Menu
Home Page

Dosbarth 4 / Class 4 2018-19

Croeso i ddosbarth 4

 

Athrawes ddosbarth- Mrs Michaela Halls

Cynorthwyes ddosbarth- Miss Nicola Sweet

 

Yn nosbarth 4, mae 30 plant i gyd. Mae 22 ohonynt ym mlwyddyn 2 ac 8 ohonyn ym mlwyddyn 1. In class 4, we have 30 children in total. 22 of whom are in year 2 and 8 are in year 1. 

 

Ymarfer Corff pob dydd Mercher.

PE every Wednesday.

 

 

Llyfrau darllen a gwaith cartref i'w dychwelyd pob Dydd Mercher.

Reading books and homework to be returned very Wednesday.

 

Profion sillafu pob Dydd Gwener.

Spelling tests are every Friday.

Stori Beth Nesaf gan Jill Murphy, Noson Serennog gan Van Gogh a Pobl y pants o’r gofod/ Whatever Next story by Jill Murphy, Starry Night by Van Gogh and Aliens love underpants

 

Image result for pobl y pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image result for starry night

Y tymor hwn, rydym yn astudio'r stori Beth Nesaf, edrych ar waith Van Gogh o’r enw ‘Noson Serennog’ a’r stori Pobl y pants o’r gofod. Rydym yn mwynhau dysgu'r storiau ar ffurf Pie Corbett a gwneud gwaith sy'n gysylltiedig â'r storïau a gwaith celf.

 

This term we are studying the story Whatever Next, Aliens love underpants and Van Gogh’s worked named ‘Starry Night’.We are enjoying learning the stories in the form of Pie Corbett, and we are thoroughly enjoying producing pieces of work based upon the stories and artwork.

Gweithgareddau tu fas/ Outside activities

Sillafu geiriau allweddol/ spelling key words

Still image for this video

Sillafu geiriau allweddol/ Spelling key words

Still image for this video

Blendio a darllen geiriau/ Blending and reading words

Stori Beth Nesaf wedi’i pherfformio gyda symudiadau. Whatever next story performed with actions.

Still image for this video
Dysgom ni’r stori dros 5 wythnos a phenderfynom ar symudiadau i ein helpu gofio’r stori. We learnt the story over 5 weeks and we chose certain actions to help us remember the story.

Y Gofod/ Space

 

Image result for space

 

Rydym mor gyffrous i ddysgu ffeithiau diddorol am y gofod. Mae'n wych!

 

We are so excited to learn many interesting facts about Space. It's fascinating!

 

Ein gwaith am y gofod/ Our work on Space

Ffeithiau am y gofod/ Facts about space

Still image for this video
Dyma gasgliad o ffeithiau dysgom ni am y gofod fel partneriaid. Defnyddiom ni’r sgrin werdd i deithio i’r gofod! Here is a collection of facts we learnt about space. We used the green screen to travel to space!

Stori yr Hugan Fach Goch a Hansel a Gretel/ Little Red Riding Hood and Hansel and Gretel

 

Fel rhan o’n thema ‘Amser maith  yn ôl’, canolbwyntion ni ar ddwy stori sef Yr Hugan Fach Goch ac Hansel a Gretel. Dyma gasgliad o luniau am yr holl waith mwynheuon ni gwblhau.

 

As part art of our theme ‘Once upon a time’, we concentrated on two stories which are Little Red Riding Hood and Hansel 

and Gretel. Here is a collection of pictures showing all of the work we enjoyed completing. 

 

 

PuppetPals stori Hugan Fach Goch

Still image for this video

Dilynwch ein Datblygiad Mathemaegol/ Follow our Mathematical Development

Odrifau ac eilrfau/ Odd and even numbers

Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Postio odrifau/eilrifau/ Posting odd/even numbers
Postio odrifau/eilrifau/ Posting odd/even numbers

Dosrannu degau ac unedau/ Partitioning tens and units

 

Gyda blocia/ With blocks
Dosrannu degau ac unedau
Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards
Gyda numicons/ With numicons
Gyda blociau/ With blocks
Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards
Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards
Gem ddigidol/ Digital games
Dosrannu degau ac unedau
Gem ddis/ Dice games
Gyda blociau/ With blocks
Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards

Trefnu ac ysgrifennu rhifau/ Ordering and writing numbers

Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering

Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20

Gyda numicon
Our strictly number bonds to 10 partners
Our strictly number bonds to 10 partners
Number bonds to 10 with building blocks.
Number bonds to 10 with building blocks.
Bonidau 10/ Number bonds to 10 with pupils!
Bonidau 10/ Number bonds to 10 with pupils!
Number bonds to 10 with building blocks.
Number bonds to 10 with building blocks.
Number bond games
Number bond games
Number bond games
Bondiau 10 gyda chownteri
Bondiau 20 ar y cyfrifiadur
Bondiau 10 gyda chownteri
Gem byngo bondiau 20
Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Gemau bondiau 20
Gyda numicon
Gyda numicon

Pupils helping each other to understand number bonds

Still image for this video

Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences

Trefnu degau/ Ordering tens
Cyfri fesul 10/ Counting in tens
Trefnu degau/ Ordering tens
Trefnu setiau o 2/ Ordering in two’s
Cyfri fesul 5/ Counting ni 5’s
Creu setiau o 2/ creating sets of 2
Dilyniannau rhif fesul 2
Number sequences in two’s
Number sequences in two’s
Dilyniannau rhif fesul 5
Dilyniannau rhif fesul 1
Number sequences in one’s
Dilyniannau rhif fesul 10
Number sequences in tens
Dilyniannu rhif fesul 10
Number sequences in tens

Adio a thynnu/ Addition and subtraction

Tasgau amrywiol/ various tasks with cards
Tasgau amrywiol/ various tasks with cards
Tasgau amrywiol/ various tasks with pegs
Tasgau amrywiol/ various tasks with conkers
Tasgau amrywiol/ various tasks with rocks
Tasgau amrywiol/ various tasks with dominoes
Tasgau amrywiol/ various tasks with pegs
Tasgau amrywiol/ various tasks on the computer
Tasgau amrywiol/ various tasks on the computer
Tasgau amrywiol/ various tasks in glitter/sand
Tasgau amrywiol/ various tasks on the ipad
Tasgau amrywiol/ various tasks with numbered balls
Tasgau amrywiol/ various tasks with lego blocks
Tasgau amrywiol/ various tasks with animals & pegs
Tasgau amrywiol/ various tasks with animals & pegs
Tasgau amrywiol/ various tasks with animals
Tasgau amrywiol/ various tasks with big blocks
Tasgau amrywiol/ various tasks with big blocks
Tasgau amrywiol/ various tasks with big blocks
Tasgau amrywiol/ various tasks with pegs

Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes

Creu siapiau gyda ffyn lolipops
Creating shapes with lollipop sticks
Creu estroniaid gyda siapiau 2d
Creu siapiau 2d gyda thoes.
Creating shapes with play dough.
Edrych am siapiau 2d tu fas a chreu picollage.
Searching for shapes outside and keeping a record.
Creu siapiau 2d gyda cherrig a brigau.
Creating 2d shapes with pebbles and sticks.
Look what I found! Dyma hecsagon!
Creating aliens using 2d shapes.
Creu siapiau 2d gyda brigau.
Creating 3d with marshmallows
Look what we’ve built!
Chwilio am siapiau 3d yn yr ysgol
Pa siâp ydw i?
Scanning for clues to guess the shape
Edrychwch beth adeiladais i!

Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns

Big cone, small cone and rock pattern
Ailadrodd lliwiau
Brigau, cerrig a welîs
Beth sy’n dod nesaf?
Cones and stones pattern
Pattern with cubes
Patrwm gyda blociau ar linyn
Cerrig a chonau
Shape patterns
Repeating shape patterns
Patrwm blociau gwahanol liw
Repeating shape patterns

Ffracsiynau/ Fractions

Hanner a chwarter
Halves
Torri hanner
Lliwio ffracsiynau
Cutting fractions
Following instructions for fractions
Torri ffracsiynau
Dilyn cyfarwyddiadau ffracsiynol
What will I put on my quarter?
Lliwio hanner
Colouring half
I coloured half!

Arian/ Money

Deall gwerth darnau arian
Understanding the value of coins
Paying with the exact amount of money
Talu am eitemau gydag arian
Paying for items with the exact coins
I know the value of coins in numicon
Talais i gydag arian a numicons
Deall gwerth darnau arian
Talu am eitemau yn siop Dosbarth 4
Paying for items in Class 4’s shop!

Mesur ac amcangyfrif/ Measuring and estimating

Measuring using HWB
Mesur mewn cm
Measuring in cm
Estimating our footprints
Mesur Olson ein traed
Dyma fy ngwaith mesur

Faint o’r gloch yn hi? What is the time?

Digital and analogue clock
Cloc digidol ac analog
Gallaf ddweud faint o’r gloch yw hi.
Connecting the written time with analogue clocks
I can tell the time
Dysgu amser digidol
Cysylltu amser digidol ac analog
Llunio amser ar glociau
What time is it?

Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns

Cerdded yn glocwedd
Walking anti-clockwise
Troi hanner troad
1 full turn clockwise
Cynllunio llwybr gyda throadau
Planning a route using directions and turns
Ymarfer troadau gyda beebots
Practising turns and directions with a beebot
Cynllunio algorithm i’r beebot deithio
Turning jungle animals clockwise and anti-clockwise

Gallaf droi’n glocwedd neu’n wrthglocwedd gyda throad chwarter a hanner/ I can turn clockwise or anti-clockwise using quarter and half turns

Still image for this video

Gallaf droi’n glocwedd neu’n wrthglocwedd gyda throad chwarter a hanner/ I can turn clockwise or anti-clockwise using quarter and half turns

Still image for this video

Cysylltu anifeiliaid y jyngl gydag onlgau sgwâr. Turning jungle animals 90 degrees clockwise and anti-clockwise.

Still image for this video

Bwyd casglodd Dosbarth 4 am Fanc Bwyd y Rhondda/ Food that Class 4 collected for the Rhondda Food Bank. Diolch yn fawr iawn!

Diolch am eich cyfraniad i’r banc bwyd y Rhondda.
Thank you for your contribution to Rhonddafoodbank

Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads.

Ein hwythnos aml-ddiwylliant/ Our multicultural week

‘India’

 

Yr wythnos hon, astudiom ni India a dysgom lawer o bethau diddorol am y wlad. Edrychom ni ar batrymau Rangoli a’u llinell gymesur,  dysgom ni ffeithau am y wlad, crëom grefft yn seiliedig ar ŵyliau’r crefydd, edrychom ar wisg a dawns draddodiadol y wlad. Mwynheuon ni gymaint! 

 

This week, we have been learning about India as part of our multicultural week. We have studied Rangoli patterns and their symmetry, we learnt many intertesting facts about the country, we created crafts based on the country’s festivals as well as learning about India’s culture. We have thoroughly enjoyed ourselves!

Fideo o’n gwaith ni yr wythnos hon

Still image for this video

Ein taith ffantastig i weld Siôn Corn yn Dan yr Ogof/ Our fantastic trip to visit Father Christmas in Dan yr Ogof.

Santes Dwynwen Hapus!

Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Hwyl a sbri yn y ddisgo!

Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel

Disgo a hetiau Pasg/ Easter disco and bonnet parade 🐣


Top