ac 16.

 

 

Nodyn esboniadol wedi'i animeiddio - cwricwlwm newydd

Uploaded by welshgovernment on 2018-09-26.

Assessment

Assessment is a continuous process and takes place on a daily basis in schools. Progression reference points help learners, teachers, parents and carers to understand if appropriate progress is being made. They will set out expectations for learners in each area of their learning relating broadly to ages 5, 8, 11, 14 and 16.essment

 

Animated Explainer - new curriculum

Uploaded by welshgovernment on 2018-08-23.

Cymeriadau`r Pedwar Diben / Four Purposes Characters

Ceri Creu, Gwenllian Galluog, Guto Gwybodus a Iona Iachus


Top