Menu
Home Page

Dosbarth 4 2020-21

Dosbarth 4

 

Athrawes ddosbarth- Mrs Michaela Halls

Cynorthwyes ddosbarth- Miss Stephanie Elliott

 

Dilynwch ni ar drydar/Follow us on twitter: @Dosb4_YGGB

 

Yn nosbarth 4, mae 30 o blant i gyd. Mae 24 ohonynt ym mlwyddyn 2 a 6 ohonynt ym mlwyddyn 1. In class 4, we have 30 children in total. 24 of whom are in year 2 and 6 are in year 1. 

 

Ymarfer Corff pob dydd Mercher. Disgyblion i ddod yn eu gwisg ymarfer corff i’r ysgol.

PE every Wednesday. Pupils to come wearing their PE kit to school. 

 

 

Bydd Llyfrau darllen yn cael eu danfon adref pob wythnos, a bydd gwaith cartref ar-lein trwy hwb yn wythnosol. Ymarferwch fewngofnodi.

Reading books will be sent home every week and homework will be sent online using the hwb platform. Please practise logging in at home.

 

Profion sillafu pob Dydd Gwener fel arfer. Ymarferwch y geiriau sillafu ar J2blast yn wythnosol.

Spelling tests are every Friday. Please practise the spelling words each week on J2blast.

Fideo yn esbonio sut i fewngofnodi i‘ch cyfrif hwb:

Still image for this video

A video explaining how to log in to your hwb account:

Still image for this video

How to save and edit work on j2e

Still image for this video

Sut i arbed a golygu gwaith yn j2e

Still image for this video

Ein hymarferion darllen a sillafu/ Our reading and spelling activities

Neidio, adeiladu a sillafu/ jumping, blending and spelling

Still image for this video

Dewch i edrych ar ein ffyrdd hwyl a sbri i ddarllen a sillafu/ Take a look at the fun ways we learn to read and spell

Sillafu a gwirio/ spell and check

Still image for this video

Arwyr/ Heroes

 

Y tymor hwn, rydym yn astudio'r thema  ysgol gyfan 'Arwyr'. Dechreuon ni'r daith trwy ddysgu amdanom ni, cyn sôn am arwyr sy'n ein helpu o ddydd i ddydd ac uwch-arwyr hefyd wrth gwrs! 

 

This term we are studying the whole school theme of 'Heroes'. We've started our journey by learning about ourselves, before learning about heroes who help us from day to day and of course, we can't forget super heroes!

 

        

Dilynwch ein Datblygiad Mathemaegol/ Follow our Mathematical Development

Trefnu ac ysgrifennu rhifau/ Ordering, sequencing and writing numbers

Dosrannu degau ac unedau/ Partitioning tens and units

Odrifau ac eilrifau/ Odd and even numbers

Bondiau 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20

Cyfri fesul 2, 5 a 10 a dilyniannau rhif/ Counting in 2,5 & 10’s and number sequences

Hopgots cyfri fesul 10/ Hopsgots counting in 10’s

Still image for this video

Rydym yn gallu cyfri fesul 2/ We can count in two’s 🧦

Still image for this video

Hopgots cyfri fesul 5/ Counting in 5 hopscotch

Still image for this video

Adio a thynnu deg/ Adding and subtracting 10

Diwrnod plant mewn angen/ Children in need day

Cadw’n heini 💪🏼 Keeping fit 🏃🏼‍♀️ #Ionaiach

Still image for this video

Joio gwneud cylched ffitrwydd/ Enjoying taking part in a fitness circuit #Ionaiach

Still image for this video

Ioga uwcharwyr/ superhero ioga 🦸‍♂️ 🦸‍♀️ #Ionaiach

Twymo fel uwcharwyr. Superhero warm up session.

Still image for this video

Top