Menu
Home Page

Dosbarth 4 / Class 4 2018-19

Croeso i ddosbarth 4

 

Athrawes ddosbarth- Mrs Michaela Halls

Cynorthwyes ddosbarth- Miss Nicola Sweet

 

Yn nosbarth 4, mae 30 plant i gyd. Mae 22 ohonynt ym mlwyddyn 2 ac 8 ohonyn ym mlwyddyn 1. In class 4, we have 30 children in total. 22 of whom are in year 2 and 8 are in year 1. 

 

Ymarfer Corff pob dydd Mercher.

PE every Wednesday.

 

 

Llyfrau darllen a gwaith cartref i'w dychwelyd pob Dydd Mercher.

Reading books and homework to be returned very Wednesday.

 

Profion sillafu pob Dydd Gwener.

Spelling tests are every Friday.

Stori Beth Nesaf gan Jill Murphy, Noson Serennog gan Van Gogh a Pobl y pants o’r gofod/ Whatever Next story by Jill Murphy, Starry Night by Van Gogh and Aliens love underpants

 

Image result for pobl y pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image result for starry night

Y tymor hwn, rydym yn astudio'r stori Beth Nesaf, edrych ar waith Van Gogh o’r enw ‘Noson Serennog’ a’r stori Pobl y pants o’r gofod. Rydym yn mwynhau dysgu'r storiau ar ffurf Pie Corbett a gwneud gwaith sy'n gysylltiedig â'r storïau a gwaith celf.

 

This term we are studying the story Whatever Next, Aliens love underpants and Van Gogh’s worked named ‘Starry Night’.We are enjoying learning the stories in the form of Pie Corbett, and we are thoroughly enjoying producing pieces of work based upon the stories and artwork.

Gweithgareddau tu fas/ Outside activities

Sillafu geiriau allweddol/ spelling key words

Still image for this video

Sillafu geiriau allweddol/ Spelling key words

Still image for this video

Blendio a darllen geiriau/ Blending and reading words

Stori Beth Nesaf wedi’i pherfformio gyda symudiadau. Whatever next story performed with actions.

Still image for this video
Dysgom ni’r stori dros 5 wythnos a phenderfynom ar symudiadau i ein helpu gofio’r stori. We learnt the story over 5 weeks and we chose certain actions to help us remember the story.

Y Gofod/ Space

 

Image result for space

 

Rydym mor gyffrous i ddysgu ffeithiau diddorol am y gofod. Mae'n wych!

 

We are so excited to learn many interesting facts about Space. It's fascinating!

 

Ein gwaith am y gofod/ Our work on Space

Ffeithiau am y gofod/ Facts about space

Still image for this video
Dyma gasgliad o ffeithiau dysgom ni am y gofod fel partneriaid. Defnyddiom ni’r sgrin werdd i deithio i’r gofod! Here is a collection of facts we learnt about space. We used the green screen to travel to space!

Stori yr Hugan Fach Goch a Hansel a Gretel/ Little Red Riding Hood and Hansel and Gretel

 

Fel rhan o’n thema ‘Amser maith  yn ôl’, canolbwyntion ni ar ddwy stori sef Yr Hugan Fach Goch ac Hansel a Gretel. Dyma gasgliad o luniau am yr holl waith mwynheuon ni gwblhau.

 

As part art of our theme ‘Once upon a time’, we concentrated on two stories which are Little Red Riding Hood and Hansel 

and Gretel. Here is a collection of pictures showing all of the work we enjoyed completing. 

 

 

PuppetPals stori Hugan Fach Goch

Still image for this video

Dilynwch ein Datblygiad Mathemaegol/ Follow our Mathematical Development

Odrifau ac eilrfau/ Odd and even numbers

Dosrannu degau ac unedau/ Partitioning tens and units

 

Trefnu ac ysgrifennu rhifau/ Ordering and writing numbers

Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20

Pupils helping each other to understand number bonds

Still image for this video

Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences

Adio a thynnu/ Addition and subtraction

Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes

Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns

Ffracsiynau/ Fractions

Arian/ Money

Mesur ac amcangyfrif/ Measuring and estimating

Faint o’r gloch yn hi? What is the time?

Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns

Gallaf droi’n glocwedd neu’n wrthglocwedd gyda throad chwarter a hanner/ I can turn clockwise or anti-clockwise using quarter and half turns

Still image for this video

Gallaf droi’n glocwedd neu’n wrthglocwedd gyda throad chwarter a hanner/ I can turn clockwise or anti-clockwise using quarter and half turns

Still image for this video

Cysylltu anifeiliaid y jyngl gydag onlgau sgwâr. Turning jungle animals 90 degrees clockwise and anti-clockwise.

Still image for this video

Bwyd casglodd Dosbarth 4 am Fanc Bwyd y Rhondda/ Food that Class 4 collected for the Rhondda Food Bank. Diolch yn fawr iawn!

Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads.

Ein hwythnos aml-ddiwylliant/ Our multicultural week

‘India’

 

Yr wythnos hon, astudiom ni India a dysgom lawer o bethau diddorol am y wlad. Edrychom ni ar batrymau Rangoli a’u llinell gymesur,  dysgom ni ffeithau am y wlad, crëom grefft yn seiliedig ar ŵyliau’r crefydd, edrychom ar wisg a dawns draddodiadol y wlad. Mwynheuon ni gymaint! 

 

This week, we have been learning about India as part of our multicultural week. We have studied Rangoli patterns and their symmetry, we learnt many intertesting facts about the country, we created crafts based on the country’s festivals as well as learning about India’s culture. We have thoroughly enjoyed ourselves!

Fideo o’n gwaith ni yr wythnos hon

Still image for this video

Ein taith ffantastig i weld Siôn Corn yn Dan yr Ogof/ Our fantastic trip to visit Father Christmas in Dan yr Ogof.

Santes Dwynwen Hapus!

Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel

Disgo a hetiau Pasg/ Easter disco and bonnet parade 🐣


Top