Menu
Home Page

Dosbarth 4 2022-23

Dosbarth 4

 

 

Athrawes ddosbarth- Miss J Doran

Cynorthwyes ddosbarth- Mrs S Davies

 

 

Email address:

jordan-lea.doran@yggbronllwyn.rctcbc.cymru

 

Twitter:

@Dosbarth4_YGGB

 

Yn nosbarth 4, mae 32 o blant i gyd. In Class 4, we have a total of 32 children.

 

Ymarfer Corff pob dydd Iau . Disgyblion i ddod a'u gwisg i'r ysgol i ymarfer newid. Does neb i wisgo unrhyw emwaith. Tynnwch mas unrhyw clustdlysau os gwelwch yn dda.

PE every Thursday. Pupils to bring their PE kit to school so that they can practise changing in their classes. No jewellery to be worn. Please remove any earrings.

 

 

Bydd Llyfrau darllen yn cael eu danfon adref pob wythnos, a bydd gwaith cartref ar-lein trwy hwb yn wythnosol. Ymarferwch fewngofnodi.

Reading books will be sent home every week and homework will be sent online using the hwb platform. Please practise logging in at home.

 

Profion sillafu pob Dydd Iau. Ymarferwch y geiriau sillafu bydd ar y gwaith cartref yn wythnosol.

Spelling tests are every Thursday. Please practise the spelling words each week, they will be available on the homework.

Wythnos Ailgylchu / Recycling Week

Shwmae o Dosbarth 4!

Still image for this video

Diwrnod Shwmae

Mecsico

Blasu bwyd Mecsicanaidd/Tasting Mexican food

Creu baner Mecsico/Creating the Mexican flag

Dylunio baner Mecsico/Designing the Mexican flag

Ymchwilio sut mae’r tywydd yng Nghymru a Mecsico/Researching how the weather is in Wales and Mexico

Caffi Mecsico/Mexico Café

Dawns Het Mecsicanaidd/Mexican Hat Dance

Still image for this video

Chwarae cwisiau am Mecsico/Playing quizzes about Mexico

Didoli bwyd ac eitemau tywydd gwahanol/Sorting foods and different weather items

Archwilio synau offerynau gwahanol/Exploring different instrument sounds

Still image for this video

Rhannu 1 ffaith ni wedi dysgu am Mecsico/Sharing 1 fact we learnt about Mexico

Diwrnod Trwynau Coch/Red Nose Day

Siop Swapio Llyfrau/Book Swap Shop

Trip i Castell Caerdydd/Trip to Cardiff Castle.

Gwaith Iaith / Language Work:

Sillafu geiriau Tric a Chlic

Sillafu geiriau Tric a Chlic gyda eliffantod

Gemau Tric a Chlic ar yr Ipads / Tric a Chlic games on the Ipads

Mathemateg / Mathematics:

Cyfatebu rhifau a blociau / Matching numbers and blocks

Creu patrwm sy’n ailadrodd gyda blociau / Make a repeating pattern using blocks

Defnyddio Numicons i tynnu lluniau / Using Numicons to draw pictures

Cyfatebu rhifau wedi ysgrifennu gyda’r rhif / Matching the written numbers with the numbers

Creu patrwm sy’n ailadrodd / Create a repetitive pattern

Ardal Creadigol / Creative Area:

Wedi creu allan o K’nex/ We made this using K’nex

Still image for this video

Dyma roced polydronnau / Here is a rocket made with poly drones

Dyma fy ngoron / Here is my crown

Celf / Art:

Titanic allan o sialc / Titanic made with chalk

Brenhines Elizabeth allan o sialc / Queen Elizabeth made with chalk

Enfys allan o sialc (+Can) / Rainbow made of chalk (+Song)

Still image for this video

Gwyddoniaeth/Science

Adeiladu Cestyll efo deunyddiau gwahanol/Building castles using different materials

Ydy ein castell yn gallu gwrthsefyll ymosodiad? Can our castle withstand an attack?

Still image for this video

Ydy ein castell yn gallu gwrthsefyll ymosodiad? Can our castle withstand an attack?

Still image for this video

Ydy ein castell yn gallu gwrthsefyll ymosodiad? Can our castle withstand an attack?

Still image for this video

Ydy ein castell yn gallu gwrthsefyll ymosodiad? Can our castle withstand an attack?

Still image for this video

Ydy ein castell yn gallu gwrthsefyll ymosodiad? Can our castle withstand an attack?

Still image for this video

Ydy ein castell yn gallu gwrthsefyll ymosodiad? Can our castle withstand an attack?

Still image for this video

Ymarfer Corff / PE Lessons:

Ffrâm dringo/Climbing frame


Top