Menu
Home Page

Dosbarth 6 / Class 6 2018-19

Croeso i ddosbarth 6 !

Athrawes - Mrs Riding

Blwyddyn 3 a 4

 

Mae 31 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg , chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd. Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Gwener ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Mercher.  Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth a dydd Gwener felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond os bosib ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.

 

 

There are 31 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Friday and is handed in by Wednesday.  Every Tuesday and Friday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should try to remember to bring their reading files every day.

 

 

 

 

 

 

Dyma ni !

Here we are !

Cwestiwn y tymor;

'Pam fod ein cefnforoedd yn bwysig i ni?'

 

Question for this term;

'Why and how are our Oceans important to us ?'

O dan y môr / Under the sea ...

Storiau a chwedlau'r tymor / Stories and tales read this term ;

Llyfrau a straeon diddorol ...

Unigolion iach, hyderus

Creu rheolau’r dosbarth / Creating classroom rules

Cyfranwyr mentrus, creadigol

Chwarae rôl “Cantre’r Gwaelod”

Dysgwyr uchelgeisiol,galluog

Arbrofi gyda dŵr hallt .../ Experimenting with salted water ...

Cyfranwyr mentrus, creadigol

Gwersi ffidil / violin lessons

Tabl 2

dewch i ganu Tabl 2

Tabl 3

Dewch i ganu Tabl 3

Dinasyddion egwyddorol, gwybodus

Diolch am eich cyfraniad i’r banc bwyd y Rhondda.

Thank you for your contribution to the food bank in Rhondda.

Helpu eraill / Helping others

Byddwn yn eu cofio #100 mlynedd. “Dros ryddid collasant eu gwaed.”

Gwaith Cartref / Homework 26.10.18

Unigolion iach, hyderus

Ein Diwrnod Melyn/  Diwrnod ‘Caredigrwydd’

 

Ymweliad arbennig heddi gab Pudsey a Radio Cymru. Sawl Pawen Lawen llwyddon ni wneud tybed?

A special visit today made by Pudsey and Radio Cymru. How many ‘High 5’s’ did we achieve I wonder?

 

Môr o felyn / A sea of yellow

Ein Cadwyn Garedig/ our Chain of kindness

Dinasyddion egwyddorol, gwybodus

Wythnos Aml-Ddiwylliant/ Multi Cultural week

Still image for this video
Astudiom ni Tseina yr wythnos hon.Dysgom lawer o ffeithiau newydd a joion ni’r berfformiad ar ddiwedd yr wythnos.
We learnt about China this week. We learnt many new facts and enjoyed our performance at the end of the week.
Unigolion iach,hyderus

Wythnos Gwrthfwlio / Anti-bullying week

 

Dyma ni’n trafod ‘Beth yw bwlian?’

Here we are discussing ‘ What is bullying?’

Rhannu syniadau a mynegi barn / Sharing ideas and expressing ideas;

Ein neges ar gyfer Gwrthfwlio / Our message about Anti-bullying

Still image for this video
Pwysigrwydd ffrindiau a dangos caredigrwydd.
The importance of friends and being kind.
Dysgwyr uchelgeisiol, galluog

Gwersi ffidil / Violin lessons

Still image for this video
Yn gwella sin sgiliau pob wythnos / Improving our skills every week
Unigolion iach, hyderus

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need

Pawb yn joio tynnu lluniau o Pudsey. 

Everyone enjoying drawing pictures of Pudsey.

The Snail and the Whale Julia Donaldson

The Snail and the Whale is a children's book by former children's laureate Julia Donaldson, illustrated by longtime collaborator Axel Scheffler. It has won several . The thrilling tale of a tiny snail and a great big grey-blue humpback whale. Read by Eluned Michael Music by Kate Rusby (no copyright infringement is intended.

Dinasyddion egwyddorol, gwybodus

Ymweld â Chanolfan Dŵr Cymru / Cilfynydd

A visit to Welsh Water / Cilfynydd

 

Dysgom lawer o bethau  newydd ynghlyn â llif yr afon, creaduriaid sy’n byw yn y pwll a’r Cylched ddŵr. Joion ni’r gwaith ymchwiliol a chwblhau arbrofion Gwyddonol. Ecolegwyr rhagorol !

We learnt many new things such as the flow of the river, creatures that live in a pond and the Water Cycle. We enjoyed the scientific and experimental work. Excellent Ecologists!

D65C23F6-5BB1-4625-90D9-95866DC631CA.MOV

Still image for this video
Cyfranwyr mentrus, creadigol

Ein Calendrau Nadolig / Our Christmas Calendars

Perfformiad gwych yn Nghapel Bethlehem / A fantastic Christmas performance

Creu sleim 😁

Joion ni mas draw yn creu ein sleim ar gyfer y ffair Nadolig. Roedd angen dyfalbarhau er mwyn creu y sleim perffaith. Roedd gennym dwylo gludiog a llysnafeddog iawn !!

We thoroughly enjoyed making our slime for the Christmas fair. We had to perservere in order to make the perfect slime. We had very sticky and slimy hands !!

Sioe “Branwen”

Aethon ni i weld sioe ‘Branwen’ yn theatr Muni. Actio, dawnsio, canu a mwynhau !

We went to see the show ‘Branwen’ in Muni Theatre. Plenty of acting, dancing, singing and lots of fun !

Dinasyddion egwyddorol, gwybodus
Hanes Owain Glyndŵr...

iMovie Owain Glyndŵr

Still image for this video
Unigolion iach,hyderus
Ionawr Iachus

Ionawr Iachus 2019 - Fideo Cymraeg

Ymgyrch Adran Chwaraeon yr Urdd yw Ionawr Iachus, i gael cannoedd o blant i gytuno i fod yn fwy iach yn 2019. Gan dechrau eu taith llythrennedd corfforol wrth gael mynediad at glybiau cymunedol Ionawr Iachus mis yma. Mwynhewch y fideo, ewch i wefan yr Urdd i cael mwy o wybodaeth....

Dwi'n Gymro, dwi'n Gymraes

Yn dathlu Dydd Santes Dwynwen wrth greu cardiau ar gyfer y pobl rydym yn caru ❤️❤️❤️
 Cyfranwyr creadigol a mentrus

Sgiliau rhifedd wrth ddathlu Dydd Miwsig Cymru.

Beth yw eich hoff gan chi , tybed ?

Dathlu Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Neges bwysig PC Darran

Ein cyflwyniadau llafar ‘Enwogion o Gymru’ / Our Welsh presentations on Famous people from Wales

Chwarae Bingo ‘Cymru’ / playing Welsh Bingo

Tasgau ‘Cestyll’ / ‘Castle’ activities

Rydym wedi creu pypedau wedi selio ar stori Branwen/ we have created hand puppets based on Branwen story

Ein hymweliad i Gastell Caerffili / Our visit to Caerffili Castle

Still image for this video

Ein perffomiad ffidil 🎻 / Our violin performance 🎻

Still image for this video

Ein hetiau Pasg !

Joio yn y disgo a’r parêd Pasg !

Yn brysur yn creu ein cardiau Pasg / Busy making our Easter cards

Syrpreis enfawr! Ymweliad Bronwen Lewis 🎤

Cardiau Sul y Tadau 👌

Cadw’n heini gyda Katrina Hart 🥇

Dewis logos newydd ar gyfer y 4 diben #poblwc

Chwarae Gemau Potes

57609358-862A-4FA2-AE9E-A77A74CA6431.MOV

Still image for this video

46D02055-3A88-4663-A118-056E3B4CCF96.MOV

Still image for this video

Braslunio ffrwythau 🥝🍓🍐🍎🍏🍉🍋🍊🍑🍒

Rydym yn adrodd stori ‘Joseff a’i got amryliw’

Trip yr Haf i Lakeside Cambrian ⚽️🚣‍♀️

A2343BEA-1C25-4C3B-9EC8-1A9156A54D28.MOV

Still image for this video

Croeso i ddosbarth 6 Mrs Riding

2017-2018

Croeso i ddosbarth 6! Mae 30 o blant blwyddyn 3 a 4 yn y dosbarth.

Welcome to class 6.  There are 30 children in the class 3 of whom are year 3 and 27 of whom are year 4.  

 

Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Mawrth a mae gwersi nofio yn digwydd pob bore Iau. Mae’r llyfrau darllen yn cael eu newid yn ystod a prynhawniau neu yn ystod gweithgareddau darllen grwp, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd. Bydd gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar y dydd Mercher canlynol.

 

Mae'n bwysig i’n rhieni gefnogi ni mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn bwysig yma. Gellir gwneud hyn drwy ddarllen llyfrau Cymraeg a Saesneg yn gyson. Dewch yn ôl i dudalen y dosbarth yn ystod y flwyddyn er mwyn gweld lluniau o'r dosbarth.

 

Physical Education is held on Tuesday afternoons and swimming lessons every Thursday morning. Reading books are changed during the afternoons or during group reading activities, therefore it is very important for us to bring our reading files with us every day. Homework will be distributed on Friday and to be returned the following Wednesday.

 

It is important for our parents to support us in any way during this important year. You can do this by reading both in English and in Welsh at home, always remembering to sign the reading record. Please come back to the class page during the year to see photographs of the class.

 

 

 

Ein thema ni am y tymor yw "Calon Lân"

Our theme for this term is "Calon Lân"

 

Yn ystod y tymor hwn fe fyddwn yn astudio y llyfr 'Y Dyn Haearn' a darllen casgliad o chwedlau gan gynnwys stori 'Gelert' a 'Santes Dwynwen'

 

During this term we shall be reading

'The Iron Man' and reading about a selection of chwedlau such as 'Gelert' and 'Santes Dwynwen'.


 

Dyma ein dosbarth ni!

This is our class!

Dosbarth 6 !

Dyma luniau o'n gwaith y tymor hwn / These are some pictures of our work this term. 

(CLICK ON THE PICTURES TO VIEW THEM BIGGER)

Dyma ni yn  gwneud Hylif Hudol gydag amwrywiaeth o gynhwysion. Dechreuodd yr hylif i fyrlymu a chodi !!

Here we are making a 'Magic Potion' using a variety of ingredients. We watched it bubble and froth !

 

Ein Hylif Hudol/ Our Magic Potion

Y Gadair Goch - stori 'Gelert'

Rydym yn gofyn cwestiynau i Dywysog Llywelyn yn y Gadair Goch.

We are asking Prince Llywelyn questions about what exactly happened in the Hot Seat.

 

Ein harddangosfa 'Gelert'

Beth sy'n hydoddi ?

Beth sy'n hydoddi ,tybed ? A bydd twymo'r dŵr neu droelli'r dŵr yn gwneud gwahaniaeth ?

What dissolves I wonder ? Does warming the water or stirring the water make any difference ?

Mesur hylifau ...

Rydym yn amcangyfrif a mesur mililitrau a litrau. Sawl ml sydd mewn 1 litr/ chwarter litr/ tri chwarter litr, tybed ?

We have been estimating and measuring using mililitrs and litres. How many ml are in 1 litr/ a quarter litre/ three quarter litres ?

Casglu gwybodaeth

Gweithiom fel grŵp i gasglu , darllen a chrynhoi gwybodaeth am yr Eglwys .

We worked as a group to collect, read and summarise information about features of the church.

Ymweld a'r eglwys.

Dyma ni'n ymweld â'r eglwys. Dysgon ni lawer o bethau newydd ac roedd gwasanaeth y Ficer yn ddiddorol iawn. Helpodd Noah i dorri'r bara a'u rhannu gyda phawb.

Here we are visiting the church. We learnt lots of new things and the  ficer's service was very interesting. Noah helped to cut the bread and share with everyone.

Arbrawf y car ar lethr.

Joion ni'r arbrawf hwn  i weld pa mor bell y teithiodd y car wrth godi a gostwng uchder y llethr. A wnaeth uchder y llethr effeithio ar bellter y car, tybed ? Yn anffoddus, torrodd olwynion y car ar y diwedd ar ôl gwneud crash mawr. Wwwps !

We enjoyed experimenting to see how far the car would travel when adjusting the height of the slope. Did the height affect the distance of the car I wonder ? Unfortunately , one of the wheels came off during a big crash. Oooops !

Y Siarter Iaith

Ein Menter Nadolig

The 'Iron Man'

Siop 'Y Dyn Haearn'

Creu cardiau Sul y Mamau

Ein gemau Mathemateg / Our Maths games

Rydym yn chwarae ein gemau Mathemateg a wnaethom fel Gwaith Cartref. Mae'n ffordd wych i ymarfer ein tablau a chael hwyl yr un pryd.

 

We're playing our Maths games that we made for our homework task. It's an excellent way of practicing our times tables and having fun at the same time !

Dyma ni'n mesur pellter ein naid.

Ydy ein taldra yn effeithio ar bellter ein naid, tybed ? Dyma ni'n ymchwilio...

Does our height affect the distance of our jumps ? Here we are investigating ...

Lluosi a rhannu gyda 10 a 100.

Pasg Hapus !

Gwaith Cartref

Wythnos 26/2/18

wythnos 9/3/18

gwaith cartref 16/3/18

Gwaith Cartref 23.3.18

 

Taflenni CLIC

Gwaith Cartref 27/4/18

Gwefannau diddorol
Dosbarth Mrs Halls 2016-2017

Diolch am eich holl waith caled; rhieni a phlant. Mae'r waliau a dosbarth yn llawn gwaith anhygoel am y CMM a Roald Dahl. Thank you for all your hard work; parents and children. The walls and the classroom are filled with amazing work on the BFG and Roald Dahl.

Diolch i Miss Trow a Dosbarth 6 am eu gwaith caled wrth greu'r daliwyr breuddwydion. Maen nhw'n edrych yn ardderchog ac yn amryliw. A big thank you Miss Trow and Class 6 for all their hard work in making an excellent and colourful dream catchers. They look fabulous!

 

Fideo Dalwyr Breuddwydion

Still image for this video

Y Corff

 

Rydym ni wedi bod yn dysgu am y corff. Dysgom ni am rannau'r corff, pwrpas yr organau a lleoliad yr organau. Hefyd, Gwnaethom arbrawf ffitrwydd i weld pa weithgaredd sydd mynd i godi cyfradd curiad ein calon ni'r fwyaf. Trwy wneud yr arbrawf, dysgom ni sut i fesur cyfradd curiad ein calon mewn sawl ffordd.

 

We have been learning about the body. We've learnt the names of the parts of our body, their purpose as well as their position in our body. In addition, we have conducted a  fitness investigation to see which activity will increase our hate rate the most. For the investigation, we have learnt how to measure our pulse in many different ways. 

Yr arbrawf ffitrwydd/ The fitness investigation

Still image for this video

Cyfri cyfradd curiad ein calon/ Measuring our pluse

Still image for this video

Bwyta'n iach

Cawsom ni ymweliad gan Nyrs yr ysgol i drafod bwydydd iach a sut i fwyta'n iach. Dysgon ni lawer o ffeithiau diddorol a nawr rydym yn gwybod y gwahaniaeth rhwng bocs brechdanau da a bocs brechdanau gwael. Yn dilyn ei hymweliad, llenwon ni blât bwyta'n iach, nawr ein bod ni'n gwybod ym mha grŵp ydy rhai bwydydd. Ar ben hynny, dysgon ni sut i baratoi bwydydd iach, cawsom gyfle i dorri bananas ac afalau.

 

We were visited by the school's Nurse to talk about healthy foods and healthy eating. We learnt many new interesting facts, and we now know the difference between a healthy and an unhealthy lunch box. Following the Nurse's visit, we completed a healthy eating plate after discovering which food go in which food group. As well as this, we learnt how to prepare healthy fruits such as apples and bananas. 

Ein coeden dargedau

Dyma ein coeden dargedau newydd lle ydyn ni'n penderfynu ar ein targed personol. Unwaith bydden ni'n cwrdd â'n targedau, bydden ni'n newid y targed am darged newydd :)

 

This is our new target tree, where we decide on our personal target. Once we have reached our target, we will change the target for a new target :)

Ein hardal leol

Aethom ni ar daith o gwmpas ein hardal leol i ddod i adnabod hanes yr ardal.

We went on a walk around our local area to become familiar with our local area's history.

Diwrnod Crempog

Rydym ni wedi creu crempogau blasus gan ddefnyddio'r sgiliau pwysig o fesur dysgon ni yn ystod ein gwersi mathemateg. Mesuron ni'r blawd a'r llaeth ar gyfer y crempogau yn ofalus, yn ogystal â dysgu sut i gracio wy. Mwynheuon ni flasu ein crempogau y fwyaf!

 

We made delicious pancakes today by using the very important skills of measuring that we learnt in our mathematics lessons. We carefully measured milk and flour for our pancakes, as well as learning how to crack an egg. Most of all, we enjoyed tasting our pancakes!

Making our pancakes

Cracking eggs!

Still image for this video

Diwrnod y llyfr

 

Ar ddiwrnod y llyfr, cynhaliom helfa lyfrau yn y dosbarth i chwilio am eiriau neu luniau penodol yn y llyfrau. Roedd yn rhaid i ni ddefnyddio ein dealltwriaeth o wahanol storiâu a llyfrau darllenom ni dros y blynyddoedd. Cawsom lawer o hwyl!

Llongyfarchiadau i Rhys a Llinos am orffen yr helfa yn gyntaf :)

 

On world book day, we decide to have a book scavenger hunt. We needed to find certain items from a list in the books we have in class. It was hard as we needed to use or knowledge of the stories and book we have read over the years. However, we had a lot of fun!

Congratulations to Rhys and Llinos for completing the hunt first :)

Dannedd

Rydym ni wedi bod yn dysgu am ddannedd; pwrpas dannedd, lleoliad gwahanol fathau o ddannedd a pha hylif sydd yn effeithio ar enamel ein dannedd. Hefyd, dysgom ni lawer o ffeithiau diddorol am ddannedd. 

 

We have been learning about teeth; the purpose of our teeth. their names and positions in our mouth as well as which liquids affect the enamel of our teeth. Also, we have learnt many interesting facts about teeth.

Pupils using yakit to animate teeth explaining the facts they have discovered

Still image for this video

Top