Menu
Home Page

Dosbarth Rhosyn a Chenhinen Bedr

Dosbarthiadau Rhosyn a Chenhinen Bedr

Athrawes- Mrs Evans. 

Dosbarth Rhosyn- Miss Frary, Miss Seeley, Miss Walker, Miss Elliott a Miss Davies.

Dosbarth Cenhinen Bedr- Mrs Evans a Miss Edwards. 

 

 

Eleni, mae 67 o blant yn yr uned o dan 5. 

There are 67 children in the under 5 unit this year. 

 

Diwrnodau Ymarfer Corff/ Physical Education days:

 

Dosbarth 1-  Dydd Mercher/ Wednesday.

Dosbarth 2- Dydd Gwener/ Friday. 

 

Gwaith Cartref/ Homework: 

I gael mynediad i waith cartref eich plentyn bydd angen i chi sganio cod qr unigol eich plentyn. 

 

To access your child's homework you will need to scan your child's individual Seesaw qr code. 

 

 

Croeso i chi fy ebostio i ofyn am help a chefnogaeth 

 You're welcome to email me to ask for help or support:

 

EvansR338@hwbcymru.net

Ar ôl astudio stori 'Sypreis Handa' aethon ni ati i gasglu gwybodaeth ynglŷn â hoff ffrwythau ein ffrindiau. Llunion ni bictogram i arddangos ein canlyniadau.

After reading 'Handa's Surprise' we collected data by asking our friends - what's your favourite fruit? We created a pictogram to represent our findings. 

Helpon ni'r weithwyr y ganolfan ailgylchu didoli'r sbwriel yn ôl eu siâp 3d. 

We helped the workers at the recycling centre sort the rubbish according to it's 3d shape. 

Rydyn ni wedi creu lluniau cerbydau gyda siapiau 2d. 

We created vehicle pictures with 2d shapes. 

Pa anifeiliaid sy'n deor o wyau?

Which animals hatch from eggs? 

Dysgom am gylch bywyd yr iâr. 

We've learnt and observed the life cycle of a chicken. 

Pa anifail fydd yn deor o'r wy? Cywion!

Which animal will hatch from an egg? Chicks! 

Rydyn ni'n gofalu am y cywion gan newid y gwely yn ddyddiol. Rydyn ni'n rhoi bwyd a diod iddyn nhw ddwywaith y dydd. 

We care for our chicks by changing their bed once a day. We also give them food and drink twice a day. 

Waw! Mae'r cywion wedi tyfu. 

Wow! The chicks have grown. 

Adeiladon ni gartref newydd i'r cywion gan arbrofi ac adeiladu gyda siapiau 3d. 

We experimented with 3d shapes to create a new coop for the chicks. 

Aethon ni ar helfa wyau gyda'r Bwni Basg. 

We went on an  Easter egg hunt with the Easter Bunny. 

Edrychwch ar ein hetiau Pasg anhygoel!

Look at our amazing Easter bonnets. 

Mae siocled yn ymdoddi wrth iddo gael ei gynhesu. Rydyn ni wedi ymdoddi siocled i greu cacennau blasus. 

Chocolate melts when it's heated. We melted chocolate to prepare tasty cakes. 

Dydd Gŵyl Dewi Hapus. 

Fedrwch chi dynnu llun i gynrychioli Cymru? Edrychwch ar ein lluniau anhygoel! Can you draw a picture to represent Wales? Look at our amazing pictures. 

Rydyn ni wedi dysgu'r stori Santes Dwynwen ar goedd gan ddilyn arddull Pie Corbett. Aethon ni ati i greu llyfrau digidol. Hoffech chi wrando ar ein straeon? 

We have learned the story of Santes Dwynwen following the style of Pie Corbett. We created digital books. Would you like to listen to our stories?

Grwp Porffor

Still image for this video

Grwp Glas

Still image for this video

Grwpiau Melyn a Choch

Still image for this video

Aethon ni ati i arbrofi pa gynnyrch o'r siop fferm sy'n ysgafn neu'n drwm? Which items from the farm shop are light or heavy? 

Ymweliad Cyw

Still image for this video
Am sypreis hyfryd. Daeth Cyw i ymweld â'r ysgol!

Yr Anghenfil Lliwgar

Rydyn ni wedi mwynhau dysgu am wahanol deimladau. Darllenon ni'r  stori 'Yr Anghenfil Lliwgar'. Edrychwch ar ein lluniau anhygoel. Pan mae'r anghenfil yn felyn mae'n hapus, glas yn drist, gwyrdd yn llonyddwch, coch yn grac a phinc yn gariadus. 

We've enjoyed reading the story ' The Colourful Monster'. When the monster is yellow he's happy, blue he's sad, green he's relaxed, red he's angry and pink he's feeling loved. Look at our amazing pictures. 

Sillafu

Ysgrifennu brawddegau llawn. Writing full sentences. 

Rydyn ni'n dda yn sillafu geiriau Tric a Chlic. We can spell C-V-C words. 

Diwali

Dysgom ni am hanes Rama a Sita.

We've been learning about the history of Rama and Sita. 

Yn y dosbarth allanol, aethon ni ati i greu patrwm Rangoli gyda siapiau 2d. 

In our outdoor classroom, we created a Rangoli pattern with 2d shapes. 

Peintion ni batrymau Mehndi gyda mwyar duon. 

We painted Mehndi patterns with blackberries. 

 

Aethon ni ati i greu ffon wreichion gan gyfrifo'r wreichion ar bob ffon. 

We created number sparklers. 

Dilynodd Rama a Sita y lampiau difa i gyrraedd adre. Edrychwch ar ein lampiau difa. 

Rama and Sita followed the diva lamps home. Look at our diva lamps. 

Dathlu Noson Tân Gwyllt. 

Celebrating Bonfire Night. 

Adeiladon ni goelcerth gyda brigau. Eisteddon ni o amgylch y goelcerth a mwynheuon ni ddiod boeth a stori.

We built a bonfire with twigs. We sat around the bonfire and enjoyed a hot drink and a story. 

Rydyn ni wedi dysgu am wthio a thynnu. Adeiladon ni drac cerbydau gan weithio gydag eraill i sicrhau bod y cerbydau yn symud yn gyflym ac yn araf, yn bell a phellter byr. Am hwyl a sbri! 

We've learned about pushing and pulling. We built a vehicle track and worked with others to ensure the vehicles moved quickly and slowly, far and a short distance. What fun!

Rydyn ni'n archwilio pa mor bell mae'r cerbydau yn teithio? Pa gerbyd teithiodd y daith bellach? Pa gerbyd teithiodd y daith fyrrach? We investigated how far the vehicles travelled. Which vehicle travelled the furthest/ shortest distance? 

Helfa drysor- Rydyn ni wedi casglu arian gyda magnetau. Aethon ni ati i ddidoli'r darnau arian yn ôl eu gwerth.

Treasure hunt- We collected money with magnets. We sorted the coins by their value.

Cyfrifo cyfansymiau arian. Calculating amounts of money. 

Rydyn ni'n trin arian i dalu am nwyddau yn y siop fferm? We are handling money to pay for produce in the farm shop. 

Beth yw gwerth darnau o arian? How much is each coin worth? 

Yr Hydref

Rydyn ni wrth ein bodd yn ymchwilio'r Hydref yn yr ardal ddarganfod. 

We enjoy exploring Autumn in the discovery area.

Sesiwn bysedd bywiog- Rydyn ni'n creu draenogod pwmpenni gan daro brigau i mewn i'r pwmpenni.

We created pumpkin hedgehogs by hammering twigs into the pumpkins.

Rydyn ni wedi paratoi, coginio a blasu cawl pwmpen. Roedd hi'n flasus iawn! 

We prepared, cooked and tasted pumpkin soup. It was very tasty! 

Yn y gegin fwd, rydyn ni wedi paratoi cawl pwmpen i'r Bwgan Brain.

We prepared pumpkin soup in the mud kitchen for the scarecrow. 

Aethon ni ati i dywallt a chymysgu cynhwysion i greu pwmpenni hudol. 

We experimented by pouring and mixing ingredients to create pumpkin potions. 

 

Rydyn ni wrth ein boddau dysgu yn y dosbarth allanol. Rydyn ni wedi paratoi te Hydrefol i'r draenog a'r wiwer. 

We thrive and enjoy learning in the outdoor classroom. We prepared  an Autumnal tea for the hedgehog and squirrel.

Mae'r wiwer fach yn casglu mes. Aethon ni ati i helpu'r wiwer cyfrifo'r nifer gywir o fes.

The squirrel collects acorns. We helped the squirrel count the correct number of acorns.

Cyfrifon ni bigiadau'r draenogod.

We created number hedgehogs. 

Rydyn ni wedi cynllunio a chreu patrymau ailadroddus gyda'r eitemau naturiol Hydrefol. 

We planned and created natural Autumnal patterns.

Mae dail y coed yn newid lliw. 

The leaves of the trees change color.

Sesiwn bysedd bywiog- Rydyn ni wedi creu mwclis naturiol gydag eitemau Hydrefol.

Lively finger session- We have created a natural necklace with Autumnal items.

Pa wrthrychau Hydrefol sy'n galed neu'n feddal?

Which Autumnal objects are hard or soft?  

Sesiwn bysedd bywiog- modelu toes i ddathlu'r Hydref. 

Lively finger session- modelling dough to celebrate Autumn.

Diwrnod Roald Dahl

Rydyn ni'n gweithio yn ffatri Wili Wonca. Ein sialens oedd cynllunio a chreu siocled newydd.

Working at Wili Wonka factory- our challenge was to design and create new chocolate bar.

Gofynnodd Wili Wonka i ni addurno lolipops newydd gan ystyried y patrwm a lliw. 

Wili Wonka asked us to decorate new lollipops considering the pattern and colour.


Top