Menu
Home Page

Dosbarth 6 2022-23

Croeso i Ddosbarth Gelli ( Blwyddyn 4 )

Croeso i Ddosbarth Gelli ! / Welcome to Dosbarth Gelli ! [ Dosbarth 6] 

 

Mae 29 yn ein dosbarth ni ac enw ein hathrawon yw Mrs Riding a Miss Andrews. Mae Miss Saggers a Miss Rees hefyd yn ein helpu. Plant Blwyddyn  4 ydym ni ac rydym yn gyffrous iawn i ddysgu sgiliau newydd y flwyddyn hon ! 

 

We are a class of 29 and our teachers are Mrs Riding and Miss Andrews. Miss Saggers and Miss Rees also help us and teach us in class. We are in Year 4 and are very excited to learn new skills this year !

 

Mae ein gwersi Ymarfer corff ar Ddydd Mawrth ac ar ddydd Iau ac mae angen i ni ddod i’r ysgol gyda chit ymarfer corff. Peidiwch ag anghofio eich esgidiau ymarfer !!

Our P.E lessons are on a Tuesday and Thursdays and we need to bring  our sports kits to school on these days. Don't forget your trainers!

Cofiwch i ymuno a'n dosbarth Google Classroom er mwyn cwblhau tasgau di-ri !

Remember to join our Google Classroom to complete a variety of tasks !

20.4.23 - Plant wrth eu boddau yn ymchwilio am bryfed wrth chwynnu'r ardd! Tasg yn cyfri'r nifer o bryfed a welson nhw yn yr ardd a chofnodi'u canlyniadau mewn tabl. Children enjoyed investigating for insects while weeding the garden. A task in counting the number of insects they saw in the garden and recording their results in a table.

31.3.21 - Plant yn dewis llyfrau o'r Ffair Gyfnewid Llyfrau! Diolch i'r disgyblion a daeth llyfrau i gyfnewid yn y ffair a diolch enfawr i blant Bl.5 am helpu a diolch i Mr Rock am drefnu. #DwluArDdarllen Children choose books from the Swap Shop Book Fair! Thank you to the pupils who brought in books to swap at the fair and a huge thank you to the Year 5 children for their help and Mr Rock for organising.

29.3.23 - Mwynheuon ni mas draw ar ein gwibdaith i Lancaiach Fawr. Aethon ni nôl mewn amser i weld sut oedd bywyd yn y 17eg Ganrif. Dysgon ni lawer am hanes Llancaiach Fawr yn ogystal â’r hanes y bobl oedd yn byw a gweithio yno. Aethon ni mewn i’r gegin y plas, y neuadd fawr, yr ystafell wely Mistar Pritchard, a hyd yn oed yr ystafell arfogaeth! Am brofiad bythgofiadwy!

Dyma ni yn chwarae gyda theganau roedd y plant yn yr 17eg Ganrif yn chwarae gydag yn ogystal ag ysgrifennu gyda phluen ŵydd ac inc. Am sialens!

Ein Gym Allanol newydd!

Plant yn mwynhau chwarae ar y gym newydd 😆 rydyn ni’n ffodus iawn i gael gym allanol yn ein hysgol #hyderus #iachus #gweithgar! Children enjoying playing on the new gym 😆 we are very lucky to have an external gym at our school!

Rydyn ni wedi fod yn astudio tirluniau Syr Kyffin Williams, yn edrych ar lliw a chysgod. Rydyn nawr yn paratoi am cystadleuaeth celf yr Urdd ac yn cymysgu nifer o lliwiau wrth creu tirluniau ein hunain o Mynydd yr Eglwys a Pen y Fan.

7.2.23 - Diwrnod e-diogelwch. Daeth yr arweinwyr digidol i siarad i'r dosbarth. Darllen on ni stori Yr Ellyll Pop Up. Yna cafon ni cwis yn trafod diogelwch ar-lein.

30.1.23 - Daeth ymwelwyr o Bryn Pica i gyflwyno gwobr enillon ni am ein hymroddiad i'r sesiynau ailgylchu ar-lein. Enillon ni lawer o wrthrychau garddio, edrychwn ni ymlaen at ddefnyddio yn yr ardd tymor nesaf! Diolch Bryn Pica, rydyn ni'n gwerthfawrogi ein gwobr ac yn gyffrous iawn i'w ddefnyddio. Da iawn chi Dosbarth 6!

Tasg anodd i mireinio gwaith Syr Kyffin Williams. Rydyn ni'n edrych yn ofalus ar yr lliwiau, cysgodion a siap.

Arbrofi gyda paent powdr dyfrlliw, a trio creu lliwiau addas ar gyfer tirlun fel Syr Kyffin Williams.

Peintio tirlun nadoligaidd ar gyfer drws y dosbarth.

6.12.22 - Mwynheuon ni mas draw yn sesiwn ffitrwydd gyda Mr Ffit! Dysgon ni'r pwysigrwydd o fod yn heini ac i fwyta'n iachus a sut mae hyn yn cael effaith positif ar ein corff a'n meddwl. Am unigolion iach a hyderus! Diolch Mr Ffit! #cadw'nheini #iechyd #lles

29.11.22 - Daeth Andrew Dowling i ymweld a ni heddiw i drafod ac i ganu ei gân newydd sef ‘We Got the Red Wall’ - cân ysgrifennodd i gefnogi Cymru yng Nghwpan y Byd yn Gatar! Beth am i chi chwarae’r cân ar YouTube heno cyn y gêm yn erbyn Lloegr?? #ysbrydoledig 🎶 ‘Because we’re Wales, we’ve got the red wall, so support the boys and make some noise in Qatar!’ 🎶

Wnaethon ni fwynhau gwylio'r gêm Dydd Gwener, yn cefnogi Cymru yn chwarae yn erbyn Iran! Wnawn ni ddim sôn am y sgôr :( #CMONCYMRU! #YWalGoch

22.11.22 - Ymweliad gan Heddwas PC Jenkins! Dysgon ni am fwlio a sut i ddelio gyda fwlio yn yr ysgol. #ffrindffyddlon #caredigrwydd Roedd cyfle i wisgo gwisg yr Heddlu hefyd! Am brofiad anhygoel!

Tybed faint mae'n costio i brynu tocyn i wylio tîm Cymru cystadlu yng Nghwpan y Byd 2022 yn Qatar? Gwaith ymchwil arbennig!

14.11.22 - Gwisgo sanau od i ddathlu Wythnos Gwrth-Fwlio! #caredigrwydd #DweudNaiFwlio

11.11.22 - Joio yn y Jambori 👏👏👏 Cwpan y Byd !!

Still image for this video

IMG_4713.mov

Still image for this video

IMG_4712.mov

Still image for this video

Dawnsio gwych 👏👏👏

Still image for this video
Routine ‘Thriller’ arswydus iawn ar gyfer dathliadau Calan Gaeaf 👍👍 Diolch i RCT Sport

Joia creu Rangoli ar y iard 😁 #unigolioncreadigol #lliwiaullachar

Gwaith Celf Diwali #creadigol

Arbrawf llawn hwyl a sbri i ddarganfod pa eitemau yn y dosbarth yn naill ai'n dryloyw, tryleu neu ddi-draidd gyda tortsh. #unigolionchwilfrydig

DIWRNOD ROALD DAHL

Gwisgoedd anhygoel! Ymdrech anhygoel! Gwaith anhygoel!

Llawer o hwyl a sbri yn creu cymeriad ar gyfer stori Roald dahl gan ddefnyddio geirfa ' nonsesnse'.

Syniadau creadigol a dychmygus iawn !

Dyma ni’n dawnsio stryd #mentrus

#mentrus #creadigol

Still image for this video

Pob lwc i bawb sydd wedi ymgeisio ar gyfer Y Cyngor Ysgol ! #egwyddorol

Pwysigrwydd Plastigion...llawer i drafod a rhannu barn. Beth yw'r manteision a'r anfanteision tybed?

Sesiwn ar lein gan Bryn Pica. Diolch yn fawr ! Ffeithiau pwysig iawn i helpu ein dysgu sut i ofalu am yr amgylchfyd #egwyddorol #ailgylchu

Ymweld a Techniquest. Llawer o joio, ymchwilio, datrys problemau a dysgu ! #mentrus

Sgiliau canolbwyntio.

Still image for this video

Yn creu cerddoriaeth !

Still image for this video

Sgiliau digidol!

Still image for this video

Gwyddonwyr go iawn ydyn ni yn y Labordy yn dysgu am liwiau. #gwybodus #uchelgeisiol

Wwwwww! Mae'n newid lliw.

Still image for this video

Darganfod yr hylif cywir wrth ddefnyddio pibedau.

Still image for this video

Rydym yn brysur yn dylunio posteri ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl Lles 10/10/22 #unigolionhyderus #unigolioniachus

World Mental Health Day

Still image for this video

Dathlu Mis Hanes Pobl Dduon / Celebrating Black History Month

Prynhawn ysbrydoledig yn gwrando ar yr awduron hyn ! Diolch yn fawr!

Dathlu Diwrnod Shwmae!!

Still image for this video
Rydyn ni wedi creu cyfres o fidios er mwyn helpu pawb i ddysgu Cymraeg. Dewch i ymarfer ...

SHWMAE

Still image for this video

Shwmae!

Still image for this video

Shwmae!

Still image for this video

Shwmae!

Still image for this video

Shwmae!

Still image for this video

SHWMAE

Still image for this video

Dysgu Mathemateg tu allan. Sut i luosi gyda 100. Beth sy’n digwydd i’r digidau, tybed?

Pwy yw’r athrawes heddi tybed?

Still image for this video

Lluosi gyda 100

Still image for this video

Awdur ysbrydoledig yn siarad gyda ni heddi am ei lyfr ‘The little dragon’ Diolch yn fawr Cameron Jones

#dwludarllen

Dysgu am ddathliad Diwali. Beth? Pam? Sut? Ble? Pwy?


Top