Menu
Home Page

Llythyron / Letters

Llythyron blynyddol / Yearly letters

Caniatad rhieni ardal leol llythyr blynyddol / Parental Consent for local visits yearly letter

Cais am wyliau / Holiday consent form

LLythyr Caniatad Meddyginiaeth/ Administer Medication consent form

Contract defnydd boddhaol o`r rhyngrwyd / Acceptable use contract of the internet

Sut i dalu ar-lein / How to pay on-line

Llythyron cyn 2020 / Letters pre 2020

New guidelines for self isolation

Clwb gymnasteg a rygbi yr urdd/ Gymnastic and rugby club with the Urdd

LLythyr clwb Brecwast / Breakfast club letter

Llythyr 21/10/20 / Letter21/10/20 Covid Information

Rydyn ni`n trosglwyddo ein llythyron i`r Adran Newsletters y tymor yma. 

This term we`re transferring our letters to the Newsletter section.

Llythyron cyffredinol am y flwyddyn 2018-19 /

General letters for the year 2018-19

Gwybodaeth GDPR / GDPR information

GDPR Caniatad y rhieni / GDPR Parental Consent

Consent for Hwb Additional Services (English) Consent for your child will allow them to access the following:

Through Hwb, the Welsh Government offers online access (on any web connected device) to other relevant bilingual educational tools and digital resources such as:

Microsoft 365 (including Word, Excel and Outlook e-mail)
Google G Suite for Education
Encyclopaedia Britannica
Just2easy
Flipgrid
Minecraft: Education Edition
and much, much more...
These are known collectively as Hwb Additional Services.

Hwb Additional Services are only available to learners where consent has been obtained.

Please see the below video for more information:

Caniatad Gwasanaethau Ychwanegol Hwb/ Hwb Additional Services Consent Form

Caniatad Lluniau / Photos consent

Ffurflen wyliau / Holiday Notification Form

Caniatad Ardal Leol/ Local Area consent form

Cau`r Ysgol ar fyr rhybudd / School closure at short notice

Presenoldeb / Attendance

Diogelwch Clwb Brecwast ac Ysgol / Breakfast Club and School Safety

Gwyliau 2018-19 / School holidays 2018-19

Llythyron Tymor yr Haf 2019/

Summer term letters

Diwedd y flwyddyn / End of year

Canlyniadau prawf Gweithdrefnol ar-lein Bl 2 - 6 / Year 2 - 6 Procedural on-line results

Gwibdaith Dosbarth 7 / Class 7 trip

Gwibdaith Dosbarth 6 / Class 6 trip

Llythyr Ffrind Ffyddlon / Faithful friend letter

Dosbarthiadau 2019-20 / Classes 2019-20

Mabolgampau Meithrin / Derbyn / Nursery / ReceptionSports Day

Manylion Llangrannog Information

Diwrnod Noddedig / Sponsored Day event

Ymweliad y Nyrs Ysgol i Flwyddyn 6 / School Nurse visit for Year 6

Ymweliad y Nyrs i Ferched Bl 5 a 6 / School Nurse visit for Year 5 / 6 girls

Pamffled dyddiadau`r tymor fersiwn 2 / Version 2 School Pamphlet dates

Mabolgampau Bl 1-6 / Year 1-6 Sports Day

Gwibdaith Dosbarth 1 a 2 / Class 1 & 2 trip

Pamffled dyddiadau Tymor yr Haf / Summer term pamphlet dates

Llythyron Tymor y Gwanwyn 2019

 

Spring Term 2019 Letters

Canlyniadau Celf a Chrefft yr Urdd Arts & Crafts results

Disgo Pasg a phared hetiau`r Pasg / Easter Disco and Easter Bonnet Parade

Llwyddiannau`r Eisteddfod Gylch Success

Parent engagement sessions for SEN pupils at RCT

Gwibdaith Dosbarth 6, 7 ac 8 i Gastell Caerffili / Class 6, 7 & 8`s visit to Caerphilly Castle

Pamffled dyddiadau`r tymor / Term dates pamphlet

Gwibdaith Dosbarth 3 & 4 i Sw Bryste / Bristol Zoo trip for Class 3 & 4

Dyddiadau`r Tymor - fersiwn 2 Term dates pamphlet-2nd version

Noson e-ddiogelwch / E-safety evening

Disgo Santes Dwynwe / Santes Dwynwen Disco

Dyddiadau`r Tymor y Pasg / Spring Term dates

Help ar gyfer Eisteddfod Gylch y Rhondda / Help needed for the Rhondda Eisteddfod Gylch

Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd / Urdd Arts and Crafts competition

Llythyron Tymor y Gwanwyn/

Spring Term Letters

Apel Nadolig Valleys Kids / Valleys Kids Christmas Appeal

Gwasanaeth Carolau Bl 2 - Bl 6 / Yr 2 - Yr 6 Christmas Carol Service

Sioe Branwen - Bl 3 - 6 / Branwen Show - Yr 3 - 6 pupils

Cyngerdd Nadolig Meithrin - Bl 1 / Nursery - Year 1 Christmas Concert

Disgo Ysgol / School Disco

Pamffled dyddiadau`r tymor - fersiwn 4/Term dates letter - 4th version

Gwibdaith Dosbarth 7 a 8 / Class 7 & 8 Trip

Gwibdaith Dosbarth 5 a 6 / Class 5 & 6 trip

Ffair Nadolig / Christmas fete

Llwyddiannau`r Gala Success

We will rock you

Dyddiadau`r tymor fersiwn 3 / Term dates version 3

Ymweliad Dosbarth 3, 4 a 5 i Dan yr Ogof/ Class 3, 4 & 5 visit to Dan yr Ogof

Dyddiadau`r tymor - fersiwn 2 / Term dats - version 2

Ethol Rhiant Llywodraethwr / Parent Governor Nomination

Jambori`r Urdd

Dyddiadau`r Tymor / Term Dates

Dechrau Tymor / Start of term

Llythyr Kerbrcraft i Flwyddyn 2 / Year 2 Kerbraft letter

Aelodaeth yr Urdd / Urdd membership

Clwb Chwaraeon yr Urdd i Fl 1 - 4/ Urdd Sports Club for Yr 1 - 4

Llythyron Tymor yr Haf 2018

Summer term 2018 letters

Gwersyll yr Urdd yn yr Haf / Urdd camp during the Summer

Dyddiadau`r tymor / Term Dates

Cylchlythyr yr Haf gan y Nyrs / Summer Newsletter from the Nurse

Ymweliad y Nyrs i Ferched Bl 5 / Nurse visit for Year 5 girls

Ymweliad y Nyrs i Flwyddyn 6 / Year 6 Nurse visit

Canlyniadau Celf a Chrefft yr Urdd Arts and Crafts results

Poster Gofal Plant / Childcare flyer

Llythyron Tymor yr Hydref 2017

Autumn Term 2018 Letters

Clwb TGCh / ICT Club

Dechrau`r Tymor / Start of term

Pamffled dyddiadau Tymor yr Hydref / Autumn term pamphlet

Aelodaeth yr Urdd / Urdd membership

Jambori`r Urdd Jambori

Nosweithiau Ffilm / Film Evenings

Dyddiadau ail-hanner tymor yr Hydref / Second Autumn half term dates

Disgo Nadolig / Christmas Disco

Llwyddiannau`r Gala Results

Sioe Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Show

Trefniadau diwedd Cyngerdd Nadolig Bl 3 - 6 / End of Chrsitmas concert arrangements for pupils in Years 3 - 6

Llythyron Tymor y Gwanwyn 2018

Spring Term 2018 Letters

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn / Spring Term Dates

Disgo Santes Dwynwen / St. Dwynwen`s Disco

Gemau pel-droed / Football games

Noson ddiogelwch ar-lein / On-line safety evening

Celf a Chrefft yr Urdd / Urdd Arts and Crafts letter

Llwyddiannau Eisteddfod Gylch / Eisteddfod Gylch Success

Llythyr meddygol y Frech Goch / Measels Letter

Llythyr pwysig am ymddygiad / Important letter regarding behaviour

Disgo`r Pasg / Easter Disco


Top